Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018

Kazalo

667. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 2525.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17) in Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 22. redni seji dne 1. marca 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
1. člen 
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 27/15) se v vseh členih besedna zveza »Ministrstvo za šolstvo in šport« v vseh sklonih, nadomesti z besedi »pristojno ministrstvo« v ustreznem sklonu.
2. člen 
8. člen se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka.
Vlagatelj v vlogi navede vrtec, v katerega želi vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire) in v ta vrtec odda vlogo.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug vrtec (v nadaljevanju: vrtec druge izbire) v katerega želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi, da želi vključiti otroka v katerikoli vrtec, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire in niti v vrtec druge izbire.
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v centralno evidenco vpisanih otrok, za ostale vloge vrtec pisno obvesti vlagatelja, da teh vlog ne bo obravnaval.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti. Vrtec vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.«
3. člen 
V 18. členu se številka »10« nadomesti s številko »15«.
4. člen 
V prvem odstavku 25. člena se črta besedilo »ali vrtec tretje izbire« in »(vrtec četrte izbire)«.
5. člen 
Četrti odstavek 25. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Če starši odklonijo sprejem otroka, uvrščenega na centralni čakalni seznam, oziroma ne podpišejo pogodbe z vrtcem, se ne šteje, da so umaknili vlogo za vpis v vrtec, temveč se jih uvrsti na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama.«
6. člen 
31. člen se črta.
7. člen 
V 33. členu se črta besedilo »Izpis otroka iz vrtca se realizira s 1. dnem v mesecu.«
8. člen 
Drugi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če starši v 15-dnevnem roku ne sporočijo odsotnosti otroka, jih vrtec pisno pozove v 8 dneh in v kolikor ni odgovora, se otroka izpiše iz vrtca in starši pri ponovnem postopku sprejema otroka v vrtec nimajo prednosti.«
9. člen 
V 35. členu se črta beseda »praviloma«.
10. člen 
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Med šolskim letom posluje vrtec za vsakega otroka, ki se prijavi v enoto vrtca Dobrova, ki deluje na lokaciji Stara cesta 13, in enoto vrtca pri matični OŠ Polhov Gradec, ki deluje na lokaciji Polhov Gradec 95, in 20 % otrok v enoti vrtca Dobrova, ki deluje na lokaciji Cesta 7. maja 20, v enoti vrtca Brezje, ki deluje na lokaciji Brezje 18, v enoti vrtca pri podružnični šoli Šentjošt, ki deluje na lokaciji Šentjošt nad Horjulom 54, in v enoti vrtca pri matični OŠ Polhov Gradec, ki deluje na lokaciji Polhov Gradec 1.«
11. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Enota vrtca Dobrova, ki deluje na lokaciji Cesta 7. maja 20, enota vrtca Brezje, ki deluje na lokaciji Brezje 18, enoti vrtca pri podružnični šoli Šentjošt, ki deluje na lokaciji Šentjošt nad Horjulom 54 in enota vrtca pri matični OŠ Polhov Gradec, ki deluje na lokaciji Polhov Gradec 1, obratujejo meseca julija in avgusta, v predprazničnih dnevih, v času šolskih počitnic oziroma po šolskem koledarju in zaradi izjemnih okoliščin le, če je prisotnih najmanj 20 % otrok.«
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2018-1
Dobrova, dne 1. marca 2108
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar l.r.