Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018

Kazalo

808. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 2841.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), drugega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 – Odl. US in 57/12) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 19. redni seji z dne 7. 3. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:
1. k.o. 1842 Dole pri Litiji: 2067/3,
2. k.o. 1835 Hotič: 1345/187,
3. k.o. 1839 Jablanica: 1651/4, 1651/5 in 1651/6.
II. 
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Občine Litija.
Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, pristojnemu okrajnemu sodišču, podala predlog, da se nepremičninah iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-41/2013-201
Litija, dne 7. marca 2018
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.