Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018

Kazalo

812. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci, stran 2843.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spr.) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Šalovci sprejel (Uradni list RS, št. 38/06) je župan Občine Šalovci dne 14. marca 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 41/14, v nadaljnjem besedilu: OPN).
(2) Spremembe in dopolnitve OPN obsegajo:
– spremembe in dopolnitve OPN, ki izhajajo iz izraženih in utemeljenih razvojnih potreb občanov, zainteresiranih lastnikov zemljišč ter druge zainteresirane javnosti, podanih v obliki pobud v času od 10. 8. 2017 do 5. 3. 2018. Spremembe se nanašajo na:
– spremembe in dopolnitve OPN zaradi občinskih razvojni potreb,
– odpravo ugotovljenih nejasnosti v besedilnem delu OPN,
– odpravo ugotovljenih neskladij med besedilnim in grafičnim delom OPN,
– spremembe in dopolnitve OPN zaradi izraženih razvojnih potreb pristojnih nosilcev urejanja prostora ter prilagoditve OPN zaradi spremenjenih predpisov in režimov.
(3) Spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo v okviru strateških usmeritev OPN, saj strateški del OPN ni predmet sprememb.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
(1) Občina Šalovci je leta 2014 sprejela OPN, skupaj z Okoljskim poročilom.
(2) Po sprejetju OPN se je Občina Šalovci odločila za pripravo sprememb in dopolnitev OPN zaradi prejetih novih pobud po spremembi namenske rabe zemljišč in skladno s šestim odstavkom 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ki nalaga, da mora občina najmanj enkrat na dve leti preveriti ustreznost prejetih pobud po spremembi namenske rabe.
(3) Spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo na podlagi internih ugotovitev, na podlagi pobud, zbranih na Občini Šalovci, z upoštevanjem varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.
(4) V času uporabe OPN so se izoblikovali tudi predlogi za spremembe in dopolnitve OPN, ki se nanašajo na posamezne nejasnosti in neusklajenosti določb v besedilnem ali grafičnem delu ter povezave med njima.
(5) Po sprejetju OPN so se spremenili tudi nekateri predpisi in režimi pristojnih nosilcev urejanja prostora. Občina Šalovci bo spremembe in dopolnitve OPN prilagodila skladno z novimi usmeritvami in zahtevami le-teh.
3. člen 
(območje sprememb in dopolnitev OPN) 
Spremembe in dopolnitve OPN zajemajo tako besedilni kot tudi grafični del OPN. Besedilni del se lahko nanaša na celotno območje Občine Šalovci ali samo na prostorsko izvedbene pogoje posamezne enote urejanja prostora. Grafični del se nanaša samo na spremembe v posameznih enotah urejanja prostora, kjer se bo spreminjala namenska raba.
4. člen 
(postopek izvedbe sprememb in dopolnitev OPN) 
Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede na enak način kot poteka postopek za sprejem OPN.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani in v kolikor bo ugotovljeno, da ustrezajo splošnim strateškim izhodiščem ter drugim zahtevam, bodo uvrščeni v osnutek sprememb in dopolnitev OPN. Vse spremembe oziroma dopolnitve bodo obrazložene in utemeljene.
(2) Strokovne analize, podlage, podrobne preveritve in utemeljitve v okviru sprememb in dopolnitev OPN, če jih bo treba izdelati na zahtevo posameznih nosilcev urejana prostora, bodo izdelane strokovno in skladno z veljavno zakonodajo.
6. člen 
(okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN so:
– priprava osnutka: največ 4 mesece od prejema pobud;
– pridobitev prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– priprava dopolnjenega osnutka: največ 2 meseca po pridobitvi in uskladitvi prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– javna razgrnitev (najmanj 1 mesec) in javna obravnava (vsaj 1);
– priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve: največ 2 meseca po zaključku javne razgrnitve;
– priprava predloga: največ 1 mesec po sprejemu stališč do pripomb z javne razgrnitve;
– pridobitev drugih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– priprava usklajenega predloga: največ 2 meseca po pridobitvi in uskladitvi drugih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev OPN na Občinskem svetu Občine Šalovci.
(2) Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni roki. Roki delovnih faz pa so odvisni od zahtevnosti obsega in vsebine smernic in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora ter pripomb z javne razgrnitve.
7. člen 
(pristojni nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000
4. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
8. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
9. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
13. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
15. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
16. ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
17. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
18. Geoplin, Cesta Ljubljanske brigade 1, 1000 Ljubljana
19. Telekom Slovenije, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
20. Lokalni nosilci urejanja prostora so: oddelki in službe Občinske uprave Šalovcev v okviru svojih pristojnosti ter javna podjetja, ki z izvajanjem svojih dejavnosti skrbijo za nemoteno oskrbo s storitvami javnih služb.
(2) Občina Šalovci lahko v postopek vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(3) Občina Šalovci poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave …) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa, vodooskrbe, zbiranja in čiščenja odpadnih vod in druge infrastrukture lokalnega pomena.
(4) V postopku priprave SD OPN sodeluje tudi Ministrstvo okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, ki na podlagi vloge Občine in priloženih prvih mnenj odloči ali je za SD OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
8. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Šalovci – www.salovci.si.
Št. 3500-1/2017-46
Šalovci, dne 14. marca 2018
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.