Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018

Kazalo

738. Odlok o Svetu za nacionalno varnost, stran 2679.

  
Na podlagi 20. člena in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o Svetu za nacionalno varnost 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok ureja sestavo in delovanje Sveta za nacionalno varnost (v nadaljnjem besedilu: SNAV) ter sekretariata Sveta za nacionalno varnost (v nadaljnjem besedilu: SSNAV) in operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost (v nadaljnjem besedilu: operativna skupina SSNAV), ki podpirata delovanje SNAV.
2. člen 
(sestava SNAV) 
(1) SNAV sestavljajo:
– predsednik vlade, ki je predsednik SNAV,
– minister, pristojen za obrambo,
– minister, pristojen za notranje zadeve,
– minister, pristojen za zunanje zadeve,
– minister, pristojen za finance,
– minister, pristojen za pravosodje,
– direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
(2) Državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, pristojen za nacionalno varnost, se lahko udeležuje sej SNAV, pri čemer nima pravic odločanja na njih. Za vsako sejo se mu pošlje vabilo, vse gradivo in zapisniki SNAV.
3. člen 
(naloge SNAV) 
SNAV opravlja naslednje naloge:
– svetuje Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) pri sprejemanju njenih ukrepov in aktov, ki se nanašajo na nacionalno varnost države,
– usklajuje mnenja in ukrepe ministrstev in drugih državnih organov ter drugih organizacij pri izvajanju dejavnosti nacionalne varnosti,
– pred obravnavo na vladi usklajuje mnenja ministrstev in drugih državnih organov glede aktov Državnega zbora Republike Slovenije, ki se nanašajo na nacionalno varnost,
– ugotavlja in ocenjuje varnostna tveganja, ogrožanja države ter ukrepe in usmeritve za zagotavljanje nacionalne varnosti,
– daje mnenje vladi o zagotavljanju zmogljivosti na področju nacionalne varnosti,
– daje mnenje vladi o sredstvih proračuna za delo SNAV in
– opravlja naloge, določene s predpisi, ki urejajo sestavo, delo in organizacijo vlade ter področje nacionalne varnosti.
4. člen 
(delovanje SNAV) 
(1) Predsednik SNAV povabi na sejo SNAV, kadar ta obravnava vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predstavnika največje opozicijske stranke v Državnem zboru Republike Slovenije, predstojnike drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij.
(2) Predsednik SNAV lahko povabi k sodelovanju pri delu SNAV druge ministre, predstavnike drugih državnih organov in strokovnjake s področja nacionalne varnosti.
(3) Način dela SNAV se določi s poslovnikom.
5. člen 
(sestava SSNAV) 
(1) SSNAV sestavljajo:
– državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, pristojen za nacionalno varnost, ki je vodja SSNAV,
– direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, ki je namestnik vodje SSNAV,
– generalni sekretar vlade,
– državni sekretar v ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve,
– državni sekretar v ministrstvu, pristojnem za obrambo,
– državni sekretar v ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve,
– državni sekretar v ministrstvu, pristojnem za finance,
– državni sekretar v ministrstvu, pristojnem za pravosodje,
– generalni direktor Policije,
– načelnik Generalštaba Slovenske vojske,
– generalni direktor Obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo,
– poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije,
– direktor Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in
– predstojnik organa, pristojnega za informacijsko varnost.
(2) V primeru kompleksne krize vodja SSNAV imenuje še enega namestnika vodje SSNAV.
6. člen 
(naloge SSNAV) 
Sekretariat SNAV opravlja naslednje naloge:
– operativno usklajuje aktivnosti za delovanje SNAV,
– usklajuje vsebine s področja nacionalne varnosti pred obravnavo na SNAV,
– skrbi za usklajeno izvedbo stališč SNAV in
– opravlja druge naloge, ki mu jih naloži SNAV, in ostale naloge, določene s predpisi, ki urejajo sestavo, delo in organizacijo vlade ter področje nacionalne varnosti.
7. člen 
(delovanje SSNAV) 
(1) SSNAV se praviloma sestaja najmanj enkrat v treh mesecih oziroma po potrebi.
(2) Če je to potrebno, lahko vodja SSNAV k sodelovanju pri delu SSNAV povabi tudi predstavnike drugih ministrstev in vladnih služb ter druge strokovnjake.
(3) Način dela SSNAV se določi s poslovnikom.
8. člen 
(vodja SSNAV) 
(1) Vodja SSNAV usklajuje in vodi delo SSNAV in operativne skupine SSNAV.
(2) Predsednik SNAV lahko določi, da vodja SSNAV spremlja izvrševanje odločitev vlade glede uresničevanja nacionalnih interesov in ciljev na področju nacionalne varnosti, pri čemer lahko vpogleda v dokumentacijo in druge zapise ministrstev ali vladnih služb ter pridobi druge informacije odgovornih oseb, skladno s svojimi pristojnostmi in zakonodajo s področja tajnih podatkov.
9. člen 
(sestava operativne skupine SSNAV) 
Vlada v operativno skupino SSNAV na predlog ministrov oziroma predstojnikov vladnih služb imenuje predstavnike in njihove namestnike:
– ministrstva, pristojnega za obrambo,
– ministrstva, pristojnega za notranje zadeve,
– ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve,
– Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in
– organa, pristojnega za informacijsko varnost.
10. člen 
(naloge operativne skupine SSNAV) 
Operativna skupina SSNAV opravlja naslednje naloge:
– zagotavlja analitično in strokovno podporo SSNAV, tako da spremlja pojave, dogodke in procese v državi in mednarodnem varnostnem okolju, ki bi lahko povzročali večja varnostna tveganja in ogrožali temeljne družbene vrednote Republiki Sloveniji, pri čemer upošteva tudi ocene ogroženosti iz mednarodnega okolja,
– pripravlja celovito analizo stanja nacionalne varnosti po posameznih področjih,
– usklajuje pripravo načrtov odzivanja na kompleksne krize in
– opravlja druge naloge skladno s predpisi, ki urejajo sestavo, delo in organizacijo vlade ter področje nacionalne varnosti.
11. člen 
(delovanje operativne SSNAV) 
(1) Operativna skupina SSNAV se sestaja pri vodji SSNAV praviloma najmanj enkrat na teden.
(2) Vodja SSNAV lahko k sodelovanju pri delu operativne skupne SSNAV povabi tudi predstavnike drugih ministrstev in vladnih služb ter druge strokovnjake.
(3) Ministrstva in vladne službe zagotavljajo pogoje za delovanje svojih predstavnikov v operativni skupini SSNAV.
12. člen 
(administrativno tehnična podpora) 
Administrativno-tehnično podporo za delovanje SNAV, SSNAV in operativne skupine SSNAV zagotavlja Nacionalni center za krizno upravljanje.
13. člen 
(nasprotje interesov) 
(1) Strokovnjak iz drugega odstavka 4. člena, drugega odstavka 7. člena in drugega odstavka 11. člena tega odloka mora biti pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se temu izogne. Sodelovanja v telesih iz tega odloka ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničil kakšen nedovoljen zasebni interes.
(2) Strokovnjak, ki ob začetku sodelovanja ali med sodelovanjem v delovnem telesu ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj obvestiti osebo, ki vodi delovno telo. Ob tem mora takoj prenehati s sodelovanjem. Za nasprotje interesov po tem odloku šteje nasprotje interesov, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
14. člen 
(rok za imenovanje in sprejem aktov) 
(1) Vlada imenuje člane operativne skupine SSNAV iz 9. člena tega odloka v enem mesecu od uveljavitve tega odloka.
(2) SNAV in SSNAV sprejmeta poslovnik v treh mesecih od začetka veljavnosti tega odloka.
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Svetu za nacionalno varnost (Uradni list RS, št. 76/14).
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-1/2018
Ljubljana, dne 14. marca 2018
EVA 2018-1411-0001
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik