Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018

Kazalo

788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmarješke Toplice, stran 2796.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ s spremembami), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 s spremembami), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17 s spremembami), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US s spremembami), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 101/07 in 100/08 s spremembami), Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 10/14) in Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10 s spremembami) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 27. redni seji dne 27. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmarješke Toplice 
1. člen 
V Odloku o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 10/14) se za 49. členom doda nov 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen 
(pooblastilo za zaračunavanje in izterjavo) 
(1) Storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov zaračunava uporabnikom izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja ima na podlagi tega odloka tudi pooblastilo za prejemanje plačil od uporabnikov in za izterjavo terjatev od uporabnikov.
(3) Razmerje med izvajalcem zbiranja in izvajalcem obdelave ter odlaganja se uredi v pogodbi.«
2. člen 
V odloku se 50. člen spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
(splošna določba o cenah) 
(1) Za oblikovanje in potrjevanje cen se uporablja predpis, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ta odlok in odloki o ustanovitvi izvajalcev posameznih gospodarskih javnih služb.
(2) V primeru spremembe predpisa iz prvega odstavka tega člena, ki ureja metodologijo, morajo izvajalci gospodarskih javnih služb v elaboratih oblikovati in predlagati v potrditev cene v višini, ki omogoča pokritje upravičenih stroškov ter dopusten donos.
(3) Če ta odlok ne določa drugače, se razlika med potrjeno in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja glede na dejansko količino opravljenih storitev upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje.«
3. člen 
V odloku se za 50. členom doda 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen 
(enotna potrjena cena gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja) 
(1) CeROD d.o.o. mora oblikovati enotne cene za območje vseh občin družbenic CeROD d.o.o., pri čemer v cene vključi vse upravičene stroške in donos v višini, ki ne sme presegati zneska določenega v metodologiji za oblikovanje cen.
(2) Enotne cene se oblikujejo posebej na ravni storitve in na ravni stroškov gospodarske javne infrastrukture, ločeno za vsako posamezno gospodarsko javno službo, ki jo izvaja CeROD d.o.o.«
4. člen 
Za 50.a členom se doda 50.b člen, ki se glasi:
»50.b člen 
(obračunsko obdobje) 
(1) Obračunsko obdobje traja eno koledarsko leto.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ, ki odloča o cenah, s sklepom v primeru večjih sprememb posameznih stroškov ali prihodkov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali znižanje cene gospodarskih javnih služb, ali v primeru spremembe predpisov, določi tudi daljše ali krajše obračunsko obdobje.«
5. člen 
Za 50.b členom se doda 50.c člen, ki se glasi:
»50.c člen 
(poračuni cen gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja) 
(1) Cene za preteklo obračunsko obdobje se v primeru, če so razlike med potrjeno in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja enake ali manjše od 10 % na ravni posamezne gospodarske javne službe, poračunajo v elaboratu za prihodnje obračunsko obdobje.
(2) Če so pozitivne razlike iz prvega odstavka tega člena višje od 10 %, jih izvajalec gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja v celoti poračuna v enkratnem znesku v prvih treh mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri čemer se sočasno prilagodi tudi cena za tekoče obračunsko obdobje.
(3) O poračunu pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami ter subvencij iz tega člena, mora odločiti organ, pristojen za potrjevanje cen.
(4) Poračun z vračilom subvencij občini se lahko izvede le, če je občina subvencijo plačala, in do višine plačanih subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne) uporabnikom storitev gospodarskih javnih služb.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Določbe tega odloka se pri načinu izvajanja poračunov cen upoštevajo že za obračunsko obdobje, ki predstavlja koledarsko leto pred sprejemom odloka.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0045/2013-6
Šmarjeta, dne 27. februarja 2018
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.