Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

684. Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu, stran 2588.

  
Na podlagi 21. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17) in za izvrševanje prve alineje tretjega odstavka 72.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o razvojnih nalogah v visokem šolstvu 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik podrobneje ureja javno financiranje razvojnih nalog visokošolskih zavodov, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, vsebuje opredelitev in namen razvojnih nalog, določa pogoje za začetek sofinanciranja ter postopek in način dodeljevanja sredstev za razvojne naloge.
2. člen 
(upravičenci do sofinanciranja) 
Sredstva za razvojne naloge se lahko dodelijo javnim in zasebnim visokošolskim zavodom, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe.
3. člen 
(opredelitev in namen razvojnih nalog) 
(1) Razvojne naloge so namenjene spodbujanju razvoja študijske dejavnosti na področju kakovosti študija, internacionalizacije, prenosa znanja, sodelovanja z okoljem, znanstveno-raziskovalne in umetniške ustvarjalnosti ter socialne razsežnosti, ki prispevajo k doseganju ciljev in rezultatov ter izvajanju ukrepov ali nalog s področja visokošolskega izobraževanja, opredeljenih v dokumentih razvojnega načrtovanja države.
(2) Razvojne naloge izhajajo iz poslanstva visokošolskih zavodov in njihovih institucionalnih strategij. Razvojne naloge visokošolskih zavodov se lahko nanašajo na posamezni vidik ali sklop uresničevanja ciljev in ukrepov iz prejšnjega odstavka tega člena.
4. člen 
(pogoji za začetek postopka sofinanciranja) 
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), lahko začne postopek za dodelitev sredstev, če so za to zagotovljena proračunska sredstva in so izpolnjeni drugi pogoji za prevzemanje obveznosti, določeni z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev, ter predpisi s področja visokega šolstva.
5. člen 
(postopek za dodelitev sredstev) 
Glede postopka za dodelitev sredstev za razvojne naloge se v celoti uporabljajo določbe predpisa, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
6. člen 
(način dodeljevanja sredstev) 
Sredstva za razvojne naloge se dodeljujejo z javnim razpisom, ki ga ministrstvo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in skupaj z razpisno dokumentacijo tudi na svojih spletnih straneh.
7. člen 
(pogodba) 
Za dodelitev sredstev se na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa sklene pogodba med ministrstvom in izbranim visokošolskim zavodom.
8. člen 
(uporaba predpisa) 
Poleg postopka za dodelitev sredstev za razvojne naloge se določbe predpisa, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije iz 5. člena tega pravilnika, v celoti uporabljajo tudi glede obveznih sestavin javnega razpisa, razpisne dokumentacije in sklenjene pogodbe.
9. člen 
(dodelitev pomoči »de minimis«)
(1) Zasebnim visokošolskim zavodom, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, se sredstva za razvojne naloge, ki predstavljajo državno pomoč, dodelijo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1). Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu prejemniku na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 eurov v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let.
(2) Dajalec pomoči bo prejemnike pisno obvestil o predvidenem znesku in pogojih pomoči ob izrecnem sklicevanju na Uredbo 1407/2013/EU.
10. člen 
(prenehanje uporabe predpisov) 
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika se preneha uporabljati 9.a člen Pravilnika o razvojnih nalogah v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 107/11 in 19/16).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-7/2018/12
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2018-3330-0006
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti