Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

727. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020, stran 2645.

  
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) in Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 18/16) je Občinski svet Občine Žalec na 23. redni seji dne 22. februarja 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020 
1. člen 
V 4. členu Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 18/16), v nadaljevanju: Pravilnik, se pri točki 2. pri besedi mikro črta opomba številka »1« ter črta besedilo »1 Pojem »mikro« podjetja vključuje tudi samostojne podjetnike«. Opomba številka »2« se preštevilči v številko »1«.
2. člen 
V 5. členu Pravilnika se spremeni naziv »Ukrepa 3« tako, da se glasi:
»Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev.«
3. člen 
Dopolni se 5. člen Pravilnika, tako, da se dodata naziva »Ukrepa 4« in »Ukrepa 5« z naslednjo vsebino:
Vrste pomoči
Ukrepi:
UKREP 4:
Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje v turistične namene.
UKREP 5:
Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming).
4. člen 
V 6. členu Pravilnika se doda tretja alineja, ki se glasi:
– »mikro podjetja in fizične osebe (sobodajalci), ki so lastniki nepremičnin v Občini Žalec, kadar gre za ukrep 4.«
5. člen 
V 12. členu Pravilnika se spremeni drugi odstavek Ukrepa 1, tako da se glasi:
»Upravičenci do pomoči so:
– mikro podjetja, ki so ali bodo na novo zaposlovala in imajo sedež v Občini Žalec, ali
– fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Žalec, kadar gre za samozaposlitev,
kar se določi z vsakokratnim razpisom.«
6. člen 
V 12. členu Pravilnika se opomba pri drugem odstavku Ukrepa 2 številka »3« preštevilči v številko »2«.
7. člen 
V 12. členu Pravilnika se spremeni UKREP 3, tako da se glasi:
»Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev.
Cilji pomoči:
Sredstva so namenjena pomoči financiranja udeležbe na sejmih ali drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev.
Upravičenci do pomoči so:
– mikro podjetja, z vsaj enim zaposlenim, ki imajo sedež v Občini Žalec.
Upravičeni stroški:
– stroški najetja, postavitve in delovanja sejemskega prostora/stojnice;
– stroški upravljanja odnosov s strankami (CRM)3;
– stroški vzpostavitve novih digitalnih komunikacijskih orodij oziroma digitalne prenove obstoječih;
– stroški direktnega marketinga;
– stroški digitalnega marketinga.
Pogoji za pridobitev:
– predstavitev prosilca z navedbo namena posamezne aktivnosti;
– račun oziroma predračun in dokazilo o plačilu;
– poravnani davki in prispevki;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov;
– najvišja intenzivnost dodeljene pomoči lahko znaša največ 5.000 €«.
8. člen 
V 12. členu Pravilnika se ob koncu druge alineje četrtega odstavka pri »Ukrepu 3«, doda opomba »3«, ter spodaj pod črto doda naslednja vsebina:
3 CRM (Customer Relationship Management) pomeni Mangement oz. upravljanje odnosov s strankami, ki omogoča integriran pogled na stranko, dostop do podatkov o njej in njenih preteklih nakupih ter analizo teh podatkov – npr. analize dobičkonosnosti strank, zvestobe strank, življenjske vrednosti strank, in sicer preko različnih komunikacijskih kanalov (telefon, spletna stran, osebni kontakt, e-pošta, SMS ipd.).
9. člen 
V 12. členu Pravilnika se dodata »Ukrep 4« in »Ukrep 5«, ki se glasita:
»UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje v turistične namene
Cilji pomoči:
Sredstva so namenjena za pomoč pri obnovi nepremičnin, ki bodo vključene v oddajanje nastanitev.
Upravičenci do pomoči:
– mikro podjetja in fizične osebe (sobodajalci), ki so lastniki nepremičnin v Občini Žalec.
Upravičeni stroški:
– stroški obnove nepremičnin, ki bodo namenjene za oddajanje nastanitev v turistične namene.
Neupravičeni stroški:
– stroški nakupa nepremičnin;
– stroški novogradnje nepremičnin.
Pogoji za pridobitev:
– načrt predvidene investicije;
– upravičenec se zavezuje, da bo obnovljene prostore (sobe, apartmaje), vključil v oddajanje za turistične nastanitvene namene;
– upravičenec mora pri ureditvi nepremičnin zagotoviti minimalne pogoje v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov;
– potrebna dovoljenja in soglasja, v primeru večjih posegov;
– ohranitev naložbe vsaj še 10 let po dodelitvi sredstev;
– poravnani davki in prispevki;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov;
– najvišja intenzivnost dodeljene pomoči lahko znaša največ 20.000 €.
UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming)
Cilji pomoči:
Sredstva so namenjena za pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe za namen povečanja števila gostov v Občini Žalec (incoming).
Upravičenci do pomoči:
– mikro podjetja, ki imajo sedež v Občini Žalec, registrirani za področje turizma.
Upravičeni stroški:
– stroški razvoja novih turističnih produktov;
– stroški promocijskega materiala (oblikovanje, tisk);
– stroški vzpostavitve novih digitalnih komunikacijskih orodij oziroma digitalne prenove obstoječih;
– stroški oglaševanja.
Pogoji za pridobitev:
– mikro podjetje mora imeti registrirano dejavnost s področja turizma;
– predstavitev prosilca s podrobnim opisom aktivnosti;
– poravnani davki in prispevki;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov,
– najvišja intenzivnost dodeljene pomoči lahko znaša največ 20.000 €.«
10. člen 
Vsa ostala določila pravilnika se ne spreminjajo in ostajajo v celoti v veljavi.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-05-0030/2017
Žalec, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti