Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

702. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica, stran 2616.

  
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 18. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/14).
2. člen 
V 5. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo: »Pregledna karta obračunskih območij za primarno in sekundarno vodovodno omrežje ter za novo vodovodno območje je sestavni del kartografskega dela sprememb in dopolnitev programa opremljanja iz januar 2018«.
3. člen 
V 12. členu se v Preglednici 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe in nove komunalne opreme zbriše besedilo:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Skupni stroški 
v EUR
Obračunski stroški v EUR
Vodovod
V1 – primarno vodovodno omrežje
24.551.954
22.634.042
V2 – sekundarno vodovodno omrežje
10.850.719
10.378.610
in na istem mestu nadomesti z naslednjim besedilom:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Skupni stroški 
v EUR
Obračunski stroški v EUR
Vodovod
V1 – primarno vodovodno omrežje
30.060.663
28.442.253
V2 – sekundarno vodovodno omrežje
13.075.552
12.728.426
V3 – novo vodovodno omrežje
2.529.397
723.198
4. člen 
V 13. členu se zbriše Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno vrsto komunalne opreme in na istem mestu nadomesti z naslednjo preglednico:
»Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Cp 
(v EUR/m2)
Ct 
(v EUR/m2)
Vodovod
V1 – primarno vodovodno omrežje
2,629
13,927
V2 – sekundarno vodovodno omrežje
1,177
6,233
V3 – novo vodovodno omrežje
1,947
10,460
Kanalizacija
K1 – primarno kanalizacijsko omrežje
2,694
12,693
K2 – sekundarno kanalizacijsko omrežje
2,227
10,492
K3 – novo (predvideno) kanalizacijsko omrežje
2,029
11,278
Ceste
C1 – primarno cestno omrežje
3,443
19,296
C2 – sekundarno cestno omrežje
4,759
26,673
Ravnanje z odpadki
KOM – omrežje objektov ravnanja z odpadki
0,324
1,815
« 
5. člen 
V 14. členu se doda tretji odstavek z naslednjim besedilom:
»(3) V obračunsko območje V3 – novo vodovodno omrežje je vključeno tudi območje Leskovške planote in projekt novega vodovoda v naselju Ravni dol. Vsa potrebna dokumentacija je izdelana, gradbeno dovoljenje je pridobljeno, izvedba pa je predvidena do konca leta 2019«.
6. člen 
V 15. členu se oštevilči prvi odstavek in na koncu doda drugi odstavek z naslednjim besedilom:
»(2) Stroški opremljanja na enoto mere (Cpij in Ctij) iz 13. člena se revalorizirajo od 1. 1. 2018 dalje.«
7. člen 
V prvem odstavku 26. člena se zbriše naslednje besedilo:
»– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Zgornja Draga« v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 106/11),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovodi Korinj – Laze, Podsmreka in Trnovica« (Uradni list RS, št. 82/13),«
8. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Zgornja Draga« v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 106/11) in
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovodi Korinj – Laze, Podsmreka in Trnovica« (Uradni list RS, št. 82/13),
– Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja na območju Polževske planote v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 108/03) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja na območju Polževske planote v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 38/06).
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2018-2
Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti