Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

697. Letni program športa Občine Cankova za leto 2018, stran 2613.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 26/10), 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 17. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel
L E T N I  P R O G R A M  Š P O R T A 
Občine Cankova za leto 2018 
I. UVOD 
Letni program športa Občine Cankova za leto 2018 določa:
– cilje, ki se želijo doseči z Letnim programom športa,
– programe športa, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Cankova,
– razvojne in strokovne naloge v športu, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Cankova,
– obseg sredstev, ki jih Občina Cankova zagotavlja za sofinanciranje posameznih vsebin letnega programa športa v letu 2018.
II. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI Z LETNIM PROGRAMOM ŠPORTA 
S sofinanciranjem letnega programa športa se želi omogočiti oziroma zagotoviti:
– čim večjo vključenost občanov Občine Cankova v izvajanje programov interesne športne vzgoje, kakovostni in vrhunski šport ter športno rekreacijo (množičnost oziroma razširjenost),
– čim boljše pogoje za športno vadbo in tekmovanje ter večjo dostopnost do športnih objektov,
– doseganje čim boljših tekmovalnih rezultatov (kakovost športnih dosežkov),
– večja promocija posameznikov kot športnikov, njihovih društev za katere nastopajo ter Občine Cankova v celoti.
III. PROGRAMI ŠPORTA, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE CANKOVA ZA LETO 2018 
Iz sredstev Proračuna Občine Cankova za leto 2018 se sofinancirajo naslednji programi športa:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
5. Športna rekreacija
6. Kakovostni šport
7. Vrhunski šport
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost otrok v starosti od rojstva do vstopa v šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo posamezne elemente športa ter kasnejše gibalne dejavnosti.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– Zlati sonček,
– 10-urni plavalni tečaji in
– drugi 60-urni programi vadbe.
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– drugi 80-urni programi vadbe in
– šolska športna tekmovanja.
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosti, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– cicibani in cicibanke, od 30 do 40-urni programi,
– mlajši dečki in deklice, od 40 do 60-urni programi ter
– starejši dečki in deklice, od 60 do 80-urni programi.
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– mlajši mladinci in mladinke, od 90 do 110-urni programi,
– starejši mladinci in mladinke, do 120 do 150-urni programi.
5. Športna rekreacija
V programe športne rekreacije odraslih so vključeni občani, s ciljem ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti. To so programi za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– 80-urni programi.
6. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip ter posameznikov, registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev občine Cankova:
– do 250-urni programi.
7. Vrhunski šport
Vrhunski šport so priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah,
– do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v kolektivnih športnih panogah za ekipe.
Merila za vrednotenje posameznih programov so določena v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova.
IV. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE CANKOVA ZA LETO 2018 
Iz sredstev Proračuna Občine Cankova za leto 2018 se sofinancirajo naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:
1. Športne prireditve
Športne prireditve so organizirana športna srečanja in športna tekmovanja. V letu 2017 Občina Cankova sofinancira naslednje športne prireditve:
− Občinski turnir v malem nogometu za člane
− Ostali turnirji v malem nogometu za člane
− Ostale športne prireditve
− Nogomet na Cankovi še živi – turnir v malem nogometu za člane.
Merila za vrednotenje posameznih razvojnih in strokovnih nalog v športu so določena v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova.
V. OBSEG SREDSTEV, KI JIH OBČINA CANKOVA ZAGOTAVLJA ZA SOFINANCIRANJE POSAMEZNIH VSEBIN LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2018
Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se izvajalcem v Proračunu Občine Cankova za leto 2018, zagotavlja 16.000,00 EUR, po naslednjem razdelilniku:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
300,00 EUR
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
450,00 EUR
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
400,00 EUR 
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
250,00 EUR 
5. Športna rekreacija
12.200,00 EUR 
6. Kakovostni in vrhunski šport 
400,00 EUR
7. Športne prireditve
2.000,00 EUR
Št. 671-01/2018
Cankova, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti