Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018

Kazalo

807. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 2840.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), prvega in drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 19. redni seji z dne 7. marca 2018 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
S tem sklepom status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki so v lasti Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:
1. k.o. 1837 Kresniški vrh: 245/5, 245/8, 246/2, 252/2, 260/2, 260/3, 262/2, 262/3, 266/9, 266/11, 266/6 in 266/4,
2. k.o. 1840 Polšnik: 1568/8, 1568/6, 2083/5, 2083/4 in 2460.
II. 
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Občine Litija.
Občinska uprava Občine Litija bo pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po uradni dolžnosti na nepremičninah iz prve točke tega sklepa v zemljiško knjigo vpisal zaznambo o grajenem javnem dobru.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-41/2013-200
Litija, dne 7. marca 2018
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.