Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018

Kazalo

790. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava, stran 2800.

  
Na podlagi drugega odstavka 5. člena in tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 28. redni seji dne 8. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu Občine Vipava iz sredstev občinskega proračuna Občine Vipava.
2. člen 
Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vipava se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Izvajanje občinskega programa športa se določi z letnim programom športa, ki ga sprejme občinski svet.
3. člen 
Izvajalci športnih programov (letnega programa športa) so lahko:
– športna društva, ki imajo urejeno ustrezno registracijo
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini Vipava
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide
– organizacije, ki izvajajo športne programe za študentsko populacijo.
4. člen 
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov iz prejšnjega člena tega odloka, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine Vipava (pogoj ne velja za javne zavode, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Vipava)
– da imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje, za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti
– da imajo registrirano dejavnost športa najmanj eno leto
– da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu; evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (društva)
– da so v pogodbeno določenem roku oddali poročila o realizaciji letnega programa športa za preteklo leto in poročilo o namenski porabi teh sredstev (vsebinsko in finančno poročilo).
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
5. člen 
Letni program športa (v nadaljevanju LPŠ) je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes občine. LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave, v postopku priprave pa enakovredno sodelujejo predstavniki Občinske športne zveze (v nadaljevanju OŠZ).
LPŠ sprejme občinski svet, ki mora pred tem pridobiti soglasje OŠZ.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v LPŠ, se iz občinskega proračuna sofinancira naslednje vsebine, ki so razdeljene v posamezne sklope.
1. SKLOP (Programi interesne športne vzgoje)
Športna vzgoja otrok, mladine, študentov ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa.
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok;
Programi so: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in Športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.
Občina sofinancira:strokovni kader in objekt za izvedbo 10-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 60-urnih programov na skupino z največ 20 otroki, propagandno gradivo.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6. do 15. leta starosti)
Programi so: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih drugih programov na skupino z največ 10 otroki, propagandno gradivo, organizacijo občinskih šolskih prvenstev ter udeležbo na regijskih in državnih šolskih prvenstvih.
1.3.Interesna športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta starosti)
Programi vključujejo mlade, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Občina sofinancira: objekt in strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi.
1.4. Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80-urne programe v izbranih športnih panogah.
Občina sofinancira:objekt in strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti.
1.5. Interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Programi vključujejo otroke in mlade s posebnimi potrebami z namenom izboljšanja socialne integracije in vključevanja v vsakdanje življenje.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino z največ 10 udeleženci.
2. SKLOP (Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa in vrhunskega športa)
2.1. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi vključujejo osnovnošolske otroke, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Občina sofinancira: objekt, materialne stroške in strokovni kader za športnike, ki majo stalno prebivališče v občini ali v sosednji občini.
2.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Občina sofinancira: objekt, materialne stroške in strokovni kader za športnike, ki imajo stalno prebivališče v občini ali v sosednji občini.
2.3. Kakovostni šport
Programi vključujejo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope registriranih športnikov, v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez, v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Občina sofinancira: objekt, materialne stroške in strokovni kader za športnike, ki majo stalno prebivališče v občini ali v sosednji občini.
2.4. Vrhunski šport
Programi vključujejo priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Občina sofinancira: objekt in strokovni kader za vrhunske športnike, s stalnim bivališčem v občini v individualnih športnih panogah in v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki.
3. SKLOP (Programi športne rekreacije, šport invalidov in starejših)
3.1. Športna rekreacija
Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Občina sofinancira: objekt za 80-urni program vadbe na skupino z največ 20 udeleženci.
Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.
3.2. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializacij, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino z največ 10 udeleženci.
3.3. Šport starejših
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti in razširjenih družin; pri čemer pod pojmom »razširjena družina« razumemo »zvezo« starejših oseb in vnukov.
Občina sofinancira: programe skupinske gibalne vadbe starejših ter programi istočasne športne vadbe razširjenih družin, ki potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe.
4. SKLOP (Programi strokovnih in razvojnih nalog v športu)
4.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov so namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov, licenc in njihovo potrjevanje.
Občina sofinancira: kotizacijo za udeležbo na usposabljanju oziroma izpopolnjevanju v skladu s sprejetim letnim programom usposabljanja strokovnih kadrov.
4.2. Raziskovalna dejavnost
Namen je izvajati uporabne in razvojne raziskave s področja športa v občini Vipava ter prenašanje izsledkov v prakso. Izvajalci morajo k vlogi priložiti tudi mnenje ustrezne inštitucije.
Občina sofinancira: materialne stroške, povezane z raziskavo.
4.3. Založniška dejavnost
Obsega izdajanje strokovne literature, drugih periodičnih publikacij in propagandnega gradiva s področja športa Občine Vipava.
Občina sofinancira:materialne stroške povezane z izdajo literature, publikacije ali gradiva.
4.4. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu.
Občina sofinancira: izdelavo informacijskih baz za potrebe občine in nakup tehnologije.
4.5. Športne prireditve
Obsegajo prireditve, ki jih opredeljuje Zakon o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
Občina sofinancira: materialne stroške povezane s prireditvijo.
4.6. Delovanje športnih zvez in društev na ravni lokalne skupnosti
Športna društva kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni lahko združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov.
Občina sofinancira: materialne stroške za delovanje društva oziroma športne zveze.
4.7. Športni objekti in oprema
Zagotavljajo se sredstva za izgradnjo in tekoče investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme. Največ polovico sredstev, ki so v proračunu zagotovljena za ta namen se razdeli enemu športnemu društvu, drugo polovico sredstev pa se deli po merilih, ki jih določa ta odlok.
III. POSTOPEK IZBORA ŠPORTNIH PROGRAMOV ZA SOFINANCIRANJE 
6. člen 
Letni program športa določa programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
Športni programi izvajalcev, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna, se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu s sprejeto zakonodajo in določbami tega odloka.
7. člen 
Komisija za izvedbo javnega razpisa 
Komisijo, ki vodi postopek javnega razpisa (v nadaljevanju JR), s sklepom imenuje župan.
Komisija je sestavljena iz petih članov, od katerih morajo biti najmanj trije imenovani na predlog OŠZ. Predsednika komisije izberejo člani med seboj.
Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost komisije je potrebna absolutna večina, za odločanje pa navadna večina članov.
Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v JR oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem odloku,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ in izbranih dejavnosti,
– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev odloka,
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojen delavec občinske uprave.
8. člen 
Javni razpis 
V skladu s sprejetim LPŠ, veljavno zakonodajo in tem odlokom ter na podlagi sklepa župana občina izvede JR.
JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo upravičenih izvajalcev za prijavo na LPŠ,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– navedbo meril za vrednotenje področij športa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do odloka o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini ter druge pogoje in merila,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
9. člen 
Postopek izvedbe JR 
Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR.
Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
10. člen 
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju
– navedbo športnih programov, za katere vlagatelj kandidira
– višino članarine za izvajanje programov
– vsebino in obseg načrtovanih programov
– pričakovane dosežke v letu razpisa
– druge zahtevane podatke iz razpisa.
Vloga je popolna, če je oddana na predpisanem obrazcu in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija.
Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
11. člen 
Dopolnitev vlog 
Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih dni pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema sklepa.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
12. člen 
Sklep o izbiri 
Na osnovi oblikovanega predloga Komisije za izvedbo JR, pristojni organ občinske uprave izda sklepe, kot posamične upravne akte:
– o izbiri izvajalcev LPŠ in višini sredstev, ki jo prejmejo na JR,
– o zavrženju vlog, ki niso bile prejete oziroma dopolnjene v roku,
– o zavrnitvi vlog, ki niso bile izbrane na JR.
Vloge posredovane po roku se neodprte vrnejo vlagatelju.
13. člen 
Pritožbeni postopek 
Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij.
O pritožbi odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo JR.
Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
14. člen 
Objava rezultatov JR 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani občine.
IV. SKLENITEV POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
15. člen
Župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju športnih programov za tekoče koledarsko leto, ki vsebuje:
– ime izvajalca ali firmo, naslov, davčno in matično številko ter številko transakcijskega računa
– vsebino in obseg programa
– višino dodeljenih sredstev
– pričakovani dosežki
– rok izplačila sredstev
– način nadzora nad namensko porabo sredstev ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja
– način nakazovanja sredstev izvajalcu
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR
– druge medsebojne pravice in dolžnosti.
16. člen 
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe. Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo na razpis.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB 
17. člen
Občinska uprava spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa športa:
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev
– s pregledom poročil o poteku letnega programa in poročil o porabi sredstev.
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma najkasneje do konca februarja za preteklo leto Občini Vipava predložiti vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov. V kolikor prejemnik ne izpolnjuje obveznosti, določenih s pogodbo, se mu sredstva za tekoče leto ukinejo, že prejeta sredstva pa mora vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Občinska uprava in Nadzorni odbor občine lahko kadarkoli preverita namensko porabo sredstev. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev, je izvajalec dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
18. člen 
Za vsa ostala vprašanja in postopke, ki niso določeni s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA 
19. člen
Elementi za opredelitev sofinanciranja LPŠ so:
– obseg programa
– velikost vadbene skupine
– materialni stroški za izpeljavo programov
– vadnine oziroma članarine.
Športnim društvom, ki izvajajo več športnih panog se sofinancira programe največ dveh sorodnih športnih panog. Programov profesionalnega športa se ne sofinancira.
20. člen 
Višina sofinanciranja posameznih programov ter strokovnih in razvojnih nalog se izračuna na podlagi točkovnega sistema, razen če je v tem odloku določeno drugače. Vrednost točke se izračuna glede na višino sredstev zagotovljenih v proračunu občine za izvajanje LPŠ in številom zbranih točk za posamezne sklope programov. Merila v obliki točkovnega sistema so sestavni del tega odloka.
V primeru, da izvajalec posameznega programa ne dosega normativov, ki so določeni v okviru točkovnega sistema, glede števila vadbenih ur in velikosti vadbene skupine, pridobi le sorazmerni delež točk.
21. člen 
Športne zvrsti iz 2. Sklopa (5. člen) se razvršča v štiri skupine:
1. skupina: individualni panog,
2. skupina: kolektivne panoge,
3. skupina: tehnični športi,
4. skupina: miselne igre.
22. člen 
Programe iz prve in druge skupine 19. člena se razvrsti v skladu s kazalci razširjenosti in kakovosti v posamezne razrede.
Kazalci za razširjenost in kakovost:
1. Individualne panoge:
A. Razširjenost:
1. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj petih različnih starostnih kategorijah,
2. razred; program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj štirih različnih starostnih kategorijah,
3. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj treh različnih starostnih kategorijah,
4. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj dveh različnih starostnih kategorijah,
5. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino.
B. Kakovost:
1. razred: tekmovalci športnega društva so v tekmovalnem sistemu pretekle sezone panožne zveze za državno prvenstvo članov ali mladincev dosegli uvrstitev do 5. mesta ali ima društvo v mednarodnem ali perspektivnem razredu kategoriziranega športnika,
2. razred: tekmovalci športnega društva so v tekmovalnem sistemu pretekle sezone panožne zveze za državno prvenstvo članov ali mladincev dosegli uvrstitve do 10. mesta, oziroma ima društvo v državnem ali mladinskem razredu kategoriziranega športnika,
3. razred: tekmovalci športnega društva tekmujejo v tekmovalnem sistemu panožne zveze za državno prvenstvo in so v pretekli sezoni dosegli uvrstitev v prvo polovico vseh tekmovalcev,
4. razred: tekmovalci športnega društva tekmujejo v tekmovalnem sistemu panožne zveze za državno prvenstvo.
2. Kolektivne panoge:
A. Razširjenost:
1. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj petih različnih starostnih kategorijah,
2. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj štirih različnih starostnih kategorijah,
3. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj treh različnih starostnih kategorijah,
4. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj dveh različnih starostnih kategorijah,
5. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino.
B. Kakovost:
1. razred: športno društvo nastopa v najvišji državni ligi oziroma je uvrščeno med prvih 5. v pretekli sezoni, če je v sistemu tekmovanj vsaj 20 ekip in je prva liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški,
2. razred: športno društvo je v pretekli sezoni nastopalo v drugi državni ligi, če so v ligaškem tekmovanju vsaj tri lige, oziroma je bilo uvrščeno v prvo tretjino vseh uvrščenih ekip, če sta le dve ligi v tej panogi ali v prvo polovico vseh uvrščenih ekip, če je liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški,
3. razred: športno društvo je v pretekli sezoni nastopalo v tretji državni ligi oziroma je uvrščeno v drugo tretjino vseh uvrščenih ekip, če je liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški,
4. razred: športno društvo nastopa in je v pretekli sezoni nastopalo v tekmovalnem sistemu panožne zveze za državno prvenstvo.
Razvrstitev izvajalcev programov športa v individualnih in kolektivnih športnih panogah glede na kriterij kakovosti in razširjenosti v razrede:
Razred glede na razširjenost
Korekcijski faktor
Razred glede na kakovost
Korekcijski faktor
1
1,3
1
0,4
2
1,1
2
0,3
3
0,9
3
0,1
4
0,7
4
0,0
5
0,5
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Vipava (Uradno glasilo št. 5/2000 in Uradni list RS, št. 54/02).
24. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2018-1
Vipava, dne 8. marca 2018
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost