Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

722. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža, stran 2641.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 68/17), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08) in Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 20. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža 
1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 22/14) se 39. člen spremeni tako, da se glasi:
»39. člen 
(splošna določba o cenah) 
(1) Za oblikovanje in potrjevanje cen se uporabljajo predpis, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ta odlok in odloki o ustanovitvi izvajalcev posameznih gospodarskih javnih služb.
(2) V primeru spremembe predpisa iz prvega odstavka tega člena, ki ureja metodologijo, morajo izvajalci gospodarskih javnih služb v elaboratih oblikovati in predlagati v potrditev cene v višini, ki omogoča pokritje upravičenih stroškov ter dopusten donos.
(3) Če ta odlok ne določa drugače, se razlika med potrjeno in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja glede na dejansko količino opravljenih storitev upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje.«
2. člen 
V odloku se za 39. členom doda 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen 
(enotna potrjena cena gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja) 
(1) JP CeROD d.o.o. mora oblikovati enotne cene za območje vseh občin družbenic CeROD d.o.o., pri čemer v cene vključi vse upravičene stroške in donos v višini, ki ne sme presegati zneska določenega v metodologiji za oblikovanje cen.
(2) Enotne cene se oblikujejo posebej na ravni storitve in na ravni stroškov gospodarske javne infrastrukture, ločeno za vsako posamezno gospodarsko javno službo, ki jo izvaja CeROD d.o.o..«
3. člen 
Za 39.a členom se doda 39.b člen, ki se glasi:
»39.b člen 
(obračunsko obdobje) 
(1) Obračunsko obdobje traja eno koledarsko leto.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ, ki odloča o cenah, s sklepom v primeru večjih sprememb posameznih stroškov ali prihodkov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali znižanje cene gospodarskih javnih služb, ali v primeru spremembe predpisov, določi tudi daljše ali krajše obračunsko obdobje.«
4. člen 
Za 39.b členom se doda 39.c člen, ki se glasi:
»39.c člen 
(poračuni cen gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja) 
(1) Cene za preteklo obračunsko obdobje se v primeru, če so razlike med potrjeno in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja enake ali manjše od 10 % na ravni posamezne gospodarske javne službe, poračunajo v elaboratu za prihodnje obračunsko obdobje.
(2) Če so pozitivne razlike iz prvega odstavka tega člena višje od 10 %, jih izvajalec gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja v celoti poračuna v enkratnem znesku v prvih treh mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri čemer se sočasno prilagodi tudi cena za tekoče obračunsko obdobje.
(3) O poračunu pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami ter subvencij iz tega člena, mora odločiti organ, pristojen za potrjevanje cen.
(4) Poračun z vračilom subvencij občini se lahko izvede le, če je občina subvencijo plačala, in do višine plačanih subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne) uporabnikom storitev gospodarskih javnih služb.«
5. člen 
V odloku se za 42. členom doda 42.a člen, ki se glasi:
»42.a člen 
(pooblastilo za zaračunavanje in izterjavo) 
(1) Storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov zaračunava uporabnikom izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja ima na podlagi tega odloka tudi pooblastilo za prejemanje plačil od uporabnikov in za izterjavo terjatev od uporabnikov.
(3) Razmerje med izvajalcem zbiranja in izvajalcem obdelave ter odlaganja se uredi v pogodbi.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Določbe tega odloka se pri načinu izvajanja poračunov cen upoštevajo že za obračunsko obdobje, ki predstavlja koledarsko leto pred sprejemom odloka.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-1/2018-1
Straža, dne 20. februarja 2018
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti