Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

646. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava, stran 2319.

  
Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava (Uradni list RS, št. 84/15) se v prvem odstavku 1. člena prva do tretja alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– Le-1g/97 (ID-znak 166-1034/2-0), koordinate (X: 157664,00, Y: 612143,00, Z: 159,69);
– Pt-20/49 (ID-znak 169-1603/5-0), koordinate (X: 155379,00, Y: 612006,00, Z: 159,61);
– Pt-74/50 (ID-znak 166-1520-0), koordinate (X: 155983,00 Y: 612475,00, Z: 158,50).«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne prostornine (količine) med rabama termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen 
V četrtem odstavku 11. člena se v 2. točki beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-11/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0093
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik