Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018

Kazalo

674. Sklep o postopku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (OPPN- 89-02), stran 2563.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 79/17 – ZKZ-F, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB in 17/17) je župan Občine Sevnica dne 23. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (OPPN-89-02) 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (OPPN-89-02).
2. člen 
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN) 
Predmet OPPN je vzhodni del naselja Studenec in predstavlja dopolnitev obstoječe stanovanjske pozidave. V veljavnem občinskem prostorskem načrtu je območje prostorske ureditve označeno kot enota urejanja prostora z oznako SU17.ppn.
Glavna prometna povezava območja je nekategorizirana javna pot, ki območje urejanja deli na severovzhodni in jugozahodni del. Na jugozahodnem delu navedene prometne povezave je območje pozidano s stanovanjskimi objekti in kozolci, ki so z odlokom varovani in registrirani kot profana stavbna dediščina Studenec – Kozolci na Studenškem polju (EŠD 29246). Na severovzhodnem delu javne poti je nepozidano stavno zemljišče, ki so v naravi obdelovalne kmetijske površine.
Načrtovana novogradnja bi prispevala k večji urejenosti prostora, s celovito urbanistično rešitvijo bi kompleksno zaokrožila in uredila vzhodni del naselja, investitorjem pa omogočila pravno podlago za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objektov.
3. člen 
(območje OPPN) 
Predmet OPPN je jugovzhodni del naselja Studenec in obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: *254, *255, *293, *294, 1547, 1549, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556/2, 1557/4, 1557/3, 1557/2, 1559, 1573, 1581, 1582, 1583, 1586/1, 1789, 1790/1, 1791, 1815/1, 1815/2, 1816/1, 1816/2, 1817/2, 1817/4, 1818, 1819/1, 1819/2, 1820, 1824/2, 2669/10, 2669/52, 2669/53 in 2669/54, vse v k.o. Studenec, v izmeri 1,91 ha.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljene preverbe prostora, analize že izdelane strokovne podlage in izkazanih potreb, pridobljenih smernic in analize le-teh ter upoštevanju programskih izhodišč in veljavne zakonodaje
5. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja OPPN:
Faza
Nosilci
Roki/dni
sklep o pripravi
župan
februar 2018
objava sklepa v Uradnem listu RS
Občina Sevnica 
7
izdelava osnutka
izdelovalec 
14 dni po izboru izdelovalca
pridobivanje smernic
izdelovalec 
30
usklajevanje smernic za načrtovanje
izdelovalec, Občina Sevnica 
5
izdelava dopolnjenega osnutka
izdelovalec 
21 dni po prejemu vseh smernic
izdelava okoljskega poročila (po potrebi)
Izdelovalec OP
30
objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN v Uradnem listu RS
Občina Sevnica
14
javna razgrnitev in javna obravnava
izdelovalec, Občina Sevnica
30
priprava stališč do pripomb in predlogov
izdelovalec, Občina Sevnica
15
obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov na seji občinskega sveta
občinski svet 
na prvi seji občinskega sveta
objava stališč do pripomb in predlogov v svetovnem spletu in na krajevno običajen način
Občina Sevnica
7
priprava predloga OPPN
izdelovalec
8 dni po potrditvi stališč do pripomb
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
izdelovalec
30
izdelava usklajenega predloga
izdelovalec 
10 dni po prijemu vseh mnenj
sprejem predloga na seji občinskega sveta 
občinski svet 
na prvi seji občinskega sveta
objava odloka v Uradnem listu RS
Občina Sevnica 
7
izdelava končnega dokumenta v šestih analognih vezanih izvodih in digitalnih obliki.
izdelovalec
10
Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec OPPN na to ne more vplivati.
Za izdelavo OPPN Občina Sevnica zagotovi ustrezni geodetski načrt za celotno območje OPPN v digitalni obliki z natančnostjo, ki ustreza merilu 1:500. Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Nosilci urejanja prostora, ki izdajo smernice k osnutku in mnenja k predlogu OPPN so:
1. 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. 
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
3. 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save; Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
4.
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
5.
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
6.
Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
7.
Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
8.
GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000, Ljubljana;
9.
Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
10.
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Studenec, Studenec 33, 8293 Studenec;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor se v postopku priprave OPPN za to izkaže potreba.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61.a člena ZPNačrt, podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte, če pa se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik in investitor: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– pripravljavec: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– izdelovalec: DEMIDA ARHITEKTURA, d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica.
7. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
Izdelavo OPPN, morebitno presojo vplivov na okolje in drugega strokovnega gradiva, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, financira investitor.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 3505-0001/2018
Sevnica, dne 23. februarja 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.