Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

687. Akt o spremembah Akta o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, stran 2590.

  
Na podlagi četrtega odstavka 252. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah Akta o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 9/15) se četrti in peti odstavek 12. člena spremenita tako, da se glasita:
»(4) Pri izračunu finančnih kazalnikov se uporablja finančna diskontna stopnja, ki je enaka tehtanemu povprečnemu strošku kapitala v skladu z določbami akta, ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira za prenos zemeljskega plina. Ne glede na prejšnji stavek se pri naložbah skupnega interesa pri izračunu finančnih kazalnikov uporabi finančna diskontna stopnja, ki je enaka finančni diskontni stopnji, določeni v skladu z metodologijo Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov za plin (v nadaljnjem besedilu: ENTSO za plin) in znaša najmanj štiri odstotke.
(5) Pri izračunu ekonomskih kazalnikov se uporabi družbena diskontna stopnja, ki je enaka družbeni diskontni stopnji, določeni v skladu z metodologijo ENTSO za plin in znaša najmanj štiri odstotke.«.
2. člen 
V četrtem odstavku 16. člena se črta besedilo »ali na povečanje obratovalne zanesljivosti prenosnega sistema«.
3. člen 
V četrtem odstavku 17. člena se črta besedilo »ali na povečanje obratovalne zanesljivosti prenosnega sistema«.
4. člen 
Prvi, drugi in tretji odstavek 18. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Z merili zanesljivosti oskrbe agencija ugotavlja pomembnost naložbe za povišanje infrastrukturnega standarda (N-1) oziroma ali naložba zmanjšuje kritična tveganja, opredeljena v veljavni zadnji Oceni tveganj, ki vplivajo na zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom v RS (v nadaljnjem besedilu: ocena tveganj).
(2) Z merili zanesljivosti oskrbe agencija presoja naložbe v povečanje obratovalne zanesljivosti prenosnega sistema, ki so v fazi priprave in katerih naložbena vrednost presega pet milijonov eurov.
(3) Naložbeni načrt je skladen z merili zanesljivosti oskrbe, če naložbe iz prejšnjega odstavka izkazujejo bistveno povišanje infrastrukturnega standarda (N-1), zlasti dokler je le-ta manjši od 100 odstotkov, oziroma če bistveno zmanjšujejo kritična tveganja, opredeljena v oceni tveganj.«.
5. člen 
Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če agencija po izvedenem postopku ocenjevanja naložbenega načrta in proučitve desetletnega razvojnega načrta izda soglasje k desetletnemu razvojnemu načrtu, se šteje, da je naložbeni načrt pozitivno ocenjen. Naložbe iz naložbenega načrta, ki je priložen k zadnjemu desetletnemu razvojnemu načrtu, h kateremu je agencija dala soglasje, so podlaga za določitev načrtovanih upravičenih stroškov operaterja prenosnega sistema. Če naložbeni načrt, h kateremu je agencija dala soglasje, ne vsebuje načrtovanih naložb za vsa leta regulativnega obdobja, mora operater prenosnega sistema na poziv agencije v postopku določitve regulativnega okvira predložiti seznam in predstavitev naložb za manjkajoča leta skladno z 12. členom tega akta.«.
6. člen 
V PRILOGI III: Naložbe v pripravi se v poglavju b) Naložbe z vrednostjo med pet in 25 milijonov EUR spremeni 4. točka tako, da se glasi:
»4. Izračun finančnih kazalnikov (razen za naložbe v povečanje obratovalne zanesljivosti):
– finančna neto sedanja vrednost (NSVf);
– finančna interna stopnja donosnosti (ISDf);
– finančni količnik relativne koristnosti (K/Sf).«.
V poglavju c) Naložbe z vrednostjo nad 25 milijonov EUR se 4. in 5 točka spremenita tako, da se glasita:
»4. Izračun finančnih kazalnikov (razen za naložbe v povečanje obratovalne zanesljivosti):
– finančna neto sedanja vrednost (NSVf);
– finančna interna stopnja donosnosti (ISDf);
– finančni količnik relativne koristnosti (K/Sf).
5. Izračun ekonomskih kazalnikov (razen za naložbe v povečanje obratovalne zanesljivosti):
– ekonomska neto sedanja vrednost (NSVe);
– ekonomska interna stopnja donosnosti (ISDe);
– ekonomski količnik relativne koristnosti (K/Se).«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-14/2017-08/228
Maribor, dne 23. januarja 2018
EVA 2017-2430-0078
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti