Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018

Kazalo

666. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018, stran 2523.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 71/17 – ZIPRS1819) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 22. redni seji dne 1. marca 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 86/16, 56/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2018
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.695.672
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.050.980
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.596.232
700 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.964.444
703 
DAVKI NA PREMOŽENJE
377.888
704 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
253.900
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.454.748
710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
294.590
711 
TAKSE IN PRISTOJBINE
6.400
712 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
91.660
713 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
237.600
714 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
824.498
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
800.814
722 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
800.814
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
842.877
740 
TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
842.877
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
9.659.984
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.997.432
400 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
348.515
401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
54.110
402 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.439.807
403 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
35.000
409 
REZERVE
120.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.417.991
410 
SUBVENCIJE
185.500
411 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.587.307
412 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
173.698
413 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
471.486
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.132.995
420 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.132.995
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
111.567
431
INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
94.500
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
17.067
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–964.312
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
1.500.000
50
ZADOLŽEVANJE
1.500.000
500 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.500.000
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
262.570
55
ODPLAČILA DOLGA
262.570
550 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
262.570
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
273.118
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
1.237.430
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
964.312
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
772.209
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Doda se nov 6. člen (sklepanje pravnih poslov), ki se v celoti glasi:
»Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom 500,00 EUR, soglasje župana.«
Vsi ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
3. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2018-1
Dobrova, dne 1. marca 2018
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar l.r.