Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

692. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin, stran 2594.

  
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 23. redni seji dne 19. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Ta odlok določa prostorske ureditvene pogoje za rušitev in prenovo obstoječih ter gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture.
(3) OPPN je izdelalo podjetje Region, Projektivni biro d.o.o., Brežice, Cesta prvih borcev 11, številka projekta 3090/U-15.
2. člen 
(Vsebina OPPN) 
OPPN vsebuje odlok, tekstualni del, grafični del in priloge z naslednjo vsebino:
I. ODLOK
II. TEKSTUALNI DEL OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin:
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin
2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
2.1. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednimi območji
2.2. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
3.1. Pogoji za prometno urejanje
3.2. Pogoji za komunalno in energetsko urejanje
4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH OBLIKOVNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
III. GRAFIČNI DEL OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin:
U1.
IZSEK IZ KARTOGRAFSKEGA DELA PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV OBČINE BREŽICE
M 1:5000
U2.
OBMOČJE OPPN Z OBSTOJEČIM PARCELNIM STANJEM
U2.1 Pregledna situacija
M 1:5000
U2.2 Geodetski načrt
M 1:1000
U2.3 Situacija obstoječega stanja; prikaz rušitev 
M 1:1000
U3.
PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI
M 1:5000
U4. 
UREDITVENA SITUACIJA
M 1:1000
U5.
PRIKAZ UREDITEV GLEDE POTEKA OMREŽIJ IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO TER GRAJENO JAVNO DOBRO – SITUACIJA INFRASTRUKTURE
M 1:1000
U6.
PRIKAZ UREDITEV POTREBNIH ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
M 1:1000
U7.
NAČRT PARCELACIJE
M 1:1000
IV. SEZNAM PRILOG OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin:
1. POVZETEK ZA JAVNOST
2. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO PODALI SMERNICE IN MNENJA ZA PRIPRAVO OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin
3. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER MOREBITNE STROKOVNE PODLAGE OSTALIH SLUŽB
4. OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin
5. SEZNAM VELJAVNE ZAKONODAJE UPOŠTEVANE PRI IZDELAVI OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin
6. IZVLEČEK IZ PLANSKEGA AKTA OBČINE BREŽICE, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO OBMOČJE OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin
7. PRIKAZ STANJA OKOLJA
8. STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin
9. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
3. člen 
(namen OPPN) 
(1) S tem OPPN se podrobneje načrtujejo prostorske ureditve na delu vhodu v Terme Čatež – širitev tematskih vsebin.
(2) Namen OPPN je določitev prostorsko izvedbenih pogojev glede namembnosti in vrste posegov v prostor, glede lege objektov, velikosti in oblikovanja, pogojev in meril za parcelacijo, glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambnih potreb in pogojev glede varovanja zdravja.
(3) OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj.
4. člen 
(Obseg ureditvenega območja) 
(1) Ureditveno območje OPPN je velikosti cca 5,0 ha.
(2) Območje urejanja z OPPN obsega dele ali celote zemljišč s parc. št.: 2/55 (del), 2/53 (del), 2/26 (del), 2/27 (del), 2/28 (del), k.o. Čatež in 323/58, 323/71, 323/72 (del), 323/73, 323/45, 323/43, 323/23, 326/31 (del), 326/30 (del), 1583/10 in 1583/11, k.o. Cerina.
(3) Meja območja je razvidna na grafičnih prilogah.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
5. člen 
(Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji) 
(1) Območje OPPN se nahaja na vhodu v Terme Čatež, obojestransko ob dovozni cesti LC Čatež – Terme Čatež (oziroma obojestransko ob meji območja DPN, ki v tem delu predstavlja retenzijsko površino za notranje vode Čateškega polja), je dobro dostopno preko obstoječega cestnega omrežja in infrastrukturno urejeno.
(2) Nova ureditev – širitev tematskih vsebin ohranja in ne spreminja osnovne značilnosti prostora, smiselno dopolnjuje in se navezuje na obstoječe ureditve, obenem tudi omogoča nadaljevanje urejanja skladno s potrebami Term Čatež.
Opis rešitev načrtovanih objektov in površin 
6. člen 
(Umestitev v prostor) 
(1) Območje OPPN se nahaja na območju poplavnih voda reke Save (razred majhne in srednje poplavne nevarnosti) – nova ureditev je podrejena zagotavljanju poplavne varnosti, ohranja in ne spreminja del obstoječih ureditev v razredu srednje poplavne varnosti (obstoječa parkirišča – 8 in večnamenska objekta – 2 in 3) ter ciljano preoblikuje in z dodatnimi vsebinami poudarja vhod v kompleks Term Čatež – definira vhodne točke in smeri ter osnovni koncept umeščanja novih objektov in pripadajočih funkcionalnih površin, ki bo osnova tudi pri nadaljevanju prostorskega urejanja na celotnem območju Term Čatež – gre za sistem povezovalnih parkovno urejenih površin v katere se paviljonsko umeščajo novi objekti in ureditve:
– večnamenski objekt s pripadajočimi zunanjimi ureditvami v katerega je dovoljeno umeščati različne vsebine in dejavnosti (gostinstvo, trgovina, storitve, animacije, kulturne in športne prireditve, razstave, parkiranje) -1;
– servisne enote z BUS postajo namenjene sprejemu in dobremu počutju obiskovalcev (info točka, sanitarije, trgovina, gostinstvo) – 4, 5 Ap;
– območje nogometnega igrišča s spremljajočimi objekti za športnike in obiskovalce – 6, 6a;
– parkovne ureditve z različnimi ambienti namenjeni druženju, igri, športu (terase, peš in kolesarske povezave, otroška igrišča, igrala; različna športna igrišča in poligoni na prostem) – 7;
– površine za parkiranje – 8a.
(2) Preplet parkovnih in pozidanih površin predstavlja intenziven in čitljiv dialog arhitekture in krajinskega oblikovanja ter omogoča povezovanje in nevsiljivo interpolacijo različnih ureditev – skladno s tem je dovoljeno svobodno oblikovanje objektov in pripadajočih parkovno zasnovanih ureditev ob visokem nivoju arhitekturnega izraza doseženem skozi pravilno dimenzioniranje, izbiro materiala in čitljivo navezovanje objektov na parkovne ureditve.
(3) Dovoz do območja je obstoječ z LC Čatež – Terme Čatež.
(4) Za potrebe novih ureditev se izvede vsa potrebna prometna, komunalna, elektroenergetska infrastruktura in omrežje zvez ter se priključi na obstoječe infrastrukturno omrežje znotraj Term Čatež.
7. člen 
(Vrste dopustnih dejavnosti) 
Na območju OPPN je dovoljena turistična dejavnost s spremljajočimi dejavnostmi – gostinstvo, družbene dejavnosti, poslovne dejavnosti, trgovske in storitvene dejavnosti ter druge dejavnosti, ki služijo dopolnjevanju osnovne turistične dejavnosti.
8. člen 
(Vrste dopustnih gradenj) 
V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del:
– gradnja novih objektov (tudi legalizacije),
– rekonstrukcije objektov,
– rušitve objektov,
– vzdrževanje objektov.
10. člen 
(Vrste dopustnih objektov) 
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov skladno s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov (danes: Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, Uradni list RS, št. 109/11):
1
STAVBE
12
NESTANOVANJSKE STAVBE
121
Gostinske stavbe
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
12112
Gostilne, restavracije in točilnice
122
Poslovne in upravne stavbe
1220
Poslovne in upravne stavbe
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
12301
Trgovske stavbe
12304 
Stavbe za storitvene dejavnosti
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1242
Garažne stavbe
12420
Garažne stavbe
126 
Stavbe splošnega družbenega pomena
1261 
Stavbe za kulturo in razvedrilo
12610 
Stavbe za kulturo in razvedrilo
1265 
Stavbe za šport
12650 
Stavbe za šport
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21
Objekti prometne infrastrukture
211
Ceste
2112
21120 
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
22
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
222
Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
2221
22210
Lokalni (distribucijski) plinovodi
2222
Lokalni vodovodi
22221
Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo
22222 
Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak
2223
Cevovodi za odpadno vodo
22231
Cevovodi za odpadno vodo
2224
22240
Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
24
Drugi gradbeni inženirski objekti
241
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
2411
24110 
Športna igrišča
2412
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (otroška in druga javna igrišča; javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice, piknik površine in druge urejene zelene površine)
242
Drugi gradbeni inženirski objekti
2420
Drugi gradbeni inženirski objekti
24205 
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje, oporni zid, škarpa)
(2) Na območju OPPN je skladno s predpisi, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost (danes: Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13 in 24/13) dovoljena gradnja naslednjih enostavnih in nezahtevnih objektov:
– majhna stavba do vključno 50 m² (samo nadstrešnica),
– pomožni objekt v javni rabi (grajena urbana oprema),
– ograja,
– podporni zid,
– vodnjak, vodomet (samo kot del urbane opreme),
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture, priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo, priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja),
– pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, ekološki otok),
– objekti za oglaševanje,
– proizvod – prefabrikat.
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo 
10. člen 
(Usmeritve za novogradnje) 
(1) Območje OPPN se nahaja na območju poplavne ogroženosti (delno v razredu majhne, delno v razredu srednje poplavne nevarnosti) – vse ureditve so podrejene zagotavljanju poplavne varnosti.
(2) Predvideni objekti in ureditve se gradijo na kotah obstoječega terena in se prilagajajo oziroma navezujejo na obstoječe ureditve brez spreminjanja konfiguracije obstoječega terena. Kote pritličja stavb se izvedejo min. 10 cm nad koto poplavne vode.
(3) Velikost in zmogljivost objektov:
OBJEKT 1 (večnamenski objekt – gostinstvo, trgovina, storitve, animacije, kulturne in športne prireditve, igrišča, razstave, parkiranje):
Horizontalni gabarit:
Določi se ''območje pozidave'' dim. 82,00 x 32,00 m, znotraj katerega je dovoljeno svobodno oblikovati horizontalni gabarit objekta skupaj z obodnim oblikovanjem mikroreliefa, kateri kot sestavni del objekta predstavlja zeleno fasado objekta.
Vertikalni gabarit: 
max. P + 1.
Streha:
Streha je sestava ravne in zelene strehe ter oblikovno in funkcionalno predstavlja nadaljevanje zunanjih ureditev (parkovne ureditve, igrišča, parkiranje).
Konstrukcija:
Svobodna izbira nosilne konstrukcije objekta.
Fasada:
Dovoljene so različne finalne obdelave fasad, tudi kombinacije (zelena fasada, klasična fasada, fasadne obloge, elementi zelenega oblikovanja).
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
Koncept oblikovanja objekta sledi načelu zelenega oblikovanja in rezultira z objektom kot krajinskim elementom – objekt je z oblikovanjem mikroreliefa, z ozelenjenimi fasadami in streho ujet v okoliški teren, skladen in neizstopajoč – skupaj predstavljata neločljivo oblikovno celoto.
OBJEKT 4 (servisna enota – info točka, sanitarije, trgovina, gostinstvo):
Horizontalni gabarit: 
Določi se ''območje pozidave'' dim. 27,00 x 5,00 m, znotraj katere je dovoljeno svobodno oblikovati horizontalni gabarit objekta.
Vertikalni gabarit: 
P, dovoljene so različne višine, najvišja točka naj ne presega 5,00 m.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
Izbira nosilne konstrukcije in vseh elementov oblikovanja (streha, kritina, fasada) je dovoljeno svobodno – gre za objekte ''male arhitekture'' s poudarkom na oblikovni in inovativni kakovosti. Pri servisnih enotah (predvideni sta dve skupini in 4 enote – 2+2 z vmesnim prehodom med dvema v skupini) so dovoljene tudi različne tlorisne zasnove posameznih enot, ki z medsebojno horizontalno in vertikalno usklajenostjo morajo tvoriti prepoznavno in kvalitetno oblikovano potezo.
OBJEKT 5 Ap (BUS postaja)
Horizontalni gabarit:
Določi se ''območje pozidave'' dim. 5,00 x 5,00 m, znotraj katere je dovoljeno svobodno oblikovati horizontalni gabarit objekta.
Vertikalni gabarit: 
P, v najvišji točki naj ne presega 5,00 m.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
BUS postaja naj predstavlja točko interesa, skulpturo in izjemo v prostoru – dovoljeno je svobodno oblikovanje z brezkompromisnim arhitekturnim konceptom in dosledno uporabo sodobnih in inovativnih elementov tehnike in oblikovanja – objekt naj predstavlja prepoznaven primer dobre prakse.
OBJEKT 6, 6a (nogometno igrišče s spremljajočimi objekti za športnike in obiskovalce – sanitarije, garderobe, shrambe za športne rekvizite, stojišča, tribune, balkoni, terase):
Horizontalni gabarit:
Določi se ''območje pozidave'' dim. 110,00 x 111,00 m, znotraj katerega je dovoljeno izvesti nogometno igrišče s spremljajočimi objekti in ureditvami za športnike in obiskovalce.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
Nogometno igrišče je v travnati izvedbi in ograjeno z žičnato ograjo. Spremljajoči objekti morajo biti sestavni del parkovno urejenih površin, kompozicija parternih in grajenih struktur pa predstavljati celovito in nerazdružljivo potezo – zato je dovoljena svobodna določitev horizontalnih in vertikalnih gabaritov, nosilne konstrukcije in vseh elementov oblikovanja ob zahtevanem visokem nivoju arhitekturnega izraza doseženem skozi pravilno dimenzioniranje, izbiro materiala in povezovanje z okolico.
11. člen 
(Usmeritve glede posegov na obstoječih objektih) 
(1) Na območju OPPN se odstranijo obstoječi objekti, ki so moteči za nove ureditve in so prikazani v grafičnem delu – U2.3 – situacija obstoječega stanja; prikaz rušitev. Do odstranitve so na zadevnih objektih dovoljena vzdrževalna dela in po potrebi tudi rekonstrukcije.
(2) Na obstoječih objektih, ki se nahajajo v razredu srednje poplavne nevarnosti in se morajo ohranjati nespremenjeni, so dovoljena le vzdrževalna dela (obstoječa parkirišča – 8, večnamenska objekta – 2 in 3).
12. člen 
(Pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov) 
(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v območju OPPN se nanaša predvsem na umestitev grajene opreme, ki funkcionalno in oblikovno sovpada s celostno zasnovo ureditve zelenih površin – gre za različne elemente za sedenje, podeste, podstavke, poligone za igro, igrala, nadstreške, ki so sestavni del predvidenega ustvarjanja različnih ambientov.
(2) Vsi grajeni objekti morajo biti gradbeno kvalitetni, oblikovno poenoteni ter skladni z vsebinskim konceptom urejanja celotnega območja.
13. člen 
(Usmeritve za ureditev zelenih površin) 
(1) Obstoječe zelene površine se ohranijo v največji možni meri (drevoredi, zasaditve na parkiriščih).
(2) Nove zelene površine so poudarek in pomemben del ureditve prostora, kateri zaznamuje način urejanja znotraj OPPN – parkovno urejene površine (7), katere s ciljano izmenjavo tlakovanih in tematsko zasajenih površin oblikujejo različne ambiente, predstavljajo parterno površino, ki formira značilne povezovalne zelene predore in je osnova za umestitev novih objektov in ureditev.
(3) Umestitev različnih športnih igrišč in poligonov v parkovne zasnove je dovoljena svobodno ob upoštevanju osnovnega koncepta urejanja zelenih površin in ob upoštevanju dovoljenega odmika od mej sosednjih parcelnih meja oziroma obstoječih objektov, ki znaša min. 4,0 m.
14. člen 
(Lega objektov na zemljišču) 
(1) Lega novih objektov je definirana z odmikom od mej sosednjih parcelnih meja oziroma odmikom od obstoječih objektov in je prikazana v grafičnem delu – U4 – ureditvena situacija.
(2) Enostavni objekti, ki so po definiciji stavbe, vkopani objekti, objekti in elementi za oglaševanje, so od parcele sosednjega lastnika odmaknjeni min. 1,50 m (manjši odmiki so dovoljeni le ob soglasju lastnika mejne parcele); ograje se lahko gradijo na meji. Če umestitev enostavnega objekta posega v območje varovalnih pasov in varovanega območja, je potrebno pridobiti soglasja pristojnih soglasodajalcev.
15. člen 
(Velikost in oblika parcel za gradnjo) 
Razporeditev in velikost parcel je načrtovana glede na obseg in raznovrstnost novih ureditev in je prikazana v grafičnem delu – U7 – načrt parcelacije – določijo se nove parcele k novim objektom in pripadajočim ureditvam.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
16. člen 
(Infrastruktura splošno) 
(1) Območje OPPN je infrastrukturno opremljeno.
(2) Predvidena je priključitev novozgrajenih objektov in ureditev na obstoječe prometno, komunalno in elektroenergetsko omrežje in omrežje zvez. Vse obstoječe vode, ki bodo tangirani s predvidenimi objekti in ureditvami bo potrebno zaščititi, prestaviti oziroma ukiniti.
(3) Načrtovana priključevanja na obstoječo infrastrukturo, ki segajo izven območja OPPN, je dovoljeno izvajati le v primeru gradnje objektov za katere so zadevna priključevanja načrtovana.
(4) Načrtovanje in posegi v varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij se izvaja skladno z veljavnimi predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljavcev posameznih omrežij podanimi s smernicami in mnenji k OPPN in s pridobitvijo njihovega soglasja. Posegi in gradnja se izvajajo pod njihovim nadzorom.
(5) Pred izvedbo je potrebno na terenu določiti natančno lego posameznih vodov.
17. člen 
(Pogoji za prometno urejanje) 
(1) Območje urejanja tangira občinska lokalna cesta LC 024142 Čatež – Terme Čatež.
Dovoz do območja OPPN je obstoječ z LC Čatež – Terme Čatež.
(2) Nova prometna ureditev na območju OPPN predstavlja:
– rekonstrukcijo obstoječih dovozov z LC Čatež – Terme Čatež – rekonstrukcija obstoječih priključnih radijev na R = 10,0 in 12,0 m (merodajno vozilo – tovorno vozilo brez priklopnika, avtobus).
– izvedba koridorja za kolesarsko stezo, pločnik za pešce in drevored ob LC Čatež – Terme Čatež (2,0 m + 1,6 m + 3,0 m).
– izvedba novih parkirišč 8a v nadaljevanju obstoječih z navezavo na obstoječo parkiriščno cesto vključno z namestitvijo prometne signalizacije in opreme tudi na obstoječem parkirišču.
– izvedba dovozov do novih objektov in ureditev z obstoječih prometnic znotraj območja Term Čatež.
(3) Na območju OPPN so prometne površine (ustrezne širine cestišč in priključkov manipulativnih površin, priključnih in zavijalnih radijev) dimenzionirane glede na različne načine uporabe ob upoštevanju merodajnih vozil in opremljene s predpisano vertikalno in talno signalizacijo, katero je potrebno redno vzdrževati in obnavljati.
(4) Pri načrtovanju cestnega omrežja in prometnega režima je upoštevana aktualna zakonodaja ter tehnični predpisi s področja cestogradenj in varnosti v cestnem prometu.
– Tehnični elementi cestnih priključkov v območju OPPN na občinsko lokalno cestno omrežje so v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi normativi z upoštevanjem merodajnega vozila. Opremljeni so z vso predpisano vertikalno in talno prometno signalizacijo v skladu s predpisi s predmetnega področja (danes: Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah – Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 – popr. in 109/10 – ZCes-1).
– Površina za pešce in kolesarje ob občinski lokalni cesti so načrtovane skladno z določili predpisov o projektiranju cest (danes: Pravilnik o projektiranju cest – Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1).
– Novi objekti s pripadajočimi ureditvami, parkirišči in notranjimi prometnimi povezavami so od cestnega sveta občinske lokalne ceste odmaknjeni več kot 2,00 m, skladno z določili predpisov s področja projektiranja cest (danes: 12. točka 2. člen – Zakon o cestah – Uradni list RS, št. 109/10).
– Vzorec zasaditve površin ob cesti se prilagodi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme v skladu z določili predpisov s področja projektiranja cest (danes: 70. člen – Pravilnik o projektiranju cest – Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1).
– Postavljanje objektov za reklamiranje, obveščanje in oglaševanje turističnih in drugih objektov ter dejavnosti v njih mora biti načrtovano skladno z določili predpisov s področja projektiranja cest (danes: Zakon o cestah – Uradni list RS, št. 109/10; Zakon o pravilih cestnega prometa – Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 68/16 in 54/17; Pravilnik o projektiranju cest – Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1; Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah – Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 – popr. in 109/10 – ZCes-1).
(5) Gradnja infrastrukturnih objektov v cestnem svetu občinske lokalne ceste je dopustna z upoštevanjem določil predpisov s področja projektiranja cest (danes: Zakon o cestah – Uradni list RS, št. 109/10 in Pravilnik o projektiranju cest – Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1).
(6) Glede odvodnjavanja prometnih površin se smiselno upoštevajo pogoji iz podpoglavja 3.2.2 Kanalizacija in podpoglavja 5.4 Varstvo voda – padavinske vode se z ustreznimi nakloni in preko lovilcev olj vodijo v meteorne kanale; za preprečitev izliva voda na površine cest se na priključkih vgradijo linijske rešetke.
(7) Vse posege v infrastrukturo, ki se nahaja v cestnem telesu, cestnem svetu ali v varovalnem pasu javne ceste, izvede upravljavec za ceste oziroma pod nadzorom upravljavca za ceste, v kolikor dela izvaja drug izvajalec.
(8) Pri načrtovanju in izvedbi se smiselno upoštevajo tudi določila 28. člena tega odloka.
18. člen 
(Vodovodno omrežje) 
(1) Na območju OPPN je obstoječe vodovodno in hidrantno omrežje v upravljanju Term Čatež.
(2) Priključitev novih objektov in ureditev se izvede z novimi priključnimi vodi, dopolni se zunanje hidrantno omrežje.
19. člen 
(Kanalizacija) 
(1) Na območju OPPN je obstoječe kanalizacijsko omrežje v upravljanju Term Čatež – fekalne in meteorne vode se vodijo v obstoječe kanalizacijsko omrežje ločenega sistema – meteorna kanalizacija v obstoječi odvodnik, fekalna kanalizacija v obstoječi fekalni kanal, ki je priključen na čistilno napravo.
(2) Za potrebe novih objektov in ureditev se izvede kanalizacija v ločenem sistemu in se preko meteornih in fekalnih kanalov priključi na obstoječo – vsi kanali in jaški morajo biti grajeni vodotesno.
(3) Pri načrtovanju in izvedbi se smiselno upoštevajo tudi določila 28. člena tega odloka.
20. člen 
(Elektroenergetsko omrežje) 
(1) Na območju OPPN potekajo obstoječi SN 20 kV in NN kablovodi, ki jih je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje.
(2) Za potrebe napajanja novih objektov je potrebno zgraditi novo TP 20/0,4 kV s pripadajočimi elektroenergetskimi vodi (mesto priklopa novega SN 20 kV kablovoda za potrebe napajanja nove TP 20/0,4 kV je v obstoječi TP 20/0,4 kV Terme 1, oziroma na SN 20 kV kablovodu Terme 1 – Terme 2 (v primeru dvostranskega napajanja nove TP).
(3) Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise ter omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino električnega voda na razdaljo manjšo od 3,0 m.
(4) Izkopi v bližini električnih kablov in ozemljitvenih naprav so dovoljeni samo ročni in pod strokovnim nadzorom upravljavca.
(5) Pri križanju oziroma vzporednem poteku kanalizacije, vodovoda, TK voda in mestnega plinovoda z energetskimi kabli je iste potrebno mehansko zaščititi v skladu z veljavnimi tehniškimi predpisi, standardi in normativi.
(6) Vsa križanja in neposredno približevanje ostalih komunalnih vodov z električnimi kabli je potrebno geodetsko posneti in posnetke dostaviti upravljavcu.
(7) Zakoličbo, strokovni nadzor in mehansko zaščito električnih kablov bo po predhodnem naročilu na stroške investitorja izvajal upravljavec.
(8) V primeru kakršnihkoli poškodb elektroenergetskih vodov in naprav, ki bi nastale kot posledica predmetnega posega v prostor, krije stroške sanacije le-teh investitor.
(9) Javna razsvetljava v območju urejanja je obstoječa in poteka ob javni cesti LC Čatež – Terme Čatež.
(10) Zunanja razsvetljava novih objektov in ureditev se priključi na elektroenergetsko omrežje znotraj Term Čatež.
21. člen 
(Toplovodno omrežje) 
Na območju OPPN je obstoječe toplovodno omrežje v upravljanju Term Čatež, na katerega se priključijo novi objekti in ureditve z novimi priključnimi cevovodi in revizijskimi jaški.
22. člen 
(Omrežje zvez) 
Na območju OPPN je obstoječe TK in CaTV omrežje v upravljanju Term Čatež, na katerega se priključijo novi objekti in ureditve z novimi podzemnimi vodi in pripadajočimi kabelskimi jaški.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
23. člen 
(Varstvo kulturne dediščine) 
(1) Ureditve na območju OPPN ne posegajo v varovan objekt ali evidentirano območje kulturne dediščine, ne vplivajo na kulturno dediščino, ki se nahaja v okolici, tudi z vidika varstva arheoloških ostalin dodaten pregled območja ali nadzor nad gradnjo ni potreben – izdelava smernic in izdaja mnenja s področja varstva kulturne dediščine nista potrebni.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE 
24. člen 
(Splošno) 
(1) Ministrstvo za okolje in prostor je dne 25. 1. 2016 izdalo odločbo št. 35409-170/2015/6, da je v postopku priprave in sprejemanja OPPN za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(2) Izdelano je Okoljsko poročilo za OPPN za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin, ki na podlagi ugotovitev ocenjuje, da je OPPN z vidika vplivov izvedbe plana na okolje, človeka in naravo sprejemljiv ob izvedbi podanih omilitvenih ukrepov.
25. člen 
(Varovanje pred onesnaženjem tal) 
(1) Zaradi umeščanja novih objektov in ureditev ne bo onesnaženih voda, ki bi jih spuščali v tla (fekalne in meteorne vode se vodijo ločeno v obstoječo kanalizacijo Term Čatež – meteorna kanalizacija v obstoječi odvodnik, fekalna kanalizacija v obstoječi fekalni kanal, ki je priključen na čistilno napravo).
(2) Upoštevajo se omilitveni ukrepi:
– Obstoječe in nove parkirne površine morajo biti ustrezno utrjene in omejene. Odtok padavinskih voda mora biti urejen preko ustreznih lovilcev olj.
– Rodovitno zemljo, ki bo odstranjena zaradi predvidenih ureditev je potrebno deponirati ločeno. Ostanek rodovitne zemlje, ki se ne bo uporabil za sanacijo obstoječih površine, je potrebno ustrezno deponirati izven območja OPPN ali uporabiti za sanacijo degradiranih površin.
– Zemeljski izkop mora biti deponiran na način, da se prepreči erozija in raznos izkopnega materiala.
(3) Spremljanje stanja okolja
Investitor zagotavlja spremljanje kazalcev stanja okolja določenih v okoljskem poročilu (delež zelenih površin, delež ustrezno urejenih parkirnih površin s priključitvijo na lovilce olj) in podatke prikaže javnosti v obliki poročila ter tudi spremlja izvajanje podanih omilitvenih ukrepov.
26. člen 
(Varovanje pred prekomernim hrupom) 
(1) Skladno s predpisi, ki določajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju (danes: Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) območje obravnavanega posega z okolico uvrščamo v III. in IV. stopnjo varstva pred hrupom. V tem območju so dovoljene mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA oziroma 75 dBA in 50 dBA oziroma 65 dBA v nočnem času (v času med 22. in 06. uro ni dovoljeno opravljanje dejavnosti v smislu prodaje, proizvodnje in oskrbe objekta).
(2) Dopolnitev že obstoječe turistične dejavnosti ne bo vplivala na bistveno povečanje ravni hrupa ter ne bo prekoračila dovoljene meje hrupa.
(3) Spremljanje stanja okolja:
Investitor zagotavlja spremljanje kazalcev stanja okolja določenih v okoljskem poročilu (število obiskovalcev Term Čatež; povprečni letni dnevni promet – PLDP na izbranem merilnem mestu) in podatke prikaže javnosti v obliki poročila.
27. člen 
(Varovanje pred onesnaženjem zraka) 
(1) V območju OPPN in v bližnji okolici ni večjih virov onesnaženja zraka. Predvidene ureditve ne bodo vplivale na prekoračitve zakonsko določenih dovoljenih vrednosti onesnaženosti zraka.
(2) Spremljanje stanja okolja:
Investitor zagotavlja spremljanje kazalcev stanja okolja določenih v okoljskem poročilu (število obiskovalcev Term Čatež; poraba energentov; povprečni letni dnevni promet – PLDP na izbranem merilnem mestu) in podatke prikaže javnosti v obliki poročila.
28. člen 
(Varovanje pred onesnaženjem voda) 
(1) Območje OPPN se nahaja znotraj območja – podzemne vode – Čateško polje in je v območju poplavnih voda reke Save ter v erozijskem območju (običajni zaščitni ukrepi). Območje se ne nahaja v območju varovanih vodnih virov.
(2) Območje OPPN se nahaja na območju razreda majhne in srednje poplavne nevarnosti reke Save. Ob dovozni cesti LC Čatež – Terme Čatež poteka odvodni drenažni jarek za odvod zalednih in drenažnih voda, ki se ob nastopu visoke vode zbirajo za visokovodnim nasipom ob reki Savi.
(3) Pri projektiranju in izvedbi novih objektov in ureditev se upoštevajo določila predpisov o izvajanju dejavnosti in posegov v prostor na poplavnih območjih (danes: Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, Uradni list RS, št. 89/08 in 77/11 in Pravilnik o metodologijah za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti, Uradni list RS, št. 60/07):
– Na območju, ki se nahaja zahodno od dovozne ceste LC Čatež – Terme Čatež se umešča večnamenski objekt – 1 in površine za parkiranje – 8a. Predvidene ureditve delno posegajo na območje majhne nevarnosti, delno pa izven območja poplavne nevarnosti. Glede na Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja je na območja majhne poplavne nevarnosti dovoljeno umeščanje predvidenih objektov z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja.
– Na območju, ki se nahaja vzhodno od dovozne ceste LC Čatež – Terme Čatež se umeščajo servisne enote z BUS postajo – 4, 5 Ap, nogometno igrišče s spremljajočimi objekti – 6, 6a ter različna športna igrišča in poligoni na odprtem – 7. Servisne enote z BUS postajo – 4, 5 Ap, ter spremljajoči objekti za nogometno igrišče – 6a se umeščajo na območje majhne poplavne nevarnosti. Glede na Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja je na območja majhne poplavne nevarnosti dovoljeno umeščanje predvidenih objektov z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja.
Nogometno igrišče – 6 ter različna športna igrišča in poligoni na odprtem – 7 se umeščajo na območje srednje poplavne nevarnosti. Glede na Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja je na območja srednje poplavne nevarnosti dovoljeno umeščanje predvidenih športnih igrišč z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja.
(4) Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo morajo biti zaradi vzdrževanja odvodnega drenažnega jarka in odvodnega drenažnega kanala odmaknjeni od meje vodnega zemljišča najmanj 5,0 m.
(5) Vse odpadne in padavinske vode so priključene na kanalizacijsko omrežje znotraj območja Term Čatež v skladu z veljavnimi predpisi in pod pogoji upravljavca (odvod vseh odpadnih in padavinskih voda je potrebno načrtovati na tak način, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča).
(6) Padavinske vode iz utrjenih povoznih površin je potrebno predhodno očistiti na lovilcu olj.
(7) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s predpisi s predmetnega področja (danes: Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Uradni list RS, št. 109/07, 33/08, 28/11 in 88/11; Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09 in 64/12).
(8) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti grajeni vodotesno.
(9) Vse parkirne in povozne površine morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti lovilcu olj.
(10) Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, je v celoti odgovoren investitor.
(11) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo.
(12) Višek izkopanega materiala ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren in z njim zasipavati struge in poplavni prostor vodotokov. Začasne deponije morajo biti locirane in urejene tako, da ni oviran odtok vode, imeti morajo urejen odtok padavinskih voda in morajo biti zaščitene pred erozijo in odplavljanjem materiala.
(13) Upoštevajo se omilitveni ukrepi:
– Na vzhodnem delu območja OPPN, v območju srednje poplavne ogroženosti nove ureditve niso predvidene in se v del obstoječih ureditev ne posega (obstoječa parkirišča – 8 in večnamenska objekta – 2 in 3) – ohranja se obstoječe stanje, na objektih so dovoljena le vzdrževalna dela.
– Med izvajanjem gradbenih del se viški zemeljskih izkopov ne odlagajo na območja ogrožena zaradi poplav. Zemeljski izkopi in ostali material se v času izvajanja gradbenih del odlaga na vzhodnem delu območja OPPN, ki ni poplavno ogroženo.
– Gradbišče naj se uredi na način, da se v primeru poplavnih dogodkov lahko ustrezno zavaruje oziroma prepreči škodo ter poslabšanje poplavnih razmer na območju.
– Viški izkopanega materiala se ne smejo uporabljati za nasipanje ali nadvišanje terena na območju OPPN. Če bodo pri gradnji nastajali viški zemeljskih izkopov, ji je potrebno odstraniti z območja OPPN.
– Se vzpostavi sistem spremljanja in obveščanja o ogroženosti zaradi poplav glede na vremenske prognoze in opozorila o poplavah.
– Varovalni ukrep: Za zavarovanje in opozarjanje obiskovalcev, se uredijo ustrezne opozorilne table in obvestila o prepovedi parkiranja in uporabe objektov v primeru poplavnih dogodkov. Obvestila morajo biti izdana preden pride do teh razmer in na način, da se omeji dostop na ta območja.
(14) Spremljanje stanja okolja
Kazalec onesnaženosti površinskih in podzemnih vod se spremlja preko monitoringa, ki poteka v okviru monitoringov, ki jih izvaja Agencija RS za okolje; monitoring odpadnih vod in porabe vode spremlja investitor v okviru svojih monitoringov.
Investitor zagotavlja spremljanje kazalcev stanja okolja določenih v okoljskem poročilu (kakovost Save na merilnem mestu Jesenice na Dolenjskem; kakovost in količina podzemne vode na merilnem mestu Čatež M32; monitoring odpadnih vod iz Term Čatež; količina načrpane vode za potrebe Term Čatež; izvedba predvidenih ureditev in ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti) in podatke prikaže javnosti v obliki poročila ter tudi spremlja izvajanje podanih omilitvenih ukrepov.
29. člen 
(Ohranjanje narave) 
Območje OPPN se ne nahaja znotraj zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost – izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni.
30. člen 
(Ravnanje z odpadki) 
(1) V Termah Čatež je organizirano ločeno zbiranje in odvažanje odpadkov. Znotraj območja so nameščene tipizirane posode za odpadke, odvoz pa opravlja pooblaščena služba.
(2) Prevzemna in zbirna mesta so locirana na funkcionalnih površinah znotraj parcel. Lokacije prevzemnih mest so ob prometnih površinah oziroma manipulacijskih in transportnih poteh komunalnega vozila, število, tip in vrsto namenske posode oziroma zabojnika za zbiranje odpadkov določi izvajalec javne službe odvoza odpadkov, izhodiščna prostornina se določa glede na število povzročiteljev, vezanih na posamezni zabojnik.
31. člen 
(Ravnanje s plodno zemljo) 
Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic na območju urejanja, odvečna zemlja pa za sanacijo degradiranih površin v Občini Brežice.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
32. člen 
(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
(1) Na območju OPPN in okolici ni dejavnosti, ki bi povzročila možnost razlitja nevarnih snovi.
(2) Objekti morajo biti projektirani potresno varno, za VIII. stopnjo EMS-98 potresne lestvice, projektni pospešek tal je 0,225 g.
(3) Skladno s predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo in vzdrževanje zaklonišč (danes: Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, Uradni list RS, št. 57/96, 54/15) je pri gradnji objektov potrebno izvesti ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje objekta nanjo; glede na namembnost objektov gradnja zaklonišč ni potrebna.
(4) Območje urejanja se nahaja v erozijskem območju (običajni zaščitni ukrepi), v poplavnem območju (razred majhne in srednje poplavne nevarnosti) in ni evidentirano kot plazljivo – pri gradnji novih objektov in ureditev je potrebno zagotoviti, da se obstoječe stopnje ogroženosti na območju in izven njega ne povečajo.
33. člen 
(Varstvo pred požarom) 
(1) Na območju OPPN in okolici ni dejavnosti oziroma tehnoloških postopkov in uporabe požarno nevarnih snovi.
(2) V okviru zaščite pred požarom in z upoštevanjem določil predpisov s področja varstva pred požarom (danes: 22. in 23. člen Zakona o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 3/07- uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) se ob upoštevanju predpisov o požarni varnosti v stavbah (danes: Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ) in predpisov o hidrantnem omrežju za gašenje požarov (danes: Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Uradni list SFRJ, št. 30/91, Uradni list RS, št. 83/05) izvedejo naslednji ukrepi:
– Ukrepi za varen umik ljudi in premoženja: posamezni objekti in ureditve morajo biti zasnovani tako, da je omogočen varen umik iz objektov na urejene površine ob objektih.
– Pri projektiranju posameznih objektov je potrebno zagotoviti ukrepe za omejevanje širjenja ognja ob požaru z upoštevanjem ustrezne požarne ločitve objektov oziroma ustreznih požarno varstvenih lastnosti obložnih materialov, in sicer glede na določene odmike objektov od parcelnih meja oziroma med objekti.
– Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljene v okviru zadostno dimenzioniranih prometnic in manipulativnih površin; pri projektiranju posameznih objektov se dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce določijo v skladu z določili SIST DIN 14090.
– Zadostne količine požarne vode so zagotovljene z hidrantnim omrežjem.
– Pri projektiranju posameznega objekta morajo biti predvideni ukrepi, ki bodo zagotavljali pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara.
(3) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu ''Zasnova požarne varnosti'', za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu ''Študija požarne varnosti''. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti (danes: Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, Uradni list RS, št. 12/13, 49/13 in 61/17 – GZ).
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 
34. člen 
(Etapnost gradnje) 
(1) Dovoljena je fazna izvedba objektov in pripadajočih ureditev pod pogojem, da mora posamezna faza predstavljati zaključeno funkcionalno in oblikovno celoto.
(2) V primeru fazne izvedbe večnamenskega objekta – 1 se pri določanju velikosti posameznih faz mora upoštevati odmik od sosednjih parcelnih meja, ki znaša min. 3,0 m.
35. člen 
(Obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoštevati vsa določila, navedena v posameznih poglavjih tega odloka ter projektne pogoje, navedene v pridobljenih smernicah in mnenjih.
(2) Za vso škodo, ki nastane zaradi neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, je odgovoren investitor.
IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 
36. člen 
(Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) Dovoljena so odstopanja pri infrastrukturnem urejanju in parcelaciji, če to pogojujejo usklajevanja z obstoječim stanjem, gre za ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev, v kolikor te spremembe ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in so za izvedbo teh odstopanj pridobljena soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev.
(2) Odstopanja ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih pogojev ter vplivov na okolje in ne smejo biti v nasprotju z javno koristijo oziroma interesi. Spremembe dovoljene z odstopanji ne smejo ovirati realizacije OPPN in morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor in varovanje okolja.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
37. člen 
(Nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem občinskega podrobnega prostorskega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
38. člen 
(Vpogled v OPPN) 
OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi za urejanje prostora v Občini Brežice.
39. člen 
(Začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2015
Brežice, dne 19. februarja 2018
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti