Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018

Kazalo

673. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016–2020, stran 2562.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB-1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 35. seji dne 28. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016–2020 
1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 62/16), (v nadaljevanju: Pravilnik).
2. člen 
V 7. členu Pravilnika se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci do pomoči so nepridobitne pravne osebe, registrirane skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, ki:
– imajo sedež v občini ali je v občini locirana njihova poslovna enota/podružnica,
– nameravajo ustanoviti socialno podjetje s sedežem v občini ali odpreti poslovno enoto/podružnico v občini,
– in izvedejo ali nameravajo izvesti ukrep ali naložbo (v nadaljevanju: naložba), ki bo predmet dodelitve pomoči po tem pravilniku na območju občine«.
3. člen 
V 7. členu Pravilnika se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji«.
4. člen 
V 8. členu Pravilnika se tretja alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
– »če so objekti/poslovni prostori najeti, je potrebno za izvedbo naložbe, ki je predmet javnega razpisa, pridobiti ustrezna soglasja vseh lastnikov objekta/poslovnih prostorov«.
5. člen 
V 8. členu Pravilnika se osma alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
– »realizacija novih delovnih mest mora biti izvedena na območju občine. Sofinancira se nova zaposlitev, in sicer za obdobje trajanja nove zaposlitve do 30. oktobra v letu javnega razpisa. Za novo odprto delovno mesto se šteje zaposlitev osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki po zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, sodi med ranljive skupine ljudi na trgu dela. Zaposlitev se dokazuje s fotokopijo podpisane pogodbe o zaposlitvi ter potrjenim M1/M2 obrazcem. Ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že zaposlena v tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali fizičnih osebah (v enotnem podjetju) in so bila za njeno zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev, razen v programih javnih del, v zadnjih treh letih«.
6. člen 
V 9. členu Pravilnika se četrta alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
– »stroški za pokritje plače delovnega mesta, ki ga zaseda oseba, ki po zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, sodi med ranljive skupine ljudi na trgu dela, (bruto plača) in regres za letni dopust, malica ter prevoz na delo in iz dela«.
7. člen 
V 9. členu Pravilnika se peta alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
– »stroški nakupa novih ali rabljenih strojev in nove ali rabljene opreme kot osnovnega sredstva«.
8. člen 
V 9. členu Pravilnika se šesta alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
– »stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih (sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti (samo za registrirane dejavnosti socialnega podjetja ali za pridobitev ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje posameznih dejavnosti)«.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-2/2016-7-(46/04)
Kranj, dne 28. februarja 2018
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.