Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

730. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ZI38 – Ob Jezernici II, stran 2653.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 18. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ZI38 – Ob Jezernici II 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za območje enote urejanja prostora (EUP) ZI38 – Ob Jezernici II se pripravlja na pobudo Občine Žiri.
Na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11, 55/11 – popr. 37/12 – popr. 40/13, 79/13 – popr., 11/16) ima območje EUP določeno namensko za stanovanjsko gradnjo (SS – območje eno- in dvostanovanjskih stavb).
Območje leži na vzhodnem obrobju osrednjega dela mesta Žiri, ob obstoječi stanovanjski pozidavi in je še nepozidano. Območje bo zagotovilo potrebne površine za individualno gradnjo mesta in zaledja.
Nekatere zemljiške parcele območja ZI38 segajo tudi v območje enote ZI39 (SS), za katero ni predvidena izdelava OPPN. Zaradi pravilne prostorske obravnave območja je zato potrebno v OPPN vključiti tudi manjši del enote ZI39.
Kadar se OPPN pripravlja za območja, za katera v Občinskem prostorskem načrtu njegova priprava ni bila predvidena, sprejme sklep o začetku priprave postopka, v skladu s 57. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju ZPNačrt), občinski svet.
2. člen 
(območje urejanja in predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Ureditveno območje OPPN je namenjeno stanovanjskim površinam, ki so namenjene samo bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev v teh območjih (SS). Obsega zemljišča s parc. št. 854/25 del, 858/4 del, 891/1 del, 892/10, 892/11, 892/12, 892/13, 892/5, 892/6, 892/7 del, 892/8, 892/9, 894/1 del, 894/2 del, 895/2 del, 895/3 del, 896/1 del, 896/2, 896/3, 896/4 del, 897/10, 897/11 del, 897/12 del, 897/13 del, 897/17, 897/18 del, 897/20, 897/21, 897/26 del, 897/4 del, 897/7 del, 897/9, 904/3 del, vse k. o. 2021 – Dobračeva ter zemljišča s parc. št. 1354/4 del, 920/11, 920/2 del, 920/23, 920/24 del, 920/25 del, 920/26 del, 920/27 del, vse k. o. 2022 – Žirovski vrh, v skupni površini približno 2,682 ha. Na območju se glede na preveritev prostorskih možnosti območja predvideva umestitev približno 30 individualnih stanovanjskih hiš. Prometno se območje navezuje iz obravnavanih parcel z novimi priključki na občinsko lokalno zbirno cesto, odsek 499011, s parc. št. 854/25, k. o. 2021 – Dobračeva.
V OPPN se prikažejo tudi vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora. Vplivno območje OPPN sega v EUP ZI33 SS, ZI36 SS, ZI39 SS, ZI122 SS in ON39 K1 in obsega zemljišča s parc. št. 1266/2, 1324 del, 275/1 del, 275/2 del, 275/3 del, 328/1 del, 328/3 del, 347/3 del, 349/12 del, 349/24 del, 849/1, 849/1 del, 854/10 del, 854/2, 854/25, 854/26, 854/27, 854/28, 854/29, 854/30, 854/31 del, 854/32, 854/4 del, 854/6, 858/1 del, 858/3 del, 858/4, 883/2 del, 883/3 del, 886/1 del, 886/4 del, 887/4 del, 887/5, 889/11 del, 889/12, 889/13 del, 889/14, 889/15 del, 889/16, 891/1, 891/2, 892/10, 892/11, 892/12, 892/13, 892/5, 892/6, 892/7, 892/8, 892/9, 894/1, 894/2, 895/2, 895/3, 895/4, 895/5, 895/6, 895/7, 896/1, 896/2, 896/3, 896/4, 897/10, 897/11, 897/12, 897/13, 897/15, 897/16, 897/17, 897/18, 897/19, 897/20, 897/21, 897/22, 897/23, 897/24, 897/25, 897/26, 897/27, 897/28, 897/29, 897/30, 897/31, 897/4, 897/7, 897/8, 897/9, 898/10 del, 898/11 del, 898/3 del, 898/6 del, 898/8 del, 900/11 del, 900/12 del, 900/18 del, 900/19 del, 900/38 del, 900/39, 900/40, 900/41, 900/6 del, 902/3 del, 902/4, 902/5, 903/1 del, 903/10, 903/11, 903/12, 903/13, 903/14, 903/15, 903/16, 903/17, 903/18 del, 903/3 del, 903/7, 903/9 del, 904/2, 904/3, 904/4, 905/2, 905/3, 905/5, 905/6, 905/7, 906/2, 906/3, 906/5, 906/6, 906/7, 906/8, 907/2, 908/2 del, vse k. o. 2021 – Dobračeva ter zemljišča s parc. št. 1264 del, 1265/1 del, 1265/4 del, 1266/5, 1354/3 del, 1354/4, 1375 del, 875/1 del, 875/2, 875/3 del, 875/6 del, 875/6 del, 876 del, 877 del, 879/1, 879/2 del, 878, 881/1 del, 881/2 del, 881/3, 882/1 del, 882/2, 884 del, 889/1 del, 891/1 del, 893/1 del, 902/1 del, 902/2 del, 902/8 del, 902/9 del, 903/2, 903/3 del, 903/4, 904/7 del, 905/1, 905/2, 905/3, 905/4, 908 del, 914/2, 916 del, 917/1 del, 917/2, 917/3, 917/4, 917/6 del, 917/7, 919/1, 919/2, 919/4, 919/5, 920/10, 920/11, 920/14, 920/18, 920/2, 920/23, 920/24, 920/25, 920/26, 920/27, 920/28, 920/29, 920/3, 920/30, 920/5, 921 del, 922/1 del, 922/2, 924/1 del, 924/2 del, 925 del, 928/1 del, 929/1 del, 933 del, 935/1 del, 975/5, vse k. o. 2022 – Žirovski vrh.
Predmet OPPN je določitev izvedbenih pogojev za izgradnjo soseske, in sicer za stanovanjske stavbe ter potrebno gospodarsko javno infrastrukturo ter ostale ureditve.
Vsebina OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), ob upoštevanju:
– OPN, ki za navedeno območje določa izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– strokovnih podlag,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
3. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje) 
V fazi pridobivanja smernic se bo ministrstvo, pristojno za okolje (sektor za celovito presojo vplivov na okolje) opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje (CPVO).
4. člen 
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve) 
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi strateškega prostorskega akta občine, prikaza stanja prostora, idejne zasnove in programske širitve območja ter investicijskih namer uporabnikov prostora in javnega interesa, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Uporabi se tudi obstoječe strokovne podlage pripravljavca, ki so bile izdelane za potrebe priprave OPN.
V kolikor se v postopku priprave OPPN izkaže potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se le-te pripravijo tekom postopka.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
priprava osnutka OPPN za pridobitev smernic
60 dni po podpisu pogodbe
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe o CPVO 
30 dni
priprava dopolnjenega osnutka OPPN
30 dni po pridobitvi vseh smernic
javno naznanilo o javni razgrnitvi
7 dni pred javno obravnavo
javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in obravnave
20 dni po zaključeni javni razgrnitvi in obravnavi
priprava predloga OPPN za pridobitev mnenj 
30 dni po potrditvi stališč OPPN na občinskem svetu
pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 
30 dni
priprava usklajenega predloga za obravnavo na občinskem svetu 
15 dni po pridobitvi vseh mnenj
obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu
20 dni po pripravi usklajenega predloga
priprava končnega predloga po sprejemu akta na občinskem svetu
10 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO ali izdelave drugih zahtevnejših strokovnih podlag. V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Terminski plan ne vključuje dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
zap. št.
nosilci urejanja prostora po področjih
1
varstvo okolja
Ministrstvo za okolje in prostor 
Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2
varstvo voda
Ministrstvo za okolje in prostor 
Direkcija RS za vode 
Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana
varstvo kmetijskih zemljišč
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Direktorat za kmetijstvo 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
3
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Ministrstvo za obrambo 
Uprava RS za zaščito in reševanje 
Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe 
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
4
varstvo kulturne dediščine
Ministrstvo za kulturo 
Direktorat za kulturno dediščino 
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
5
varstvo narave
Zavod RS za varstvo narave 
OE Ljubljana 
Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
6
upravljanje občinskih lokalnih cest in javnih poti, oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenja odpadnih voda ter ravnanje z odpadki na lokalni ravni
Občina Žiri 
Loška cesta 1, 4226 Žiri
7
električno omrežje
Elektro Ljubljana d. d. 
Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
8
telekomunikacije
Telekom Slovenije 
PE Ljubljana 
Stegne 19, 1547 Ljubljana
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(obveznost financiranja) 
Pripravljavec OPPN Ob Jezernici II je Občina Žiri, ki kot naročnik zagotovi sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag ter kot pripravljavec zagotovi strokovni kader in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN.
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu.
Št. 3500-0006/2017-2
Žiri, dne 28. februarja 2018
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti