Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

694. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova, stran 2610.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Cankova (MUV, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 17. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova 
1. člen 
V prvem odstavku 5. člena odloka (Uradni list RS, št. 86/11) se doda točka 11 in se glasi:
»11. 24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti.«
2. člen 
V prvem odstavku 6. člena odloka se točki 1 in 2 v celoti izbrišeta in se določi samo ena točka, ki pravilno glasi:
»1. pokopališko dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč (zagotavljanje urejenosti pokopališč, oddaja grobov v najem, vodenje evidenc, dajanje soglasij itd.)«
Ostale točke se preštevilčijo, tako da točka 3 postane 2, točka 4 postane 3 in vse točke do 10, ki postane 9.
3. člen 
V 16. členu se doda novi stavek, ki se glasi:
»Sredstva za podeljeno javno pooblastilo izvajalcu za izvajanje strokovno tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog ter izdajo soglasij in vodenje potrebnih katastrov zagotavlja občina iz proračuna.«
4. člen 
Vsebina 18. člena odloka se črta v celoti in se nadomesti z novo, ki se glasi:
»18. člen 
Cene storitev gospodarske javne službe določi občina. Cene se oblikujejo in določajo v sladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Predloge cen lahko pripravi izvajalec gospodarske javne službe in jih predloži pristojnemu občinskemu organu v obravnavo oziroma v potrditev.
Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom o DDV.
Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat, kjer upošteva določila 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Elaborat posreduje ustreznemu občinskemu organu do konca marca.
Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.
Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.«
5. člen 
Vsebina 19. člena odloka se v celoti črta in se nadomesti z novo, ki glasi:
»19. člen 
Občina v področnem odloku za posamezno javno službo posebej določi osnovne parametre za izračun cene in pri tem opredeli:
– upravičene proizvajalne stroške dejavnosti gospodarske javne službe (GJS),
– upravičene splošne stroške dejavnosti GJS,
– donos na vložen kapital v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in
– druge neto prihodke.
Občina v področnem odloku za posamezno javno službo posebej določi regulativno obračunsko obdobje (na primer 1 leto, 2 leti, 3 leta).«
6. člen 
Tudi vsebina 20. člena se črta v celoti in se nadomesti z novo, ki glasi:
»20. člen 
Posebne storitve izvajalca javne službe so storitve, ki jih opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova.
Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne javne službe.«
7. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 86/11) vsi ostali členi ostanejo nespremenjeni.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-03/2018
Cankova, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti