Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

653. Splošni akt o cestninjenju, stran 2327.

  
Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17), točk 7.2.2 in 7.2.10 Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., ter 7. člena Poslovnika o delu uprave, je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 6. februarja 2018 sprejela
S P L O Š N I  A K T 
o cestninjenju 
1. SPLOŠNO 
1.1 Pomen izrazov
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
– bencinska kartica je plačilna kartica, namenjena predvsem plačevanju storitev v tovornem prometu, ki jo izdajajo naftne družbe ali specializirani izdajatelji kartic;
– potrdilo o finančni transakciji je potrdilo o vplačilu dobroimetja z bencinsko kartico;
– račun stranke je uporabniški račun stranke, ki uporablja elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku (v nadaljnjem besedilu: sistem DarsGo); na račun stranke so vezani računi vozil;
– račun vozila je račun, ki se odpre za vsako vozilo, ki je registrirano v sistemu DarsGo;
– stop lista je lista OBU naprav (v nadaljnjem besedilu: naprava DarsGo), ki so uvrščene na seznam naprav DarsGo, s katerimi ni mogoče izvajati postopkov cestninjenja;
– stranka je pravna ali fizična oseba, ki uporablja sistem DarsGo.
Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen kakor v zakonih, ki urejajo cestninjenje, ceste, motorna vozila in pravila cestnega prometa.
1.2 Kratek opis sistema DarsGo
Plačevanje cestnine glede na prevoženo razdaljo se izvaja z elektronskim sistemom cestninjenja v prostem prometnem toku.
Celotno omrežje avtocest in hitrih cest (v nadaljnjem besedilu: cestninska cesta), za katere je treba plačevati cestnino, je razdeljeno na posamezne cestninske odseke, pri čemer se cestnina za vsak posamezni odsek plačuje ločeno. Pogoj za pravilno plačevanje cestnine je, da je v vozilu vedno pravilno nameščena delujoča naprava DarsGo, prilagojena za konkretno vozilo (s konkretno registrsko številko, ki je zapisana na napravi DarsGo) in s pravilno nastavljenim številom osi vozila oziroma skupine vozil za posamezno vožnjo.
Med posameznimi priključki na cestninsko cesto so na določenih mestih nameščene naprave za izvajanje cestninjenja, ki predstavljajo točke cestninjenja, na katerih se obračuna cestnina za prevoženi odsek cestninske ceste.
Pri vožnji skozi točko cestninjenja steče mikrovalovna komunikacija med napravo DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja, ki zagotavlja podatke za obračun cestnine za uporabo cestninskih cest.
2. OBVEZNOST PLAČILA CESTNINE 
Za plačevanje cestnine stranka pridobi napravo DarsGo in jo namesti v vozilo pred vstopom na cestninsko cesto. Izjemoma je pridobitev naprave DarsGo dovoljena po vstopu na cestninsko cesto, kadar vozilo vstopa v Republiko Slovenijo iz druge države neposredno po cestninski cesti. V tem primeru stranka pridobi napravo DarsGo na prvi cestninski uporabniški točki v smeri vožnje (v nadaljnjem besedilu: DarsGo servis) po vstopu v Republiko Slovenijo.
Vse cestninske ceste, za katere je obvezno plačevanje cestnine v sistemu DarsGo, so označene s prometno signalizacijo v skladu s pravilnikom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah.
Elektronsko cestninjenje motornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, se v sistemu DarsGo izvaja na vseh prometnih pasovih, po katerih je s prometno signalizacijo dovoljena njihova vožnja.
2.1 Oprostitve plačila cestnine
Cestnina se ne plača za prevoze, določene v zakonu, ki ureja cestninjenje. Vozila, s katerimi se izvajajo prevozi, za katere se ne plača cestnina, ne potrebujejo naprav DarsGo. Pri tem:
– morajo biti tuja vojaška vozila iz tretje alineje prvega odstavka 9. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17; v nadaljnjem besedilu: ZCestn) napovedana z izpolnitvijo obrazca »Najava prevoza tujih vojaških sil«, kot je določeno v Prilogi 1, ki je sestavni del tega splošnega akta. Izpolnjeni obrazec se posreduje Operativnemu centru cestninskega nadzora na elektronski naslov occn@dars.si vsaj 24 ur pred vstopom tujih vojaških vozil na omrežje cestninskih cest;
– morajo biti vozila za izvajanje prevozov za opravljanje nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni iz četrte alineje prvega odstavka 9. člena ZCestn napovedana z izpolnitvijo vloge, kot je določeno v Prilogi 2, ki je sestavni del tega splošnega akta. Vloga se izpolni na spletnem portalu upravljavca cestninskih cest, ali se posreduje na elektronski naslov occn@dars.si, ali na telefaks: +386 5 700 25 08. V sistemu DarsGo ta vozila ne potrebujejo naprav DarsGo, kadar so oproščena plačila cestnine in so pravilno napovedana.
2.2 Plačevanje cestnine pri vleki pokvarjenih motornih vozil
Pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega vozila nad 3.500 kg največje dovoljene mase po cestninski cesti morata biti vlečno in vlečeno vozilo opremljeni z delujočo napravo DarsGo.
Če je pokvarjeno vozilo naloženo na drugo vozilo, se naloženo vozilo obravnava kot tovor. Takrat stranka sama poskrbi za odstranitev naprave DarsGo z naloženega vozila ali onemogočanje izmenjave podatkov med napravo DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja, sicer ni upravičena do vračila preveč plačane cestnine. To se izvede tako, da se napravo DarsGo vsaj trikrat ovije z aluminijasto folijo.
3. UPORABA SISTEMA CESTNINJENJA DarsGo 
Vsa vozila nad 3.500 kg največje dovoljene mase, razen vozil, ki so v skladu z zakonom, ki ureja cestninjenje, oproščena plačila cestnine, morajo biti za vožnjo po cestninskih cestah opremljena z delujočo napravo DarsGo. Naprava DarsGo in pravila njene uporabe so opisani v točki 4 tega splošnega akta.
Pred uporabo sistema DarsGo stranke:
– uredijo prijavo v sistem DarsGo (registracija stranke, računa stranke in računa vozila);
– pridobijo napravo DarsGo, tako kot je določeno v točki 5.2 tega splošnega akta;
– izberejo način plačila, ki ga zagotavlja upravljavec cestninskih cest;
– pravilno namestijo napravo DarsGo v vozilo, za katero je bila naprava DarsGo izdana;
– preverijo delovanje naprave DarsGo in pravilnost nastavitve števila osi vozila.
3.1 Registracija za uporabo sistema DarsGo
Registracijo za uporabo sistema DarsGo je mogoče urediti na:
– DarsGo servisu,
– spletnem portalu www.darsgo.si.
3.1.1 DarsGo servis
Na DarsGo servisu so cestninskemu zavezancu omogočeni:
– vključitev v sistem DarsGo z registracijo stranke in vozila;
– pridobitev in vračilo naprave DarsGo;
– vplačilo dobroimetja z gotovino, kreditno, debetno ali bencinsko kartico in povezavo računa vozila z izbrano bencinsko kartico za poplačniški način plačevanja cestnine;
– plačevanje cestnine za nazaj in plačevanje cestnine vnaprej;
– pridobitev informacij v zvezi s sistemom DarsGo.
Lokacije DarsGo servisov so objavljene na spletnem portalu www.darsgo.si. DarsGo servisi so na vseh lokacijah označeni z enotno oznako, ki je prikazana na sliki 1.
Slika 1
Slika 1: Certifikat DarsGo servisa 
3.1.2 Postopek registracije stranke in vozila na DarsGo servisu
Registracijo stranke in vozila na DarsGo servisu lahko opravi zakoniti zastopnik pravnega subjekta ali druga oseba (običajno voznik), za kar ne potrebuje pooblastila pravnega subjekta.
3.1.2.1 Registracije stranke 
Stranka uslužbencu na DarsGo servisu sporoči naslednje podatke:
– za pravni subjekt: ime, poštni naslov, davčna številka, opcijsko kontaktne podatke;
– za fizične osebe: ime, priimek, naslov.
3.1.2.2 Registracija vozila 
Stranka uslužbencu na DarsGo servisu sporoči naslednje podatke o vozilu:
– registrsko številko vozila,
– število osi vlečnega vozila,
– emisijski razred vozila EURO.
V postopku registracije vozila stranka predloži prometno dovoljenje ali enakovreden dokument, ki ga je v državi registracije motornega vozila izdal organ, pooblaščen za izdajanje tovrstnih dokumentov. Če iz prometnega dovoljenja niso razvidni podatki o emisijskem razredu vozila EURO, stranka predloži naslednja dokazila, iz katerih so ti podatki razvidni:
– dokument, ki potrjuje skladnost proizvodnje, ki ga je v državi registracije motornega vozila izdal organ, pooblaščen za izdajo tovrstnih dokumentov;
– dokazilo o skladnosti s tehničnimi in varnostnimi zahtevami za motorno vozilo, ki ga je v državi registracije motornega vozila izdal organ, pooblaščen za izdajanje tovrstnih dokazil;
– certifikat ES o skladnosti (v nadaljnjem besedilu: COC) v skladu s Prilogo IX k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2007/46/ES z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 263 z dne 9. 10. 2007, str. 110);
– potrdilo proizvajalca vozila, če dodeljenega emisijskega razreda vozila EURO ni mogoče dokazati z dokumenti in dokazili iz tega odstavka, pri čemer to potrdilo izda proizvajalec vozila ali oseba, ki jo je pooblastil proizvajalec vozila.
Za vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, dokazil o emisijskem razredu vozila EURO ni treba predložiti, ker jih Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., (v nadaljnjem besedilu: DARS, d. d.) pridobi z vpogledom v evidenco registriranih vozil.
3.1.2.3 Določitev števila osi vlečnega vozila 
Uslužbenec na DarsGo servisu s pomočjo stranke in dokazil iz prejšnje točke določi in v sistem DarsGo vnese dejansko število osi vlečnega vozila.
3.1.2.4 Določitev emisijskega razreda vozila EURO 
Vsako vozilo, ki je registrirano v sistemu DarsGo, mora imeti določen emisijski razred vozila EURO. Ustrezen emisijski razred vozila EURO se določi v postopku registracije vozila in se shrani v sistemu DarsGo. Uslužbenec na DarsGo servisu iz dokumentov iz drugega odstavka točke 3.1.2.2 tega splošnega akta razbere ustrezen emisijski razred vozila EURO, ga vnese v sistem DarsGo in skenira dokazilo.
Vozila, za katera ni na voljo podatkov o emisijskem razredu vozila EURO ali pa ni predloženo ustrezno dokazilo, se razvrstijo v emisijski razred vozila EURO 0.
Za spreminjanje emisijskega razreda vozila EURO po registraciji vozila v sistemu DarsGo stranka zahteva spremembo in pošlje dokazila iz točke 3.1.2.2 tega splošnega akta:
– po elektronski pošti na naslov ccs@darsgo.si ali
– po pošti na naslov DARS d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
Center cestninskega sistema (v nadaljnjem besedilu: CCS) potrdi ustreznost poslanih dokazil najpozneje v 30 dneh od prejema. Naprava DarsGo stranko pri vožnji skozi točko cestninjenja z zvočnim signalom (štirje zvočni signali) opozori, naj se z napravo DarsGo oglasi na prvem DarsGo servisu za dokončno ureditev spremenjenega emisijskega razreda vozila EURO. Po ureditvi spremembe emisijskega razreda vozila EURO na DarsGo servisu se začne obračunavati ustrezna višina cestnine v skladu s cenikom cestnine.
Če se pri preverjanju dokumentov ugotovi, da predložena dokazila o emisijskem razredu vozila EURO niso ustrezna, se stranko obvesti in račun vozila uvrsti na stop listo. Naprava DarsGo na točki cestninjenja opozori voznika z zvočnim signalom (štirje zvočni signali), da je uvrščena na stop listo. Če je naprava DarsGo uvrščena na stop listo, je stranka obravnavana kot kršitelja pravil o cestninjenju in je v prekrškovnem postopku cestninskega nadzora. V tem primeru se račun stranke za vse že opravljene vožnje obremeni za znesek cestnine, kot da bi imelo emisijski razred vozila EURO, ki je razviden iz dokumentov. Če iz dokumentov emisijski razred vozila EURO ni razviden, se do določitve ustreznega emisijskega razreda vozila EURO račun stranke obremeni za znesek cestnine, kot da bi vozilo imelo emisijski razred vozila EURO 0.
Če je prvotno dodeljeni emisijski razred vozila EURO nižji od dejanskega, se preplačilo cestnine za obdobje registriranega nižjega emisijskega razreda vozila EURO ne vrača.
V vsakem primeru spreminjanja emisijskega razreda vozila EURO je treba obiskati DarsGo servis in predložiti napravo DarsGo, da se nanjo zapiše emisijski razred vozila EURO.
3.1.3 Postopek registracije stranke in vozila na spletnem portalu www.darsgo.si
Postopek registracije stranke in vozila je enak kot pri registraciji na DarsGo servisu, pri čemer stranka sama zagotovi naslednje podatke in jih vpiše na spletni portal www.darsgo.si:
– pravni subjekt: ime, naslov, davčna številka;
– fizična oseba: ime, priimek, naslov;
– vozilo: registrska številka vozila, število osi vlečnega vozila, emisijski razred vozila EURO.
V postopku registracije vozila na spletnem portalu www.darsgo.si lahko stranka skenirano ali fotografirano prometno dovoljenje in dokazilo o emisijskem razredu vozila EURO naloži v sistem DarsGo. Za vozila, registrirana v Republiki Sloveniji, je dovolj, da stranka naloži samo skenirano ali fotografirano prometno dovoljenje.
Ko se stranka registrira na spletnem portalu www.darsgo.si in registrira vsa vozila, za katera želi pridobiti naprave DarsGo, lahko natisne potrdilo, s katerim na katerem koli DarsGo servisu po plačilu stroška izdaje naprave DarsGo v višini, ki je določena v ceniku cestnine, prevzame napravo DarsGo.
Če želi stranka prevzeti naprave DarsGo na katerem od DarsGo servisov in dokumentov ni naložila že ob registraciji na spletnem portalu, dokumente predloži na DarsGo servisu.
Če želi stranka s sedežem v Evropski uniji naprave DarsGo prejeti po pošti, skenirane dokumente naloži na spletnem portalu www.darsgo.si in plača strošek izdaje naprave DarsGo s kreditno ali debetno kartico. Strankam s sedežem zunaj Evropske unije je mogoče naprave DarsGo poslati po pošti, če jih želijo prejeti na naslov v Evropski uniji.
3.1.3.1 Preverjanje dokazila o emisijskem razredu vozila EURO 
Pravilnost določitve emisijskega razreda vozila EURO se preverja v CCS. Če je na podlagi dokumentov, ki jih je posredovala stranka, mogoče potrditi določen emisijski razred vozila EURO, je preverjanje dokazil končano in določeni emisijski razred vozila EURO se dokončno potrdi v sistemu DarsGo.
Če so predloženi dokumenti, ki jih je posredovala stranka, napačni, neberljivi ali nepopolni, DARS, d. d., zahteva dopolnitev manjkajoče oziroma nepopolne dokumentacije.
3.2 Pridobitev naprave DarsGo
Po končani registraciji stranke in vozila lahko stranka pridobi napravo DarsGo na DarsGo servisu ali po pošti, če je bila registracija vozila opravljena na spletnem portalu www.darsgo.si.
Po prijavi v sistem DarsGo in pred prevzemom oziroma ob prevzemu vsake naprave DarsGo stranka plača strošek izdaje naprave DarsGo, ki je določen v ceniku cestnine.
Naprava DarsGo se izda samo za vozilo, ki je pravilno registrirano za uporabo sistema DarsGo in so zanjo plačani stroški izdaje. Naprava DarsGo ni prenosljiva med vozili in mora biti nameščena v vozilu, za katero je bila izdana.
Po izvedeni registraciji stranke in vozila ter izdaji naprave DarsGo stranka prejme pristopno izjavo, na kateri preveri in s podpisom potrdi, da:
– so vsi navedeni podatki o stranki pravilni;
– se registrska številka vozila ujema z registrsko številko vozila, zapisano na pristopni izjavi, in s tem na napravi DarsGo;
– se dejansko število osi vlečnega vozila ujema s številom osi na pristopni izjavi;
– se dodeljeni emisijski razred vozila EURO na izjavi ujema z dejanskim emisijskim razredom vozila EURO, ki ga je prijavila stranka in je razviden iz dokazil.
Če stranka ob prevzemu naprave DarsGo in predaji pristopne izjave ali kadar koli pozneje ugotovi, da ima njeno vozilo dodeljen nepravilen emisijski razred vozila EURO, napačno registrsko številko vozila, napačno število osi vlečnega vozila ali da je nastala kakršna koli napaka pri podatkih o stranki, mora nemudoma zahtevati dodelitev pravih podatkov:
1. na DarsGo servisu, če je bila napaka ugotovljena ob prevzemu;
2. v CCS ob pozneje odkriti napaki ali po prevzemu naprave DarsGo po pošti:
– po elektronski pošti: ccs@darsgo.si,
– po navadni pošti: DARS, d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
– po telefaksu: + 386 1 518 8 320,
– po telefonu: + 386 1 518 8 454.
3.2.1 Kraja, izguba, najdba in uvrstitev naprave DarsGo na stop listo
Stranka obvesti klicni center cestnine DARS, d. d., o kraji ali izgubi naprave DarsGo na telefonsko številko +386 1 518 8 350 ali elektronski naslov info@darsgo.si. Pri tem navede registrsko številko in enotno številko računa vozila pri posamezni stranki (v nadaljnjem besedilu: ŠOR). Ob prijavi kraje ali izgube naprave DarsGo se ta uvrsti na stop listo. S tako napravo DarsGo ni več mogoče plačevati cestnine.
Na zahtevo stranke se lahko za vozilo, za katero je bila stranki naprava DarsGo že izdana, izda nova naprava DarsGo, za katero se plača strošek izdaje druge naprave DarsGo. V tem primeru se prva izdana naprava uvrsti na stop listo.
Če se ukradena ali izgubljena naprava DarsGo najde, jo je mogoče spet aktivirati, če za isto vozilo še ni bila izdana nova naprava DarsGo. Ponovno aktiviranje se ureja v CCS ob navedbi identifikacijske številke naprave DarsGo in ŠOR. Če se ukradena ali izgubljena naprava DarsGo najde po izdaji nove naprave DarsGo, je treba najdeno (staro) napravo DarsGo vrniti po pošti na naslov DARS, d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana ali osebno na DarsGo servisu.
3.3 Način plačila cestnine
Pred začetkom uporabe sistema DarsGo je treba zagotoviti ustrezno finančno kritje za plačilo cestnine. Cestnino je mogoče plačevati z dobroimetjem na računu vozila (v nadaljnjem besedilu: predplačniški način plačevanja cestnine) ali s poznejšim plačilom na podlagi računa (v nadaljnjem besedilu: poplačniški način plačevanja cestnine).
3.3.1 Predplačniški način plačevanja cestnine
Pred začetkom uporabe naprave DarsGo je treba na račun vozila vplačati dobroimetje.
Dobroimetje je mogoče vplačati:
1. na DarsGo servisu (gotovina, kreditna, debetna ali bencinska kartica) ali
2. na spletnem portalu www.darsgo.si:
– z izdelavo ponudbe in nakazilom denarja na transakcijski račun družbe DARS, d. d., ki je naveden na ponudbi, ali
– s plačilom s kreditno ali debetno kartico.
Seznam kreditnih, debetnih in bencinskih kartic, s katerimi je mogoč predplačniški način plačevanja cestnine, je objavljen na spletnem portalu www.darsgo.si.
Pri uporabi cestninskih cest se stanje na računu vozila zniža za cestnino, ki jo je treba plačati za vsak prevoženi cestninski odsek. Ko se stanje dobroimetja na računu vozila zniža pod določeno mejo, ki jo lahko vsaka stranka določi tudi sama na spletnem portalu www.darsgo.si (vendar ne nižje od 25,00 eura), naprava DarsGo pri vožnji skozi točko cestninjenja z zvočnim signalom (dva zvočna signala) voznika opozori, da je stanje na računu vozila še pozitivno, vendar se približuje 0,00 eura in je za nadaljevanje vožnje po cestninski cesti treba vplačati novo dobroimetje.
Če dobroimetja na računu vozila ni ali če višina dobroimetja na računu vozila ne zadostuje za plačilo cestnine za prevoženi cestninski odsek, se ob vožnji skozi točko cestninjenja plačilo cestnine ne izvede ali se izvede le delno plačilo. Naprava DarsGo z zvočnim signalom (štirje zvočni signali) voznika opozori, da plačilo cestnine ni bilo izvedeno ali ni bilo izvedeno v celoti. Voznik mora obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje in plačati neplačano cestnino ter vplačati potrebno dobroimetje za nadaljevanje vožnje po cestninski cesti.
Če stranka vplača dobroimetje z bencinsko kartico na DarsGo servisu, prejme potrdilo o finančni transakciji, račun pa dobi od izbranega izdajatelja bencinske kartice pod pogoji in v rokih, ki jih določa izdajatelj bencinske kartice. Ob vplačilu dobroimetja z gotovino, kreditno ali debetno kartico stranka prejme račun na DarsGo servisu.
3.3.1.1 Veljavnost dobroimetja 
Dobroimetje na računu vozila je veljavno dve leti od zadnjega vplačila oziroma dve leti od zadnje uporabe posamezne naprave DarsGo. Dobroimetja, ki mu je potekla veljavnost, ni mogoče ponovno aktivirati in tudi ne zahtevati vračila.
3.3.2 Poplačniški način plačevanja cestnine
V poplačniškem načinu plačevanja cestnine je mogoče cestnino plačevati:
– v povezavi računa vozila z bencinsko kartico ali
– s sklenitvijo pogodbe o odloženem načinu plačila cestnine z družbo DARS, d. d.
3.3.2.1 Poplačniški način plačevanja cestnine v povezavi z bencinsko kartico 
Stranka lahko na DarsGo servisu bencinsko kartico poveže z računom vozila ob prvi registraciji vozila v sistem DarsGo ali kadar koli pozneje spremeni predplačniški račun vozila v poplačniški ali zamenja bencinsko kartico za poplačniški način plačevanja cestnine z drugo bencinsko kartico.
Pred povezavo naprave DarsGo in bencinske kartice v poplačniški način plačevanja cestnine uslužbenec na DarsGo servisu preveri veljavnost bencinske kartice. Prav tako preveri, ali je na računu strankinega vozila negativno stanje, ki ga mora stranka poravnati pred prehodom na poplačniški način plačevanja. Če je povezava dovoljena, se tudi izvede. Za obračunano cestnino stranka prejme račun od izdajatelja bencinske kartice v skladu s pogoji poslovanja izdajatelja kartice.
Če je bencinska kartica stranke uvrščena na stop listo izdajatelja bencinske kartice, se naprava DarsGo, s katero je povezana bencinska kartica, uvrsti na stop listo sistema DarsGo. Naprava DarsGo pri vožnji skozi točko cestninjenja voznika opozori z zvočnim signalom (štirje zvočni signali). V tem primeru se stranka ustavi na prvem DarsGo servisu in vplača dobroimetje na račun vozila ali ga poveže z drugo bencinsko kartico.
Seznam bencinskih kartic, s katerimi je mogoče povezati račun vozila, je objavljen na spletnem portalu www.darsgo.si, informacije o tem pa je mogoče dobiti tudi v klicnem centru na telefonski številki + 386 1 518 8 350 in na DarsGo servisih.
3.3.2.2 Poplačniški način plačila cestnine s sklenitvijo pogodbe o odloženem plačevanju cestnine z družbo DARS, d. d. 
Ob sklenitvi pogodbe o odloženem načinu plačevanja cestnine se celoten postopek ureja v CCS.
V tem primeru se za poravnavanje obveznosti stranke za mesečno porabo cestnine in drugih storitev (na primer: stroška izdaje naprave DarsGo) sklene pogodba o odloženem načinu plačevanja cestnine med stranko in družbo DARS, d. d. Stranke, ki morajo družbi DARS, d. d., po podpisu pogodbe o odloženem načinu plačevanja cestnine dostaviti bančno garancijo, morajo zagotoviti, da ima bančna garancija rok veljavnosti enak veljavnosti pogodbe in še 90 dni po prenehanju pogodbe. Po preteku začetnih dveh let lahko družba DARS, d. d., pogodbo s stranko podaljša brez bančne garancije, če je izkazana ustrezna plačilna disciplina stranke in če ima nadpovprečno bonitetno oceno. V nasprotnem primeru se bančna garancija še vedno zahteva. Družba DARS, d. d., stranki po tako sklenjeni pogodbi mesečno zaračunava cestnino za preteklo obračunsko obdobje.
Če stranka računa ne poravna v roku, se vse naprave DarsGo, ki so vezane na pogodbo, uvrstijo na stop listo. Voznik je pri vožnji skozi točke cestninjenja z zvočnim signalom (štirje zvočni signali) opozorjen, da je posamezna naprava DarsGo uvrščena na stop listo. Voznik mora na prvem DarsGo servisu v smeri vožnje vplačati dobroimetje z gotovino, bencinskimi, kreditnimi ali debetnimi karticami. Take naprave DarsGo na DarsGo servisu ne bo mogoče povezati z bencinsko kartico za poplačniški način plačevanja cestnine. Po poravnavi dolgovanih obveznosti za preteklo obdobje se vse naprave DarsGo, ki so bile v poplačniškem načinu plačevanja cestnine na podlagi pogodbe o odloženem načinu plačevanja cestnine, lahko ponovno aktivira v poplačniškem načinu plačevanja cestnine. Ponovno aktiviranje mora stranka zahtevati s pisno zahtevo, ki jo pošlje po navadni pošti na naslov DARS, d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov ccs@darsgo.si.
3.4 Plačilo cestnine za nazaj in plačilo cestnine vnaprej
Cestninski zavezanec, ki vstopi v Republiko Slovenijo neposredno na cestninsko cesto z vozilom, ki še ni opremljeno z napravo DarsGo, lahko za pridobitev le-te pelje do prvega DarsGo servisa. Cestninski zavezanec na prvem mogočem DarsGo servisu registrira stranko in vozilo, pridobi napravo DarsGo, plača cestnino za nazaj in zagotovi finančno kritje za nadaljnje plačevanje cestnine.
Plačilo cestnine za nazaj je potrebno, tudi če stranka ugotovi, da:
– je cestninsko cesto uporabljala s prenizko nastavljenim številom osi na napravi DarsGo ali
– ji je med vožnjo naprava DarsGo prenehala delovati.
Stranko, ki ni registrirana v sistemu DarsGo, nima naprave DarsGo in jo ustavijo pri cestninskem nadzoru, cestninski nadzornik registrira v sistem DarsGo in napoti na DarsGo servis, kjer pridobi napravo DarsGo. Pri tem plača tudi cestnino za nazaj. Če stranka ne pridobi naprave DarsGo in jo cestninski nadzor spet ustavi, plača cestnino za nazaj pri cestninskem nadzorniku.
Stranka, ki namerava prenehati uporabljati cestninsko cesto, lahko vrne napravo DarsGo, preden zapusti cestninsko cesto tako, da pelje do zadnjega DarsGo servisa na cestninski cesti pred izvozom, na katerem namerava zapustiti cestninsko cesto, ter vnaprej plača cestnino za prevoženo razdaljo od DarsGo servisa do izstopa s cestninske ceste, ki ga navede ob vračilu naprave DarsGo. Če stranka ne zapusti cestninske ceste na izvozu, ki ga je navedla ob vračilu naprave DarsGo, in jo ustavijo pri cestninskem nadzoru, ji cestninski nadzornik zaračuna cestnino za neplačano prevoženo razdaljo.
3.5 Spreminjanje podatkov o stranki in vozilu
Ob registraciji stranke se v sistemu DarsGo shranijo podatki, ki so bili zahtevani v postopku registracije, kot je določeno v točkah 3.1.2 in 3.1.3 tega splošnega akta.
Stranka družbo DARS, d. d., obvesti o vsakršni spremembi shranjenih podatkov o stranki oziroma vozilu, takoj ko sprememba nastane ali najpozneje pred naslednjo uporabo cestninske ceste. O spremembi podatkov o stranki (ime, naslov, davčna številka) in vozilu (registrska številka vozila, število osi vlečnega vozila in emisijski razred vozila EURO), stranka obvesti DARS, d. d., in predloži ustrezna dokazila:
– po elektronski pošti na naslov ccs@darsgo.si,
– po telefaksu na številko + 386 1 518 8 320,
– po telefonu na številko + 386 1 518 8 454,
– po pošti na naslov DARS d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
Če se spremenijo podatki o vozilu, mora stranka, preden z vozilom s spremenjenimi podatki zapelje v omrežje cestninskih cest v Republiki Sloveniji, obiskati DarsGo servis in omogočiti vpis spremenjenih podatkov v napravo DarsGo. Pri tem podpiše in prejme novo pristopno izjavo, prejšnja pa s tem samodejno preneha veljati.
Če vozilo zamenja registrsko številko vozila, stranka pridobi novo napravo DarsGo, staro pa vrne. Z zamenjavo registrske številke vozila stranka vnovič registrira vozilo v sistem DarsGo in plača strošek izdaje naprave DarsGo, ki je določen v ceniku cestnine.
Če stranka ne poskrbi za pravočasno in pravilno spremembo podatkov o vozilu iz tretjega odstavka te točke, lahko to povzroči nepravilno plačevanje cestnine.
DARS, d. d., lahko tudi sam popravi oziroma dopolni podatke, shranjene v sistemu DarsGo, če neskladnosti odkrije med postopki verifikacije ali nadzora cestninjenja. To velja zlasti, če voznik ali lastnik vozila ne izpolnjuje obveznosti takojšnjega sporočanja sprememb podatkov, ki so shranjeni v sistemu DarsGo. Če gre za spremembo podatkov o vozilu, bo stranka pri vožnji skozi točko cestninjenja z zvočnim signalom (štirje zvočni signali) obveščena, da se mora oglasiti na DarsGo servisu, kjer bodo popravljene podatke zapisali na napravo DarsGo.
3.6 Določila ob spremembi lastnika ali uporabnika vozila
3.6.1 Prodaja in oddaja vozil v najem
3.6.1.1 Prodaja vozila 
Če lastnik proda svoje vozilo, za katero je bila izdana naprava DarsGo, to vrne na način, določen v točki 3.9 tega splošnega akta. Če tega ne stori in proda vozilo skupaj z napravo DarsGo, prodajalec odgovarja za obračun in plačilo morebitnih prihodnjih voženj vozila skozi točke cestninjenja (v nadaljnjem besedilu: cestninska transakcija) tega vozila s to napravo DarsGo.
Kupec vozila pred prvo uporabo cestninske ceste izvede novo registracijo stranke in vozila za uporabo sistema DarsGo in pridobi novo napravo DarsGo.
3.6.1.2 Oddaja vozila v najem brez naprave DarsGo 
Najemnik vozila se registrira za uporabo sistema DarsGo in pridobi napravo DarsGo. Ob koncu najemnega razmerja najemnik vrne napravo DarsGo na način, ki je določen v točki 3.9 tega splošnega akta.
3.6.1.3 Oddaja vozila v najem skupaj s pripadajočo napravo DarsGo 
Oddaja vozila skupaj z napravo DarsGo je mogoča, pri čemer najemodajalec odgovarja za morebitno neplačano cestnino s tem vozilom in to napravo DarsGo.
3.7 Preizkusne registrske tablice
Vozila s preizkusnimi registrskimi tablicami se za vožnjo po cestninskih cestah registrirajo v sistemu DarsGo in pridobijo napravo DarsGo.
Pri registracij vozila iz prejšnjega odstavka v sistem DarsGo se predložijo naslednji dokumenti:
– dovoljenje za preizkusno vožnjo, v katerem je vpisana identifikacijska številka vozila (številka VIN), in čas njegove veljavnosti;
– potrdilo o skladnosti vozila ali certifikat ES o skladnosti (COC).
Ko to vozilo pridobi registrsko tablico, se stranka z napravo DarsGo oglasi na DarsGo servisu, kjer se na napravo DarsGo zapiše pravilna registrska številka vozila.
Pri trajnih preskusnih tablicah se v sistemu DarsGo za tako tablico zapiše emisijski razred vozila EURO 0.
3.8 Prenos registrskih tablic na drugo vozilo
Pri prenosu registrske tablice z enega vozila na drugo za vozila iz držav, kjer je to dovoljeno, oziroma pri prenosu registrskih tablic z izbrano oznako je ob vsakokratnem prenosu take tablice na drugo vozilo treba urediti spremembo registracije vozila za uporabo sistema DarsGo z obvestilom družbe DARS, d. d., na elektronski naslov ccs@darsgo.si ali tel. št. + 386 1 518 8 454.
3.8.1 Menjalne registrske tablice (velja za vozila, registrirana v državah, kjer je to omogočeno)
Vozila, ki jim je bila dodeljena menjalna registrska tablica, se uvrstijo v emisijski razred vozila EURO tistega vozila, ki se razvršča v najnižji emisijski razred vozila EURO. V sistem DarsGo se vpiše število osi vlečnega vozila z najmanjšim številom osi.
3.9 Vračilo naprave DarsGo in vračilo preostalega dobroimetja
Vračilo naprave DarsGo ali vračilo neporabljenega dobroimetja na zahtevo stranke se šteje za odjavo iz sistema DarsGo.
Naprava DarsGo se lahko vrne na DarsGo servisu ali po pošti na naslov DARS, d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
Če naprava DarsGo zaradi kraje ali izgube ni več na voljo, na računu vozila pa je še neporabljeno dobroimetje, stranka zahteva njegovo vračilo s pisno vlogo, ki jo pošlje v CCS na elektronski naslov ccs@darsgo.si ali po pošti na naslov DARS d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
Pred pošiljanjem naprave DarsGo po pošti ali med prevozom po cestninski cesti je treba preprečiti izmenjavo podatkov med napravo DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja. Zato je treba napravo DarsGo najmanj trikrat oviti z aluminijasto folijo. Če stranka tako ne prepreči izmenjave podatkov, se obračunana cestnina ne vrača.
Če je ob vračilu naprave DarsGo na računu vozila še neporabljeno dobroimetje, se to vrne stranki, pri čemer se poračunajo še morebitne terjatve in strošek postopka vračila, ki je določen v ceniku cestnine. Dobroimetje se na račun stranke vrne, le če:
– stranka sporoči ime pravnega subjekta/ime in priimek, naslov, poštno številko, naziv banke, številko transakcijskega računa(IBAN), kodo banke SWIFT (BIC);
– neporabljeno dobroimetje presega znesek stroška postopka vračila dobroimetja, ki je določen v ceniku cestnine;
– je bilo dobroimetje ob vložitvi zahtevka še veljavno (dve leti od datuma zadnjega vplačila dobroimetja oziroma od datuma zadnje uporabe posamezne naprave DarsGo).
Če stranka sporoči napačne podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka in s tem družbi DARS, d. d., povzroči dodatne stroške plačilnega prometa, se ti zaračunajo stranki.
4. NAPRAVA DarsGo 
4.1 Opis delovanja naprave DarsGo
Za uporabo sistema DarsGo je obvezna uporaba naprave DarsGo. Naprava DarsGo je last družbe DARS, d. d., in je stranki dana v uporabo. Naprava DarsGo je prikazana na sliki 2.
Slika 2
Slika 2: Naprava DarsGo
Uporabnik naprave DarsGo je odgovoren za skrbno in pravilno ravnanje z napravo. Zlasti niso dovoljene nobene spremembe naprave DarsGo (npr. odpiranje ali barvanje ohišja, pisanje nanjo) in poškodbe ali uničenje črtne kode oziroma identifikacijske številke naprave DarsGo. Ob morebitnih namernih poškodbah naprave DarsGo ali poškodbah zaradi malomarnosti DARS, d. d., stranki izda drugo napravo DarsGo in ji zaračuna strošek izdaje druge naprave DarsGo na zahtevo stranke v skladu s cenikom cestnine.
4.2 Uporaba naprave DarsGo
4.2.1 Namestitev naprave DarsGo v vozilo
Napravo DarsGo je treba namestiti v vozilo, za katero je bila naprava izdana. Pri tem je treba upoštevati navodila za namestitev, ki so priložena vsaki napravi DarsGo ob njeni izdaji in so objavljena na spletnem portalu www.darsgo.si.
Pri vozilih, ki imajo metalizirana stekla ali stekla, ki zaradi kakršnega koli razloga ne prepuščajo mikrovalov, ali naprave DarsGo na vetrobransko steklo vozila ni mogoče namestiti iz katerega koli drugega razloga, se naprava DarsGo lahko vstavi v vodoodporno ohišje, ki se namesti na zunanji del kabine vozila. Informacije glede takšne namestitve naprave DarsGo stranka dobi pri družbi DARS, d. d., po telefonski številki +386 1 518 8 350 ali na elektronskem naslovu info@darsgo.si.
4.2.2 Pravilna uporaba naprave DarsGo
Ob izdaji naprave DarsGo se nastavi dejansko število osi vlečnega vozila. Voznik pred začetkom vsake vožnje preveri nastavljeno število osi vozila oziroma skupine vozil in po potrebi spremeni nastavitev.
4.2.2.1 Nastavitev pravilnega števila osi vozila oziroma skupine vozil 
Na napravi DarsGo je treba nastaviti pravilno število osi vozila za vsako vožnjo po cestninski cesti. Če se število osi spremeni, mora voznik ustrezno spremeniti nastavljeno število osi vozila ali skupine vozil. Za določitev ustreznega števila osi je bistveno dejansko število osi vlečnega vozila skupaj s številom osi priklopnega vozila.
Navodila za nastavitev števila osi vozila oziroma skupine vozil so priložena vsaki napravi DarsGo ob njeni izdaji in objavljena na spletnem portalu www.darsgo.si.
Če voznik iz katerega koli razloga nastavi večje število osi od dejanskega, zaradi česar se obračuna višja cestnina, ni upravičen do vračila preveč plačane cestnine.
4.2.2.2 Preverjanje nastavljenega števila osi 
Nastavljeno število osi se preveri s kratkim pritiskom na tipko na napravi DarsGo. Pri številki, ki označuje nastavljeno število osi, posveti lučka.
4.2.2.3 Signali naprave DarsGo ob vožnjah vozil skozi točke cestninjenja 
Pri vsaki vožnji skozi točko cestninjenja naprava DarsGo zvočno opozori voznika z zvočnimi signali, kot je prikazano na sliki 3.
Slika 3
Slika 3: Signali naprave DarsGo ob vožnjah vozil skozi točke cestninjenja
Zvočni signali naprave DarsGo pomenijo:
– en zvočni signal: cestninska transakcija je uspešno izvedena (na podlagi nastavljenega števila osi in shranjenega emisijskega razreda vozila EURO);
– dva zvočna signala: cestninska transakcija je uspešno izvedena (na podlagi nastavljenega števila osi in shranjenega emisijskega razreda vozila EURO), stranka mora obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje, kjer prejme informacije, kaj je treba urediti (npr. nizko stanje dobroimetja na računu vozila, zamenjava naprave DarsGo);
– štirje zvočni signali: cestninska transakcija ni izvedena, na točki cestninjenja cestnina ni bila plačana. Stranka mora obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje, kjer uredi vse potrebno za plačilo neplačane cestnine in nadaljnje plačevanje le-te.
Če naprava ne odda zvočnega signala, cestnina ni bila plačana in stranka mora obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje, kjer uredi vse potrebno za plačilo neplačane cestnine in nadaljnje plačevanje cestnine.
4.2.2.4 Preverjanje delovanja naprave DarsGo 
Status vožnje vozila skozi zadnjo točko cestninjenja je mogoče preveriti s kratkim pritiskom na tipko. Po tem posveti lučka, označena s »S«, v barvi, ki prikaže status vožnje vozila skozi točko cestninjenja:
– zelena lučka: vožnja vozila skozi točko cestninjenja v redu;
– rumena lučka: vožnja vozila skozi točko cestninjenja v redu, vendar je treba obiskati DarsGo servis;
– rdeča lučka: vožnja vozila skozi točko cestninjenja ni v redu, nemudoma je treba obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje;
– brez svetlobnega signala: vožnja vozila skozi točko cestninjenja ni v redu, nemudoma je treba obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje.
Hkrati z lučko, označeno s »S«, posveti tudi lučka z nastavljenim številom osi, s katerim je bila opravljena zadnja vožnja vozila skozi točko cestninjenja, če po vožnji vozila skozi zadnjo točko cestninjenja število nastavljenih osi ni bilo spremenjeno. Shema preverjanja delovanja naprave DarsGo je prikazana na sliki 4.
Slika 4
Slika 4: Shema preverjanja delovanja naprave
Tehnično ustreznost delovanja naprave DarsGo je mogoče preveriti kadar koli s pritiskom na tipko na napravi DarsGo. Svetlobni signali naprave DarsGo dajo samo informacijo o tehnični ustreznosti naprave DarsGo in nastavitvi števila osi vozila ali skupine vozil v trenutku poizvedbe o stanju, voznika pa ne obveščajo o morebitni uvrstitvi naprave DarsGo na stop listo ali prenizkem stanju dobroimetja na računu vozila. O tem je voznik obveščen z različnimi zvočnimi signali naprave DarsGo med vožnjo skozi točko cestninjenja.
4.3 Uporabnost naprave DarsGo
Če naprava DarsGo preneha delovati iz razlogov, za katere ni odgovorna stranka ali tretja oseba, za katero je odgovorna stranka, DARS, d. d., tako napravo brezplačno nadomesti z novo.
Če je za nedelovanje ali nepravilno delovanje naprave DarsGo odgovorna stranka ali tretja oseba, za katero je odgovorna stranka, mora stranka plačati strošek izdaje druge naprave DarsGo v skladu s cenikom cestnine.
DARS, d. d., lahko od stranke kadar koli zahteva vračilo in zamenjavo naprave DarsGo.
4.3.1 Vpoklic naprave DarsGo
Pred potekom uporabnosti naprave DarsGo bo stranka obveščena, da je napravo treba vrniti in jo nadomestiti z novo. Naprava DarsGo bo o potrebni zamenjavi z zvočnim signalom obvestila voznika (dva zvočna signala), naj se oglasi na DarsGo servisu in napravo zamenja. Neupoštevanje zahtev vpoklica povzroči uvrstitev naprave DarsGo na stop listo in posledično neplačilo cestnine.
4.3.2 Uvrstitev naprave DarsGo na stop listo
DARS, d. d., lahko ob tehničnih pomanjkljivosti oziroma ob ugotovitvi nepravilnosti v zvezi s plačevanjem cestnine napravo DarsGo uvrsti na stop listo, pri čemer ta voznika o uvrstitvi na stop listo ob vožnji vozila skozi točko cestninjenja opozori z zvočnim signalom (štirje zvočni signali). Tako zvočno opozorilo pomeni, da mora voznik obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje in odpraviti pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti v zvezi s plačilom cestnine.
Če cestnina ni plačana, se naprava DarsGo uvrsti na stop listo. V vseh primerih uvrstitve naprave DarsGo na stop listo mora stranka obiskati DarsGo servis ali pridobiti informacijo o vzroku za uvrstitev na stop listo v klicnem centru na telefonski številki + 386 1 518 8 350 ali elektronskem naslovu info@darsgo.si in odpraviti vzrok za neskladnost. Po poteku uporabnosti oziroma uvrstitvi naprave DarsGo na stop listo s to napravo ni mogoče izvajati cestninskih transakcij.
Uvrstitve naprave DarsGo na stop listo se lahko izvedejo tudi ob prijavi izgube ali kraje naprave DarsGo, kot je opisano v točki 3.2.1 tega splošnega akta, in ob vračilu naprave DarsGo, kot je opisano v točki 3.9 tega splošnega akta. Na pisno zahtevo stranke se naprava DarsGo uvrsti na stop listo in s tako napravo ni več mogoče plačevati cestnine. Na stop listo se uvrsti najpozneje v dveh urah po potrditvi prejema prijave.
4.4 Zamenjava naprave DarsGo
Napravo DarsGo je mogoče zamenjati kadar koli osebno na vseh DarsGo servisih ali jo poslati po pošti na naslov DARS, d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana. Pred pošiljanjem po pošti ali med prevozom po cestninski cesti je treba preprečiti izmenjavo podatkov med napravo DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja. To stranka izvede tako, da napravo DarsGo vsaj trikrat ovije z aluminijasto folijo. Če ne poskrbi za preprečitev izmenjave podatkov med napravo DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja, se morebitne cestninske transakcije oziroma plačila, nastala med prevozom z vozilom, ki se ne cestnini, ne povrnejo.
4.5 Prevoz naprav DarsGo brez obveznosti plačila cestnine
Na DarsGo servisu stranka prejme delujočo napravo DarsGo, ki je v stanju mirovanja, dokler je s pritiskom na gumb ne aktivira. Če je naprava DarsGo v stanju mirovanja, ne izmenjuje podatkov z napravami za izvajanje cestninjenja na točkah cestninjenja in cestnina se ne zaračunava.
Po aktivaciji (prvi pritisk na gumb) je naprava DarsGo v stanju delovanja. V tem primeru se pri prehajanju skozi točke cestninjenja izvaja cestninjenje glede na nastavljene parametre. Če cestninjenje ni potrebno (npr. prevoz naprave DarsGo v osebnem vozilu, prevzem več naprav DarsGo za potrebe stranke, vračilo po pošti), je treba pri taki napravi onemogočiti izmenjavo podatkov z napravami za izvajanje cestninjenja. Takrat je treba napravo DarsGo vsaj trikrat oviti z aluminijasto folijo.
Če se napravi DarsGo, kadar ni obveznosti plačila cestnine, ne onemogoči izmenjave podatkov z napravami za izvajanje cestninjenja, sistem DarsGo samodejno izvede cestninsko transakcijo. V takem primeru stranka ni upravičena do vračila plačane cestnine.
5. INFORMACIJE O PLAČILIH IN NAČINI ZARAČUNAVANJA 
5.1 Podatki o posameznih cestninskih transakcijah
Podatki o posameznih cestninskih transakcijah in zaračunani cestnini glede na prevoženo razdaljo za vsako vozilo so na voljo 90 dni od objave potrdila o vožnjah vozila skozi točke cestninjenja za pretekli mesec na uporabniškem delu spletnega portala www.darsgo.si vsake stranke in so stranki na voljo brezplačno.
Stranka lahko vloži reklamacijo na zaračunani znesek cestnine najpozneje pet delovnih dni pred potekom roka hrambe podatkov o posamezni vožnji vozil skozi točke cestninjenja, določenega v prejšnjem odstavku, tako da jo pošlje na elektronski naslov ccs@darsgo.si.
Stranka lahko dobi natisnjeno in potrjeno potrdilo o vožnjah vozila skozi točke cestninjenja, ki se izda na njeno zahtevo, če pošlje zahtevo v CCS na elektronski naslov ccs@darsgo.si in plača storitev tiskanja potrdila, določeno v ceniku cestnine.
5.2 Poznejše obračunavanje cestnine oziroma premoščanje vrzeli
DARS, d. d., lahko v primerih, ko se pri prevozu točke cestninjenja cestninjenje ni izvedlo, stranka pa je naredila vse, da bi se lahko izvedlo, in ob izpadu delovanja naprav za cestninjenje na cestninski točki samodejno pozneje obračuna neplačano cestnino.
Poznejši obračun cestnine se izvede, samo če stranka uporablja cestni odsek, za katerega je predpisano plačevanje cestnine, ne da bi bila cestninska transakcija uspešno izvedena, čeprav je stranka v vozilu imela nameščeno delujočo napravo DarsGo s pravilno nastavljenim številom osi. Cestnina, ki jo je treba obračunati za manjkajoči cestninski odsek, mora ustrezati neplačani cestnini za cestninski odsek v času manjkajoče cestninske transakcije. To velja enako za poznejši obračun v predplačniškem in poplačniškem načinu plačevanja cestnine.
6. OBLIKA IN VELIKOST VINJET ZA MOTORNA VOZILA DO 3.500 KG NAJVEČJE DOVOLJENE MASE 
Vinjeta je pravokotne oblike z merami 77 mm x 90 mm.
7. VELJAVNOST SPLOŠNEGA AKTA 
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Splošni akt o cestninjenju (Uradni list RS, št. 77/16).
Ta splošni akt začne veljati z dnem začetka izvajanja cestninjenja v prostem prometnem toku.
Št. 007-46/2018/9-02111214
Ljubljana, dne 6. februarja 2018
EVA 2018-2430-0010
dr. Tomaž Vidic l.r.
Predsednik 
uprave družbe DARS, d. d. 
V skladu s tretjim odstavkom 21. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) je bilo k Splošnemu aktu o cestninjenju pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 00710-3/2018/3 z dne 1. 3. 2018.

AAA Zlata odličnost