Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

711. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice, stran 2624.

  
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. seji dne 26. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice 
1. člen 
Besedilo 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96, 52/97, 19/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. vzdrževanje občinskih javnih cest,
8. 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti,
9. gasilska služba,
10. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.«
2. člen 
Besedilo 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Občina na svojem območju, kot izbirne javne službe, zagotavlja naslednje dejavnosti:
1. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
2. vzdrževanje javne razsvetljave in prometne signalizacije,
3. oglaševanje in obveščanje,
4. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
5. upravljanje občinskih stanovanj.
3. člen 
Besedilo 6. člena odloka se črta.
4. člen 
V 7. členu odloka se:
– črta besedilo: »osebam zasebnega prava« v četrti alineji,
– črta celotno besedilo predzadnje in zadnje alineje.
5. člen 
Črta se besedilo zadnjega odstavka 9. člena odloka.
6. člen 
V celotnem besedilu 10. člena odloka se pojem »pristojni oddelek občinske uprave«, nadomesti s pojmom »občinska uprava«.
7. člen 
Besedilo 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Sestavo, delovno področje, pristojnosti in pravice sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin določi akt o njegovi ustanovitvi, ki ga sprejme občinski svet.«
8. člen 
Besedilo 13. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno storitev gospodarskih javnih služb,
– iz proračunskih sredstev in
– iz drugih virov, ki so določeni z zakonom ali odlokom občine.«
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00001/2018-2
Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti