Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018

Kazalo

794. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 150 Pod Dunajsko cesto, stran 2814.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 150 Pod Dunajsko cesto 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 150 Pod Dunajsko cesto (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja, razlogi za pripravo OPPN in načrtovani programi 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN in 88/15 – DPN) in v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je obravnavano območje, za katero je predvidena izdelava OPPN, namenjeno površinam za mirujoči promet.
Območje OPPN je danes nepozidano. Večinoma ga sestavljajo polja in travniki, v pasu ježe pa gozd. Nad ježo na severni strani območja je bencinski servis, vezan na Dunajsko cesto.
V območju sta načrtovana zbirno središče v mreži P+R (parkiraj in se pelji) in eko center Snaga. V sklopu eko parka Snaga je predviden zbirni center za odpadke s predelavo odpadkov ter center ponovne uporabe. V navezavi na P+R središče so načrtovane spremljajoče storitvene in poslovne dejavnosti. V območju je predvidena ureditev parkovnih površin, v katere se po možnostih vključujejo rekreacijske površine.
Do P+R središča so načrtovane neposredne povezave za motorni in cestni javni potniški promet s Štajerske ceste in posredna povezava s Štajerske ceste preko Dunajske ceste in Šlandrove ulice, kolesarske in peš poti preko Poti k sejmišču iz Starih Črnuč ter z Dunajske ceste in Šlandrove ulice. P+R središče je neposredno vezano na potniško železniško postajališče na Kamniški progi. Vsa potrebna parkirišča za spremljajoče dejavnosti ter zaposlene in obiskovalce centra ponovne uporabe so predvidena v skupni garaži s P+R središčem.
Načrtovanim programom je treba zagotoviti vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo.
S sprejetjem OPPN bo omogočena izvedba načrtovanih programov.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana in v Četrtni skupnosti Črnuče ter leži vzhodno od naselja Črnuče, na zahodnem robu Štajerske ceste, severno od Kamniške proge in južno od Dunajske ceste.
Območje OPPN obsega naslednje parcele ali njihove dele v katastrski občini 1756 Črnuče: 1003/13, 1003/14, 1003/15, 1003/2, 1005/2, 1006, 1009, 1010, 1013/18, 823/2, 823/5, 824/1, 824/2, 824/7, 825/1, 826/1, 827/10, 827/14, 827/16, 827/2, 827/32, 827/33, 827/36, 827/40, 827/41, 828/11, 828/33, 829/1, 829/2, 830/1, 830/2, 830/4, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2, 833/1, 833/2, 833/3, 833/4, 833/5, 833/6, 833/8, 834/1, 834/3, 835/1, 850/1, 850/2, 850/3, 851/1, 851/2, 852, 853, 854, 855/1, 855/2, 855/4, 856/3, 874/3, 875/4, 916/1, 916/3, 916/4, 917/2, 927/8, 928, 996/7, 996/8, 997/1 in 997/7.
V območje OPPN je zajeta enota urejanja prostora EUP ČR-522. Velikost območja OPPN je približno 7 ha in se v času priprave lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za železnice in žičnice;
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za ceste;
6. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko;
7. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
8. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
9. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
10. Javna razsvetljava d.d.;
11. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
12. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
13. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
14. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom in
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo;
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o. in
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena na podlagi variantnih rešitev, prikaza stanja prostora, Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, investicijskih namer Mestne občine Ljubljana ter strokovnih podlag.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Rok za sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-13/2012-59
Ljubljana, dne 8. marca 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.