Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

682. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, stran 2585.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17), se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepov, ki se izvajajo z javnimi razpisi, iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. julija 2015 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017)16542 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)5168 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), in dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) in na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).«.
2. člen 
V 2. členu se v 23. točki beseda »zahtevek« nadomesti z besedo »vloga«, beseda »ga« pa z besedo »jo«.
V drugi alineji 28. točke se na koncu besedila, pred vejico doda besedilo »ali kraje«.
V tretji alineji se besedilo »bolezen ali zastrupitve« nadomesti z besedo »pogin«.
Na koncu 34. točke se pika nadomesti s podpičjem in dodata se novi 35. in 36. točka, ki se glasita:
»35. konvencionalna akvakultura je specializirana in intenzivna akvakultura, pri kateri se lahko uporabljajo vse dovoljene metode in sredstva za doseganje večje proizvodnje;
36. novo nastala družba je družba, ki ni povezana družba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. K vlogi na javni razpis novo nastala družba priloži bonitetno oceno, če jo je že pridobila.«.
3. člen 
V drugem odstavku 3. člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Posredniškemu organu so naloge prenese v skladu s šestim odstavkom 123. člena Uredbe 1303/2013/EU.«.
4. člen 
V prvem odstavku 8. člena se v tretji alineji 1. točke na koncu besedila pred piko doda besedilo »in delavcev v marikulturi«.
5. člen 
V prvem odstavku 10. člena se 8. točka črta.
Dosedanji 9. in 10. točka postaneta 8. in 9. točka.
Dosedanja 11. točka, ki postane 10. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»10. če naložba poteka na območju, za katere je potrebna presoja sprejemljivosti posegov v naravo v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, vlagatelj poskrbi za izvedbo postopkov v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave;«.
Na koncu 12. točke, ki postane 11. točka, se pika nadomesti s podpičjem in dodata se novi 12. in 13. točka, ki se glasita:
»12. če naložba poteka na območju, varovanem v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, vlagatelj zagotovi izvedbo postopkov v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in
13. v primeru posegov v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, vlagatelj pridobi vodno soglasje.«.
6. člen 
V prvem odstavku 11. člena se v 2. točki za besedo »projekta« doda beseda »oziroma«.
7. člen 
V tretjem odstavku 13. člena se besedilo »upravnimi soglasji (okoljevarstveno, naravovarstveno, vodno), če je bilo za operacijo potrebno katero od navedenih soglasij« nadomesti z besedilom »upravnimi akti s področja varstva okolja, ohranjanja narave in voda«.
8. člen 
V prvem odstavku 20. člena se v 4. točki črta besedilo »ali javnega vodovoda«.
V 6. točki se črta pika in besedilo »Plavajoči objekti morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe oziroma vodnega dovoljenja«.
V 9. točki se beseda »rib« nadomesti z besedilom »vodnih organizmov«.
9. člen 
V 21. členu se v drugi in četrti alineji 1. točke beseda »rib« nadomesti z besedilom »vodnih organizmov«.
10. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen 
(pogoji ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev) 
Operacija mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka za povračilo sredstev. Zahtevkom se priložijo dokazila o izvedenih dejavnostih. Kot zaključek operacije se glede na njeno vrsto šteje končno poročilo s slikovnim materialom in rezultati inovacije.«.
11. člen 
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlagatelj je upravičen do nadomestila le za čas od dneva začetka vstopa v shemo preusmeritve v ekološko akvakulturo, ki ga dokazuje s pogodbo za preusmeritev, sklenjeno s pooblaščeno organizacijo za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave v Republiki Sloveniji, do datuma pridobitve certifikata ekološke akvakulture pri tej organizaciji in če ima status ekološke akvakulture v evidenci certifikatov ekološkega kmetovanja, ki jo vodi MKGP. Vloga za pridobitev nadomestila mora biti vložena pred pridobitvijo certifikata ekološke akvakulture.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta beseda »zadnjega«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Podrobnejše zahteve pri predložitvi zahtevka za povračilo so določene v javnem razpisu.«.
12. člen 
V prvem odstavku 42. člena se v 4. točki za besedilom »uporabno dovoljenje« črta besedilo »ali pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradenj. Če gre za graditev objektov za namen opravljanja dejavnosti akvakulture, mora biti objekt grajen skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov«.
V 5. točki se črta pika in besedilo »Plavajoči objekti morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe oziroma vodnega dovoljenja«.
13. člen 
V drugem odstavku 44. člena se v 3. točki beseda »prostornine« nadomesti z besedo »površine« in znak »m³« nadomesti z znakom »m2«.
V četrtem odstavku se beseda »registracije« nadomesti z besedilom »pridobitve certifikata«.
14. člen 
V prvem odstavku 50. člena se v drugi alineji beseda »in« nadomesti s podpičjem.
V tretji alineji se pika nadomesti z vejico in doda beseda »in«.
Doda se nova četrta alineja, ki se glasi:
»– nadomestilo za izpad prihodka zaradi kormoranov.«.
15. člen 
V tretjem odstavku 64. člena se v prvem stavku črta vejica in besedilo »na podlagi katerih se plačuje tudi vodno nadomestilo«.
16. člen 
V prvem odstavku 72. člena se v 5. točki črta pika in besedilo »Plavajoči objekti morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe oziroma vodnega dovoljenja«.
V 10. točki se podpičje nadomesti s piko in doda stavek »V primeru, da gre za poseg v okolje, za katerega je treba pridobiti sklep v predhodnem postopku po predpisih o varstvu okolja, se predloži navedeni sklep;«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. če se bodo predvidena dela oziroma posegi v naravo izvajali na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, vlagatelj predloži naravovarstveno mnenje;«.
V 19. točki se podpičje nadomesti z besedo »in«.
V 20. točki se beseda »ter« nadomesti s piko.
21. točka se črta.
17. člen 
V prvem odstavku 73. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. podpisana izjava vlagatelja glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa;«.
3. in 4. točka se črtata.
Dosedanja 5. točka postane 3. točka.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
18. člen 
V prvem odstavku 75. člena se v 5. točki za besedo »register« doda beseda »UVHVVR«, besedilo »pri naložbah« se nadomesti z besedilom »v primeru naložb«.
19. člen 
V drugem odstavku 78. člena se številka »500.000« nadomesti s številko »1.000.000«.
20. člen 
V prvem odstavku 83. člena se v 3. točki črta besedilo »ali javnega vodovoda«.
V 5. točki se črta pika in besedilo »Plavajoči objekti morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe oziroma vodnega dovoljenja«.
V 10. točki se podpičje nadomesti s piko in doda stavek »V primeru, da gre za poseg v okolje, za katerega je treba pridobiti sklep v predhodnem postopku po predpisih o varstvu okolja, se predloži navedeni sklep;«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. če se bodo predvidena dela oziroma posegi v naravo izvajali na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, vlagatelj predloži naravovarstveno mnenje;«.
17. točka se spremeni tako, da se glasi:
»17. vlagatelj je imetnik vodne pravice za obrat akvakulture, ki je predmet naložbe po predpisih, ki urejajo področje voda, razen v primeru rabe meteorne vode;«.
21. člen 
V prvem odstavku 84. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. podpisana izjava vlagatelja glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa;«.
3. in 4. točka se črtata.
Dosedanja 5. točka postane 3. točka.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
22. člen 
V drugem odstavku 89. člena se številka »500.000« nadomesti s številko »1.000.000«.
23. člen 
V prvem odstavku 94. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. če naložba posega v okolje, je treba v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, vlogi na javni razpis priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben. V primeru, da gre za poseg v okolje, za katerega je treba pridobiti sklep v predhodnem postopku po predpisih o varstvu okolja, se predloži navedeni sklep;«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. če se bodo predvidena dela oziroma posegi v naravo izvajali na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, vlagatelj predloži naravovarstveno mnenje in«.
6. točka se črta.
Dosedanja 7. točka postane 6. točka.
24. člen 
V prvem odstavku 95. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. podpisana izjava vlagatelja glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa.«.
3. in 4. točka se črtata.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
25. člen 
V drugem odstavku 100. člena se številka »500.000« nadomesti s številko »1.000.000«.
26. člen 
V prvem odstavku 101. člena se besedilo »z zaprtim« nadomesti z besedilom »z delno odprtim«.
V drugem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Datum začetka elektronskega vnosa in oddaje vlog na javni razpis se določita z javnim razpisom.«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Vloge in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v tujem jeziku, vlagatelj oziroma upravičenec zagotovi slovenski prevod.«.
27. člen 
Peti odstavek 102. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je določen v javnem razpisu.«.
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na drugi, tretji in četrti odstavek tega člena se zahtevki za povračilo vlagajo pisno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali se vložijo osebno v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je določen v javnem razpisu.«.
28. člen 
V 104. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prispele vloge obravnava ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti v obdobjih, določenih v javnem razpisu. Vloge za posamezni ukrep se odobravajo in sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev, razpisanih z javnim razpisom. Obravnava vloge se začne s preveritvijo njene popolnosti v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami za posamezne ukrepe iz te uredbe.«.
29. člen 
V drugem odstavku 105. člena se na koncu 19. točke pika nadomesti s podpičjem in dodata se novi 20. in 21. točka, ki se glasita:
»20. stroški nakupa vodnih organizmov;
21. stroški plačila za vodno pravico in vodno povračilo.«.
30. člen 
V 108. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(splošni pogoji za odobritev vloge na javni razpis)«.
V prvem odstavku se v napovednem stavku črta besedilo »ob oddaji vloge«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. vlagatelj mora biti ekonomsko in finančno sposoben, kar se preverja z bonitetno oceno;«.
V 12. točki se drugi stavek spremeni tako, da se glasi »Splošni stroški, kot so stroški za pripravljalna dela pridobivanje dovoljenj, izdelava študije izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja operacije.«.
V tretjem stavku se beseda »naročila« nadomesti z besedo »naročanja« in črta besedilo »zbiranje ponudb se ne šteje za prevzem obveznosti;«.
V 13. točki se za besedo »dobavitelja« doda besedilo »oziroma izvajalca«.
V 17. točki se besedilo »pet let po zaključku operacije« nadomesti z besedilom »deset let po dnevu oddaje vloge«.
V 20. točki se v drugem stavku za besedo »oddaje« doda beseda »zadnjega«.
V 22. točki se za besedo »predračuni« doda besedilo »ter druga dokazila«. Beseda »upravičenca« se nadomesti z besedo »vlagatelja«.
V 23. točki se pika nadomesti s podpičjem.
Dodajo se nove 24., 25., 26. in 27. točka, ki se glasijo:
»24. v primeru, če vlagatelj ni naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora za dobavo blaga oziroma izvedbo storitve ali gradnje, katerih vrednost je višja od 3.000 eurov brez DDV, predložiti tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz projektne dokumentacije, razen za splošne stroške. Ponudbe morajo biti pridobljene od neodvisnih ponudnikov, pri čemer vlagatelj izbere najugodnejšo ponudbo. Ponudbe morajo biti primerljive, ker mora vlagatelj vsem možnim ponudnikom poslati enako povpraševanje, v katerem navede minimalne pogoje, ki jih mora blago, storitev oziroma gradnja vsebovati, da bo lahko izbrana. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, ki jih mora blago, storitev oziroma gradnja vsebovati, je vlagatelj ne sme izbrati. Vlagatelj predloži ustrezno utemeljitev izbora najugodnejše ponudbe. Ponudbe lahko ARSKTRP dodatno preveri in v skladu z ugotovitvijo omeji priznano vrednost operacije, če oceni, da so predvideni stroški za neko operacijo, glede na njeno vrednost, nerealni oziroma previsoki;
25. vlagatelj mora zagotoviti opis stanja, fotografije, tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi in opis tehnoloških izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij, kadar se operacija nanaša na ureditev objektov, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj;
26. vlagatelj mora zagotoviti projekt za izvedbo, kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere je treba pridobiti upravno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;
27. vlagatelj mora zagotoviti dovoljenje za gojitev vodnih organizmov v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, kadar je to potrebno.«.
31. člen 
V šestem odstavku 110. člena se doda nova 1. točka, ki se glasi:
»1. končne ponudbe, na podlagi katerih je vlagatelj sklenil pogodbe ali naročil opremo ali storitev, je treba priložiti skupaj z obrazložitvijo, iz katere so razvidni povpraševanje, prejete ponudbe, odločitev za nakup in utemeljitev izbora;«.
Dosedanje 1. do 13. točka postanejo 2. do 14. točka.
Na koncu dosedanje 14. točke, ki postane 15. točka, se pika nadomesti s podpičjem.
Doda se nova 16. točka, ki se glasi:
»16. če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora ob prvem zahtevku za povračilo sredstev predložiti kopijo dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja v skladu s predpisom, ki ureja javno naročanje, oziroma zagotoviti odstop slednje v originalu.«.
32. člen 
V tretjem odstavku 113. člena se na koncu odstavka doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na splošno sprejetih nosilcih podatkov.«.
33. člen 
V tretjem odstavku 116. člena se črta besedilo »ne odstopi od pravice do sredstev v 30 dneh od prejema odločbe o dodelitvi sredstev ali«.
34. člen 
Tretji odstavek 117. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
35. člen 
Za tretjim odstavkom 119. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) ARSKTRP zagotavlja OU podatke in vnos v sistem za računalniško beleženje in shranjevanje podatkov o operacijah za namene poročanja v skladu s točko (a) prvega odstavka 97. člena in 114. členom Uredbe 508/2014/EU.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
36. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17).
37. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-8/2018
Ljubljana, dne 8. marca 2018
EVA 2017-2330-0047
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti