Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018

Kazalo

811. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca – območje Varilstva Bizjak, Dejan Bizjak s.p. in 3PK, d.o.o., stran 2843.

  
Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17) je župan Občine Sevnica dne 16. 3. 2018 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca – območje Varilstva Bizjak, Dejan Bizjak s.p. in 3PK, d.o.o. 
1. člen 
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (v nadaljevanju: SD OPPN 1).
2. člen 
Javna razgrnitev SD OPPN 1 bo potekala v času od ponedeljka, 26. 3. 2018 do ponedeljka, 9. 4. 2018 v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.
Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi na spletnem portalu Občine Sevnica.
3. člen 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPPN 1 bo v četrtek, 5. 4. 2018 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Blanca, Blanca 24, 8283 Blanca.
4. člen 
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka, lahko k razgrnjenem gradivu svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Sevnica in stopi v veljavo naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0002/2017
Sevnica, dne 16. marca 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.