Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

726. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje, stran 2644.

  
Na podlagi 3. in 27. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 28. redni seji dne 21. februarja 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 72/95, 59/04, 115/04, 38/06, 34/13, 90/15 in 79/16) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
Občina organizira obvezne gospodarske javne službe na naslednjih področjih:
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
– javna snaga in čiščenje javnih površin;
– urejanje javnih poti, parkirišč, površin za pešce in zelenih površin;
– redno vzdrževanje občinskih cest;
– 24-urna dežurna služba na področju pogrebne dejavnosti.«
2. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
Poleg obveznih gospodarskih javnih služb iz 4. člena tega odloka občina organizira še izvajanje ostalih gospodarskih javnih služb, in sicer:
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi;
– upravljanje pokopališč in mrliških vežic;
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naselju;
– gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti;
– urejanje javnih parkirišč in parkirnih hiš;
– urejanje ulic, trgov in lokalnih cest v mestu in naseljih;
– urejanje lokalnih cest;
– javni promet, ki obsega javni prevoz potnikov v občini z javnimi prevoznimi sredstvi;
– požarna varnost;
– oskrba z energetskimi plini iz omrežja;
– oskrba s toploto za daljinsko ogrevanje;
– na drugih področjih, če tako določa zakon.«
3. člen 
(objava in veljavnost) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2018-4
Trebnje, dne 21. februarja 2018
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti