Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018

Kazalo

800. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, stran 2837.

  
Na podlagi prvega odstavka 1.b člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17) se v 5. členu v 5. točki za besedilom »0,3 ha« doda besedilo »in je lahko sestavljena iz več manjših fizično ločenih površin, pri čemer posamezna zaraščena površina ne sme biti manjša od 0,1 ha«.
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. pri odpravi zaraščanja na zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, priložiti ustrezno dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije;«.
Dosedanji 8. in 9. točka postaneta 9. in 10. točka.
Dosedanja 10. točka, ki postane 11. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»11. ima lahko do 50 eurov neporavnanih davčnih obveznosti do države;«.
Dosedanji 11. in 12. točka postaneta 12. in 13. točka.
V dosedanji 13. točki, ki postane 14. točka, se besedilo »Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15)« nadomesti z besedilom »Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17)«.
Dosedanje 14. do 18. točka postanejo 15. do 19. točka.
2. člen 
V 7. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih mora ob zahtevku za izplačilo podpore predložiti izjavo, da so dela izvedena v skladu s soglasji in dovoljenji pristojnih organov. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) lahko upravičenca pozove k predložitvi dodatnih dokazil za preveritev priložene izjave.«.
3. člen 
V 8. členu se v 4. točki besedilo »Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) »nadomesti z besedilom »agenciji«.
4. člen 
V drugem odstavku 12. člena, prvem in trinajstem odstavku 13. člena, drugem odstavku 14. člena, prvem odstavku 15. člena ter drugem in tretjem odstavku 16. člena se besedilo »Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15)« nadomesti z besedilom »Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17)«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-10/2018
Ljubljana, dne 14. marca 2018
EVA 2017-2330-0092
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik