Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018

Kazalo

809. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Trško jedro Mozirje, stran 2841.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) župan Občine Mozirje sprejme
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Trško jedro Mozirje (v nadaljevanju OPPN)
1. člen 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN Trško jedro Mozirje 
Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/15, 77/15 in 105/15) se začne postopek priprave OPPN Trško jedro Mozirje, za katerega je v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta – OPPN.
Območje predvidene ureditve predstavlja enote urejanja prostora EUP MO 41, EUP MO 42, EUP MO 43 in EUP MO 44, podrobne namenske rabe prostora CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, VC – celinske vode, ZD – druge urejene zelene površine in PC – površine cest. Z OPPN Trško jedro Mozirje se bo urejalo celotno območje trškega jedra Mozirje, ki bo določalo pogoje za obnovo, rekonstrukcijo, novogradnjo in odstranitev objektov za stanovanjsko, poslovno in ostale centralne dejavnosti s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo. Za obravnavano območje obstaja širši investicijski in javni interes.
2. člen 
Območje urejanja 
Ureditveno območje OPPN se nahaja južno od Šmihelske ceste, vzhodno od Ceste na Vrhe in severno od Hofbauerjeve ulice. Obsega predele naselja Mozirje, ki se imenujejo Nb trgu, Na Tratah, Ob Trnavi ter območje cerkve, trgovine Mercator ter bivše občinske stavbe s parcelnimi številkami 115/3, 105/28, 352/4, 347/7, 521/3, 538/4, 668/2, 343/15, 111/2, 14/3, 7/6, 361/1, 68/13, 17/20, 106/3, 68/13, 17/20, 106/3, 68/7, 517/1, 669/4, 111/3, 362/20, 460/5, 456/1, 105/36, 460/1, 456/5, 7/9, 17/3, 354, 17/12, 347/4, 347/12, 456/3, 530/12, 517/10, 68/9, 68/10, 456/2, 463/10, 105/9, 17/23, 362/5, 542/4, 459, 105/31, 70, 68/12, 367/1, 687/2, 689/2, 115/11, 541, 362/9, 115/7, 17/31, 115/10, 13, 105/26, 463/2, 521/4, 367/2, 17/32, 362/30, 374/1, 17/30, 458/1, 115/5, 698, 72/7, 668/5, 105/37, 68/11, 542/3, 696/1, 72/4, 17/15, 517/6, 361/2, 14/1, 17/17, 10/1, 113, 68/5, 10/4, 461/1, 347/8, 362/17, 343/5, 463/3, 538/1, 363/5, 72/6, 17/13, 538/3, 702, 463/9, 668/10, 456/4, 17/8, 106/5, 105/14, 454/2, 105/17, 342/2, 10/3, 696/2, 362/7, 7/4, 105/44, 14/5, 340/4, 17/28, 517/5, 7/2, 347/3, 363/23, 362/28, 7/1, 538/2, 538/5, 347/2, 14/4, 17/29, 17/33, 542/6, 363/20, 363/21, 526, 72/5, 454/1, 106/2, 106/9, 513, 10/2, 106/4, 72/9, 542/2, 521/1, 115/6, 17/21, 105/25, 668/7, 68/8, 362/27, 374/2, 346/6, 362/25, 14/2, 105/35, 68/6, 362/16, 367/3, 343/3, 542/7, 105/29, 460/2, 115/4, 673, 463/6, 72/3, 7/7, 519, 72/10, 7/3, 7/5, 17/7, 463/7, 72/8, 17/14, 68/2, 346/3, 524/2, 685/2, 455/2, 362/14, 369, 515, 542/8, 517/8, 105/18, 347/9, 343/7, 105/7, 17/25, 115/1, 106/6, 363/22, 105/40, 358, 517/7, 462/4, 517/4, 340/1, 362/29, 17/10, 105/46, 352/3, 343/8, 17/24, 343/6, 362/11, 460/4, 517/2, 111/1, 345/1, 8, 347/11, 105/45, 68/3, 460/3, 683/2, 668/11, 362/15, 524/3, 342/1, 350/2, 697/3, 347/10, 362/10, 668/3, 71/1, 362/26, 362/24, 687/1, 106/8, 5, 17/26, 71/2, 17/22, 697/2, 352/1, 668/4, 17/18, 7/8, 528, 453/5, 362/18, 461/2, 517/9, 105/30, 17/27, 349/5, 367/4, 115/8, 105/27, vse k.o. 920 – Mozirje v Občini Mozirje. Ureditveno območje je veliko 126.930 m2.
Sestavni del tega OPPN so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest, izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje celotnega območja OPPN Trško jedro Mozirje.
3. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na strateških usmeritvah iz prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag, ob upoštevanju programskih izhodišč pobudnikov in lokalne skupnosti.
Prostorske ureditve OPPN bodo temeljile na:
– analizi stanja prostora in dejanske rabe,
– idejni zasnovi prostorske ureditve območja na podlagi pobud investitorjev in programskih izhodišč občine,
– idejni zasnovi predvidenih objektov,
– idejni zasnovi krajinskih ureditev,
– idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno cestno omrežje,
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture, znotraj in zunaj območja urejanja.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom. Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi občinska strokovna služba skupaj z izdelovalcem OPPN, ob upoštevanju že izdelanih analiz. Vključijo se tudi druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti Občine Mozirje.
4. člen 
Oblika in vsebina 
OPPN se po postopku, vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer:
– z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12);
– s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljsko poročilo pripravi skladno z določili veljavne zakonodaje.
5. člen 
Roki za pripravo OPPN 
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo potekal predvidoma po naslednjem terminskem planu:
Faza v postopku
Rok izvedbe
Objava sklepa o pripravi OPPN 
februar 2018
Priprava osnutka OPPN 
april 2018
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
maj 2018
Pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
maj 2018
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
junij 2018
Javna razgrnitev in javna obravnava
junij 2018
Opredelitev občine do stališč, pripomb in predlogov 
avgust 2018
Priprava predloga OPPN 
september 2018
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 
oktober 2018
Priprava usklajenega predloga OPPN 
november 2018
Obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu
december 2018
Objava odloka v uradnem listu
januar 2019
6. člen 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za pripravo OPPN 
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za pripravo OPPN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (CPVO),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska 88, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Komunala Mozirje d.o.o, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, OE Celje, Lava 44, 3000 Celje,
– Telemach širokopasovne komunikacije d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče,
– Telekom Slovenija, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1, 3000 Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
7. člen 
Financiranje priprave OPPN 
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzema pripravljavec prostorskega načrta Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.
8. člen 
Objava in začetek veljavnosti sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (http://www.mozirje.si) ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0001/2018
Mozirje, dne 14. marca 2018
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.