Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

729. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Obvoznica Žiri, stran 2652.

  
Na podlagi drugega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri dne 22. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Obvoznica Žiri 
1. člen
(splošna določila) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Obvoznica Žiri (v nadaljnjem besedilu: OPPN Obvoznica).
Opredeli se ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN Obvoznica, način pridobitve strokovnih rešitev in seznam potrebnih strokovnih podlag, postopek in roki za njegovo pripravo in za pripravo njegovih posameznih faz ter navedejo nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter obveznosti v zvezi z njegovim financiranjem.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Pravna podlaga za pripravo OPPN Obvoznica je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega nadrta (Uradni list RS, št. 99/07).
V Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11, 55/11 – popr., 37/12 – popr., 40/13 in 11/16) je za del območja OPPN Obvoznica določen način urejanja izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (EUP ZI62, ZI63, ZI97). V skladu z Občinskim prostorskim načrtom se občinski podrobni prostorski načrt lahko izdela za katerokoli enoto urejanja prostora ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora, če se takšna potreba izkaže po sprejetju občinskega prostorskega načrta. Del območja OPPN Obvoznica sega na površine, kjer ni določen način urejanja izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. V pripravi je sprememba občinskega prostorskega načrta v katerem se določa način urejanja za celotno območje OPPN Obvoznica in ustrezna namenska raba.
Razlog za pripravo OPPN je načrtovana gradnja obvozne ceste mesta Žiri. OPPN bo podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj.
3. člen 
(območje) 
Območje OPPN Obvoznica meri 9,6 ha in vključuje celotne EUP ZI62, ZI63, ZI97 ter dele EUP ON2, ON39, ON85, ZI61, ZI65, ZI101, ZI102, ZI108, ZI109, ZI111, ZI116, ZI117, ZI130, ZI132, ZI138. Območje sega od navezave na obstoječo regionalno cesto R2-408 proti Logatcu, odsek 1374 Rovte–Žiri v skrajni južni točki EUP ZI62 do navezave na obstoječo regionalno cesto R2-408 proti Škofji Loki, odsek 1375 Žiri–Trebija ob EUP SE2.
V območje obdelave se lahko vključijo tudi druge parcele v neposredni bližini območja.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPPN.
OPPN Obvoznica se izdeluje na podlagi projektne dokumentacije za Regionalno cesto R2-408, ki jo je pod št. PNG-525/10 izdelala družba PNG Ljubljana d.o.o.
Načrtovalec bo pridobil tudi vse dodatne strokovne podlage, preveritve, rešitve in varstvene zahteve nosilcev urejanja prostora pridobljenih v smernicah, ki so določene na podlagi veljavne zakonodaje.
5. člen 
(postopek in roki) 
Faza
Rok
1
sklep o pričetku postopka
november 2017
2
priprava osnutka 
60 dni po oddaji naročila
3
pridobivanje smernic 
30 dni
4
pridobitev odločbe glede CPVO*
30 dni po prejemu smernic
5
priprava dopolnjenega osnutka 
30 dni po prejemu smernic
6
javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni po dopolnjenem osnutku
7
zavzetje stališča do pripomb
15 dni po javni razgrnitvi
8
priprava predloga 
30 dni po zavzetju stališča
9
pridobivanje mnenj 
30 dni po predlogu
10
priprava usklajenega predloga 
15 dni po pridobitvi mnenj
11
sprejem odloka 
30 dni po usklajenem predlogu
12
izdelava končnega elaborata 
10 dni po objavi odloka
*V primeru izdelave CPVO se postopke priprave ustrezno podaljša z dodatnimi fazami.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki izdajo smernice in mnenja za OPPN Obvoznica, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi in so določeni s tem sklepom:
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., Koroška cesta 19, 4000 Kranj,
– Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
7. člen 
(financiranje) 
Sredstva za izdelavo OPPN Obvoznica zagotovi Občina Žiri.
8. člen 
(veljavnost sklepa) 
Sklep o začetku priprave OPPN Obvoznica se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žiri in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0005/2017-10
Žiri, dne 28. februarja 2018
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti