Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

634. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Občini Železniki, stran 2300.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 23. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Občini Železniki 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki ter merila in kriteriji za sofinanciranje mladinske dejavnosti v Občini Železniki.
2. člen 
Občinski svet Občine Železniki po sprejemu vsakoletnega proračuna sprejme letni program mladinskih dejavnosti Občine Železniki, v katerem se določi razdelitev proračunskih sredstev za izvajanje mladinskih programov in mladinskih projektov.
Namen sofinanciranja po tem pravilniku je podpora kvalitetnim programom za otroke in mladino, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju otrok in mladih ter spodbujanje družbene participacije mladih, spodbujanje vzgoje, ki vodi k celostnemu razvoju mladostnika, omogočanje mladinskega dela, kvalitetno koriščenje mladinske infrastrukture in prispevek k razvoju mladinske kulture.
Mladinski program je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija ali organizacija za mlade in pomeni kontinuirano izvajanje mladinskih aktivnosti skozi večji del leta, vsaj 28 tednov v letu po vsaj enkrat tedensko in skupaj vključuje vsaj 10 udeležencev.
Projekt je posamična aktivnost izvajalca, ki ima datumsko opredeljen začetek in konec in je zaključen enkratni dogodek. Občina sofinancira izvajalcu največ tri projekte na leto.
3. člen 
Upravičenci do sredstev so izvajalci mladinskih dejavnosti, in sicer:
– nevladna organizacija s sedežem v Občini Železniki, ki se ukvarja z mladinskim delom, oziroma nevladna organizacija, registrirana v RS, katere krajevna enota deluje na območju Občine Železniki in se ukvarja z mladinskim delom,
– mladinski svet s sedežem v Občini Železniki, ki je registriran po Zakonu o mladinskih svetih in se ukvarja z mladimi na območju Občine Železniki,
– nevladna organizacija s sedežem v Občini Železniki, ki opravlja dejavnost mladinskega centra Železniki.
Iz statuta oziroma splošnih pravil delovanja mora izhajati, da se organizacija ukvarja z mladinskim delom, in sicer je lahko tovrstna dejavnost v statutu oziroma splošnih pravilih delovanja navedena izrecno ali pa je le-ta razvidna iz določil o namenih in ciljih delovanja organizacije.
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima organizacija 85 % članstva, mlajšega od 29 let
– da ima najmanj 25 članov/članic v starosti od 6. do 29. leta
– prijavljeni programi in projekti morajo ustrezati predmetu razpisa in so namenjeni predvsem mladim v starosti od 6 do 29 let
– prijavitelj mora imeti izdelano okvirno finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa ali projekta.
4. člen 
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje izvajalcev mladinskih dejavnosti v Občini Železniki.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski programi ali mladinski projekti, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja,
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
– nakupa opreme,
– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti,
– založništva, publikacij in programov in projektov s pretežno internetno vsebino,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.
S posameznim programom in projektom s področja mladinskih dejavnosti lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Železniki v tekočem letu.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH DEJAVNOSTI 
5. člen 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem mladinskih dejavnosti, po sprejemu letnega programa mladinskih dejavnosti Občine Železniki, poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje prijav,
– strokovno ocenjevanje prijavljenih aktivnosti s strani komisije za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan, v skladu z merili in kriteriji, ki jih določa ta pravilnik,
– priprava predloga razdelitve sredstev med prijavitelje, ki so oddali popolne prijave,
– izdaja sklepov,
– obravnava pritožb,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,
– pregled poročil o izvedenih mladinskih dejavnostih.
6. člen 
Višina sredstev za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Občini Železniki se določi v proračunu Občine Železniki. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja po objavi sprejetega proračuna Občine Železniki v Uradnem listu Republike Slovenije.
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave javnega razpisa.
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– navedbo naročnika,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– višino razpisanih sredstev,
– navedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci,
– merila in kriterije za pridobitev sredstev,
– obdobje za porabo dodeljenih sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti k prijavi,
– navedbo kraja in časa, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ter osebo, ki daje informacije v zvezi z javnim razpisom,
– naslov, na katerega prosilci vložijo prijave,
– rok za oddajo prijav in način oddaje,
– opredelitev obdobja odpiranja prijav,
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa.
Prijavitelji oddajo prijavo izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo pripravi strokovni svet za mladinske dejavnosti Javnega zavoda Ratitovec.
7. člen 
Prijave, ki so pravočasno prispele na javni razpis, pregleda komisija. O delu komisije se vodi zapisnik. Prijave, ki niso prispele v razpisanem roku, se neodprte vrnejo pošiljatelju. Upoštevajo in ocenjujejo se prijave, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega pravilnika.
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandidaturo na javnem razpisu komisija pristopi k ocenjevanju prijavljenih programov in projektov v skladu z merili in kriteriji, ki jih določa ta pravilnik.
Komisija lahko posameznega prijavitelja pozove k dopolnitvi prijave, vendar ne kasneje kot osem dni po odpiranju prijav. Prijavitelj mora svojo prijavo dopolniti najkasneje v osmih dneh od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Komisija pripravi predlog višine sofinanciranja, na podlagi katerega direktor občinske uprave upravičencem izda sklepe o doseženem številu točk ter vrednosti ene točke v postopku pred pravnomočnostjo sklepov.
Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osem dni od dneva vročitve sklepa. V pritožbi mora opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila in kriteriji.
Odločitev župana je dokončna.
Dokončna vrednost točk se izračuna po pravnomočnosti vseh sklepov o dodelitvi sredstev, končni znesek sofinanciranja aktivnosti pa bo naveden v pogodbi.
8. člen 
Z upravičenci sklene Občina Železniki pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan po pravnomočnosti sklepa. V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva oziroma upravičenca,
– navedbo aktivnosti, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja aktivnosti.
Sofinanciranje se izvaja kot akontacija v višini 50 % odobrenih sredstev, razlika v višini 50 % pa se nakaže v roku 30 dni po prejemu vsebinskega in finančnega poročila o izvedeni aktivnosti.
Poročilu morajo biti priložena dokazila o namenski porabi sredstev (kopije računov, blagajniških prejemkov …) in izvedbi aktivnosti (vabilo, obvestila, najave, fotografije …).
V primeru, da upravičenec ne more dokazati porabe sredstev v višini pogodbeno odobrenega zneska za posamezno aktivnost, ima občina pristojnost, da odobri izplačilo le v višini dokazane porabe.
Poročila o izvedenih programih in projektih upravičenci pošljejo občinski upravi. Poročila pregleda komisija, z vsebino pa se seznani tudi strokovni svet za mladinske dejavnosti Javnega zavoda Ratitovec.
III. VSEBINSKA DOLOČILA 
9. člen 
Predmet sofinanciranja mladinskih dejavnosti v Občini Železniki so aktivnosti z naslednjih področij:
– aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,
– informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim,
– raziskovalna dejavnost mladih,
– mladinsko prostovoljno delo,
– programi za preprečevanje raznih zasvojenosti,
– programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med mladimi in nad mladimi,
– programi, ki spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– programi, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
IV. MERILA IN KRITERIJI 
10. člen 
a) mladinski program
1. Ciljne skupine (od 0 do 40 točk)
a) predšolski otroci
5 točk
b) osnovnošolci
10 točk
c) dijaki
10 točk
d) študentje
10 točk
e) ostali
5 točk
2. Kvaliteta programa in število ustreznih vsebinskih aktivnosti (od 0 do 640 točk)
a) šport – za vsako športno vsebino 10 točk (maksimalno 80 točk)
b) izobraževanje – za vsako izobraževalno vsebino 24 točk (maksimalno 240 točk)
c) kultura – za vsako kulturno vsebino 10 točk (maksimalno 80 točk)
d) družabna – za vsako družabno vsebino 24 točk (maksimalno 240 točk)
3. Vsebinska koordinacija z organizacijami in institucijami (od 0 do 40 točk)
a) na območju Občine Železniki
20 točk
b) na nacionalnem nivoju
20 točk
4. Finančna konstrukcija mladinskega programa (od 0 do 168 točk)
a) mladinski program vrednoten do 200,00 €
24 točk
b) mladinski program vrednoten več kot 200 € do 400 €
48 točk
c) mladinski program vrednoten več kot 400 € do 800 €
72 točk
d) mladinski program vrednoten več kot 800 € do 1.200 €
96 točk
e) mladinski program vrednoten več kot 1.200 € do 2.500 €
120 točk
f) mladinski program vrednoten več kot 2.500 € do 3.700 €
144 točk
g) mladinski program vrednoten več kot 3.700 €
168 točk
b) mladinski projekt (izvajalcu se sofinancira največ tri projekte na leto)
1. Trajanje projekta (efektivni dnevi, od 0 do 40 točk)
a) projekt je dolg 14 dni ali več 
40 točk
b) projekt je dolg od 10 do 13 dni 
35 točk
c) projekt je dolg od 7 do 9 dni 
30 točk
d) projekt je dolg od 5 do 6 dni 
25 točk
e) projekt je dolg od 3 do 4 dni 
20 točk
f) projekt je dolg 2 dni 
10 točk
g) projekt je dolg 1 dan 
5 točk
2. Ciljne skupine (od 0 do 40 točk)
a) predšolski otroci 
5 točk
b) osnovnošolci 
10 točk
c) dijaki 
10 točk
d) študentje 
10 točk
e) ostali 
5 točk
3. Kvaliteta programa in število ustreznih vsebinskih aktivnosti (od 0 do 80 točk)
a) šport – za vsako športno vsebino 4 točke (maksimalno 20 točk)
b) izobraževanje – za vsako izobraževalno vsebino 5 točk (maksimalno 20 točk)
c) kultura – za vsako kulturno vsebino 5 točk (maksimalno 20 točk)
d) družabna – za vsako družabno vsebino 4 točke (maksimalno 20 točk)
4. Število sodelujočih v projektu (od 0 do 20 točk)
– nosilci projekta 2 točki na osebo (največ 10 točk)
– udeleženci v projektu 0,5 točke na osebo (največ 10 točk)
5. Finančna konstrukcija projekta: (od 0 do 35 točk)
a) mladinski projekt vrednoten do 200,00 € 
5 točk
b) mladinski projekt vrednoten več kot 200 € do 400 € 
10 točk
c) mladinski projekt vrednoten več kot 400 € do 800 € 
15 točk
d) mladinski projekt vrednoten več kot 800 € do 1.200 € 
20 točk
e) mladinski projekt vrednoten več kot 1.200 € do 2.500 € 
25 točk
f) mladinski projekt vrednoten več kot 2.500 € do 3.700 € 
30 točk
g) mladinski projekt vrednoten več kot 3.700 € 
35 točk
Mladinski program: maksimalno število točk je 888.
Mladinski projekti: maksimalno število točk za posamezni projekt je 215.
11. člen 
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov in projektov. Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila vseh upravičencev in razpoložljivih sredstev.
12. člen 
Če občina ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Če upravičenec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Upravičenec, ki krši določila prvega in drugega odstavka, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.
13. člen 
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati mladinske dejavnosti v skladu s tem pravilnikom.
14. člen 
Občinska uprava in strokovni svet za mladinske dejavnosti Javnega zavoda Ratitovec sta dolžna spremljati izvajanje mladinske dejavnosti upravičencev, ki je predmet tega pravilnika.
V. KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki (Uradni list RS, št. 68/04, 9/06, 21/07, 25/14).
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-1/2018-013
Železniki, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.