Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Žiri, stran 2305.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB-1, 56/09, 4/10, 20/11, 111/13) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 18. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Žiri 
1. člen 
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 30/14) se spremeni in dopolni tako, da se za zadnjo alinejo 2. člena doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– programi in projekti izobraževanja na področju kulture.«
2. člen 
Za 18. členom pravilnika se doda nova točka »g) Izvajanje izobraževanja na področju kulture«.
Za novo točko g) se doda nov 19. člen, ki se glasi:
»Sofinancirajo se programi in projekti na področju izobraževanja otrok, in sicer v višini največ do 80 % upravičenih stroškov.
Do sofinanciranja so upravičena društva s sedežem v Občini Žiri, ki so registrirana za izvajanje programov na področju kulture in izvajajo izobraževanje na tem področju.
Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodelijo sorazmerno s številom doseženih točk na podlagi točkovanja po merilih in kriterijih ter ob upoštevanju pogojev iz tabele št. 8.«
3. člen 
Spremenijo in dopolnijo se priloge Merila in kriteriji za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, in sicer:
– v »Tabeli 2« pri »Uprizoritveni dejavnosti« točka 2.4.7 preneha veljati in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»
UPRIZORITVENA DEJAVNOST
2.4.7
Organizacija gledališkega abonmaja (točkuje se vsaka gledališka predstava v okviru abonmaja, s tem, da upravičenec organizira najmanj štiri predstave v izvedbi profesionalnega gledališča)
50
« 
– za »Tabelo 7« se doda nova tabela z naslednjo vsebino:
»Tabela 8: Merila za vrednotenje izvajanja izobraževanja na področju kulture
KRITERIJ
ŠT. TOČK
5.1.1
Pomen za občino
1–50
5.1.2
Kvaliteta
1–50
5.1.3
Programi oziroma projekti (točkuje se vsak program oziroma projekt)
10
5.1.4
Nastopi (točkuje se vsak nastop vsaj štirih učencev)
5
Upravičeni stroški: 
– stroški dela 
– materialni stroški za izvajanje prijavljenega programa/projekta 
– stroški vzdrževanja opreme 
 
Pogoji: 
– upravičenec izvaja vsaj 3 programe izobraževanja 
– upravičenec bo poskrbel za ustrezno izvajanje programov 
– upravičenec predloži opis in finančno konstrukcijo načrtovanega programa/projekta 
– upoštevano obdobje je tekoče šolsko leto 
– upravičenec izvedbo programov/projektov izkaže s poročilom o delu in finančnim poročilom
« 
4. člen 
Ostali členi ostajajo nespremenjeni.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2015-2
Žiri, dne 23. februarja 2018
Župan 
Občine Žiri 
Janez Žakelj l.r.