Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

644. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice, stran 2318.

  
Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 103/15) se v prvem odstavku 1. člena prva do peta alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– Mt-1/60 (ID-znak 92-3105/4-0), koordinate (X: 171539,26, Y: 593874,28, Z: 185,34);
– Mt-4/74 (ID-znak 92-3103/6-0), koordinate (X: 171738,00, Y: 593861,00, Z: 186,72);
– Mt-5/82 (ID-znak 92-3103/6-0), koordinate (X: 171775,00, Y: 593850,00, Z: 186,51);
– Mt-6/83 (ID-znak 92-3103/6-0), koordinate (X: 171721,00, Y: 593851,00, Z: 187,28);
– Mt-7/93 (ID-znak 92-3105/4-0), koordinate (X: 171442,45, Y: 593917,32, Z: 184.40).«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne prostornine (količine) med rabama termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen 
V četrtem odstavku 11. člena se v 2. točki beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-17/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0091
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik