Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

647. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03, stran 2319.

  
Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03 (Uradni list RS, št. 88/15) se v prvem odstavku 1. člena prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– T-4/88 (ID-znak 200-486/2-0), koordinate (X: 166825,36, Y: 580820,74, Z: 197,60);
– T-5/03 (ID-znak 200-305/18-0), koordinate (X: 166981,45, Y: 580700,42, Z: 198,61).«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne prostornine (količine) med rabama termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen 
V četrtem odstavku 11. člena se v 2. točki beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-10/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0095
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik