Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

695. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Cankova, stran 2611.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 61/10), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova (Uradni list RS, št. 87/11) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Cankova na 17. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Cankova 
1. člen 
V 12. členu odloka (Uradni list RS, št. 61/10) se pod točko a) v celoti izbriše peta alineja (reciklažo, trženje ali ponovno uporabo (predelavo) ločenih frakcij.
2. člen 
V drugem odstavku 13. člena odloka se v celoti črtajo tretja, četrta in peta alineja.
3. člen 
V 16. členu odloka se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»Sredstva za vodenje katastra so zagotovljena v občinskem proračunu.«
4. člen 
V drugem stavku 17. člena se za besedno zvezo »Izvajalec je« izbriše beseda »dolžan«, tako, da stavek pravilno glasi:
»Izvajalec na vlogo stranke izdela tudi predhodne strokovne pogoje in mnenje.«
Za tretjim stavkom 17. člena se doda novi četrti stavek, ki glasi: »Izvajalec v okviru javnega pooblastila prav tako skrbi za razvoj, načrtovanje in pospeševanje javnih služb ter investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami in opremo, potrebnimi za izvajanje javnih služb upravljanja s komunalnimi odpadki.«
Četrti stavek 17. člena postane peti in se ne spremeni.
Doda se še en novi, šesti stavek 17. člena, ki glasi: »Sredstva za dana pooblastila izvajalcu so zagotovljena v občinskem proračunu.«
5. člen 
V prvem odstavku 25. člena odloka se v celoti črta tretja alineja.
V osemnajsti alineji prvega odstavka 25. člena se za besedno zvezo »vodenje evidenc in« črta beseda »katastrov«, tako da se osemnajsta alineja pravilno glasi:
»– vodenje evidenc v zvezi z javnima službama, usklajenih z občinskimi evidencami,«
6. člen 
V drugi alineji 30. člena odloka se pred besedo »in« doda naslednja besedna zveza: »za namene določene s tem odlokom ter drugimi predpisi«. Tako v drugi alineji tekst pravilno glasi:
»– iz proračuna občine za namene določene s tem odlokom ter drugimi predpisi in«
7. člen 
Prvi stavek 31. člena odloka se briše v celoti in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Cene storitev se oblikujejo v skladu z določili veljavne Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«
8. člen 
Za 31. členom odloka se dodajo še členi 31.a, b, c, d, e in f, ki se glasijo:
»31.a člen 
Cene storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za območje občine predlaga izvajalec javne službe skladno z določili 1. točke 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom o DDV.
Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno storitev.
Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obdobje. Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene.
31.b člen 
Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.
Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
31.c člen 
Storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki vključuje cene:
1. zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
2. obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
3. odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Cena zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov vsebuje:
1. zbiranje komunalnih odpadkov, ki vključuje:
– ceno javne infrastrukture v €/kg,
– ceno storitve v €/kg.
2. zbiranje bioloških odpadkov, ki vključuje:
– ceno javne infrastrukture v €/kg,
– cena storitve v €/kg.
Cena obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov vključuje:
– ceno javne infrastrukture v €/kg,
– ceno storitve v €/kg.
Cena odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov vključuje:
– ceno javne infrastrukture v €/kg,
– ceno storitve v €/kg.
Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena posamezne storitve javne službe v skladu s prejšnjim odstavkom.
31.d člen 
Cena opravljanja posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki vključuje naslednje skupine stroškov, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključujejo naslednje skupine:
– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– splošne stroške uprave, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
– neposredne stroške prodaje,
– druge poslovne odhodke in
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
31.e člen 
Javno infrastrukturo predstavljajo stroški javne infrastrukture na območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in zajemajo:
– stroške amortizacije ali najema te javne infrastrukture (stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti te javne infrastrukture in ob upoštevanju življenjske dobe po predpisih, ki urejajo oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb),
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
– finančna jamstva v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih in predvideni stroški zapiranja odlagališča ter stroški za izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju za obdobje najmanj 30 let,
– odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stroški, povezani z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe, pri čemer se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.
31.f člen 
Storitve reciklaže, trženje ali ponovna uporaba (predelava) ločenih frakcij, ki jih izvajalec opravlja, so tržne dejavnosti in predstavljajo posebne storitve, katerih prihodek vpliva na zmanjšanje lastne cene javne službe.
Izvajalec lahko opravlja posebne storitve iz prejšnjega odstavka in tudi druge vrste posebnih storitev v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova.«
9. člen 
Vsi ostali členi v Odloku o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 61/10) ostanejo nespremenjeni.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-04/2018
Cankova, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti