Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

651. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, stran 2322.

  
Na podlagi četrtega odstavka 3. člena, osmega odstavka 6. člena, 10. člena, drugega odstavka 12. člena, drugega odstavka 23. člena, prvega, drugega, četrtega in sedmega odstavka 37. člena, prvega odstavka 39. člena ter četrtega odstavka 42. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini 
1. člen 
V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 77/16 in 63/17) se v prvem odstavku 1. člena za besedo »cestnine« črtata vejica in beseda »obliko«.
2. člen 
V prvem odstavku 2. člena se v 2. točki črta besedilo »na izstopni cestninski postaji pri zaprtem cestninskem sistemu oziroma na vstopno-izstopni cestninski postaji pri odprtem cestninskem sistemu«.
3. člen 
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina glede na prevoženo razdaljo po cestninski cesti, so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe, pri čemer so za vsako cesto določeni odseki in njihove prevozne razdalje.«.
4. člen 
V 6. členu se v prvem stavku za besedo »cesta« črta besedilo »z odprtim cestninskim sistemom« in za besedo »cestnina« doda besedilo »za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg,«.
V drugem stavku se za besedo »cestnine« črtata vejica in besedilo »ki ga objavi na cestninski postaji, na kateri se plačuje cestnina za uporabo te ceste«.
5. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cestnina se pri cestninjenju glede na prevoženo razdaljo plačuje z dobroimetjem na OBU napravi (predplačilo) ali s poznejšim plačilom na podlagi računa (poplačilo).
(2) Pri predplačilu je treba zagotoviti zadostno višino dobroimetja na OBU napravi. Dobroimetje se lahko na OBU napravo naloži:
– na cestninskih uporabniških točkah z gotovino ali plačilnimi karticami, ki jih določi upravljavec cestninskih cest,
– prek spletnega portala upravljavca cestninskih cest s plačilnimi karticami, ki jih določi upravljavec cestninskih cest,
– z nakazilom na transakcijski račun upravljavca cestninskih cest na podlagi predhodno izdelane ponudbe na spletnem portalu upravljavca cestninskih cest.
(3) Pri poplačilu lahko uporabnik elektronskega cestninjenja na cestninski uporabniški točki OBU napravo veže na plačilne kartice, ki jih določi upravljavec cestninskih cest, ali pa neposredno z upravljavcem cestninskih cest sklene pogodbo o odloženem plačevanju cestnine.
(4) Cenik cestnine omogoča proračunskim uporabnikom, ki cestnino plačujejo brezgotovinsko, plačevanje cestnine v rokih, ki jih določata zakon, ki ureja javne finance, in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.«.
6. člen 
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen 
(uporaba OBU naprave na vozilu s preskusnimi tablicami) 
(1) Če se na vozilu uporabljajo trajne preskusne tablice, se OBU naprava nanaša na registrsko številko trajnih preskusnih tablic in emisijski razred vozila EURO 0. V tem primeru se lahko OBU naprava prenaša med vozili skupaj s trajnimi preskusnimi tablicami iste registrske številke.
(2) Če se na vozilu uporabljajo preskusne tablice, ki omogočajo uporabniku začasno uporabo neregistriranega vozila (v nadaljnjem besedilu: začasne preskusne tablice), mora biti za vožnjo po cestninski cesti vozilo opremljeno z OBU napravo, ki se nanaša na registrsko številko začasnih preskusnih tablic in ustrezen emisijski razred vozila EURO. Ko so za tako vozilo pridobljene druge registrske tablice, je treba na cestninski uporabniški točki spremeniti registrsko številko vozila, ki je zapisana na OBU napravi.«.
7. člen 
Naslov 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(vsebina vinjete)«. 
V prvem odstavku se črta drugi stavek.
8. člen 
V petem odstavku 18. člena se črta prva alineja.
Dosedanja druga do četrta alineja postanejo prva do tretja alineja.
9. člen 
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati z dnem začetka izvajanja cestninjenja v prostem prometnem toku.
Št. 00710-7/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2018-2430-0011
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti