Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018

Kazalo

802. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, stran 2838.

  
Na podlagi petega odstavka 28.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa pogoje glede števila in izobrazbe zaposlenih ter ustrezne tehnične opremljenosti za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastajajo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo, ki jih mora izpolnjevati nosilecjavnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastajajo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo (v nadaljnjem besedilu: nosilec javnega pooblastila).
(2) Ta pravilnik določa tudi način oblikovanja cene storitev iz prejšnjega odstavka.
2. člen 
(število in izobrazba zaposlenih) 
(1) Nosilec javnega pooblastila mora imeti sam ali skupaj z drugo pravno osebo ali samostojnim podjetnikom posameznikom, s katerim ima sklenjeno pogodbo o izvajanju del, najmanj tri zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje iz tega člena.
(2) Zaposleni iz prejšnjega odstavka mora imeti najmanj izobrazbo naravoslovne smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj. Zaposleni morajo skupaj izkazati poznavanje naslednjih področij:
1. poznavanja sektorja rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (v nadaljnjem besedilu: LULUCF);
2. poznavanja poročevalskih zahtev v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembe rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje;
3. priprave nacionalnih poročil in poročil v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo;
4. izvajanja terenskega dela za vzorčenje tal s poznavanjem pedologije in
5. zagotavljanja kakovosti in kontrole kvalitete.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora imeti eden izmed zaposlenih, ki usklajuje delo z ostalimi zaposlenimi, vsaj magisterij ali doktorat znanosti naravoslovne smeri z najmanj petimi leti delovnih izkušenj na področju poznavanja LULUCF.
3. člen 
(tehnična opremljenost) 
(1) Nosilec javnega pooblastila mora izpolnjevati pogoje glede tehnične opremljenosti tako, da razpolaga z:
1. laboratorijem z opremo za določitev talnih parametrov v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo;
2. opremo za izvedbo terenskega vzorčenja in
3. računalniško in programsko opremo, ki omogoča pripravo poročil v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo.
(2) Nosilec javnega pooblastila mora izvajati analize v skladu s standardi Slovenskega inštituta za standardizacijo in mednarodnih organizacij pristojnih za standardizacijo.
4. člen 
(izpolnjevanje pogojev) 
Izpolnjevanje pogojev iz 2. in 3. člena tega pravilnika se bo preverjalo v postopku izbora nosilca javnega pooblastila.
5. člen 
(način oblikovanja cene) 
Cena urne postavke za izvajanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastajajo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo, je največ 30,00 eurov neto, pri čemer je lahko plačanih največ 270 ur na leto.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-386/2017/
Ljubljana, dne 16. marca 2018
EVA 2017-2330-0089
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano