Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

633. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2018, stran 2298.

  
Na podlagi 5. in 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 23. seji dne 22. februarja 2018 sprejel
L E T N I  P R O G R A M 
športa v Občini Žalec za leto 2018 
1. UVOD 
Z letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ) v Občini Žalec (v nadaljevanju: občina) za leto 2018 se določijo vsebine športnih programov, obseg in vrsta športnih dejavnosti in višina proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih športnih vsebin. Z zagotavljanjem sredstev za izvedbo LPŠ na občinski ravni, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti občine ter spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, občina uresničuje javni interes v športu.
Javni interes se uresničuje zlasti na področjih:
– športnih programov,
– investicij v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi,
– razvojne dejavnosti v športu,
– organiziranosti v športu,
– športnih prireditev in promocije športa,
– družbene in okoljske odgovornosti v športu.
Vodilo pri načrtovanju letnega programa športa so določila Nacionalnega programa športa in Zakon o športu.
2. IZHODIŠČA IN USMERITVE LPŠ ZA LETO 2018 
Podlaga za LPŠ je Zakon o športu, ki v svojem 5. in 13. členu določa, da se izvajanje nacionalnega programa športa v Sloveniji in občinah, določi z LPŠ.
V občini želimo zagotoviti:
– vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju;
– zagotoviti vsem mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje, ki jim bo skupaj s kakovostnim poukom športne vzgoje omogočilo pridobiti gibalne in druge kompetentnosti na takšni ravni, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga;
– vsakemu, ki ga to zanima in je za to sposoben, možnost izboljšanja osebnega športnega dosežka z namenom uveljavitve v organiziranem mednarodnem športnem prostoru in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti, s čimer bo posledično povečan tudi ugled države v mednarodnem prostoru;
– krepitev vloge in pomena predvsem tistih športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve, imajo značaj javne dobrine in so pomemben del celotne skupnosti;
– zagotoviti optimalne pogoje za izvajanje programov športa v skladu z izhodišči in usmeritvami NPŠ.
Na ta način se bo v občini:
– povečal delež športno aktivih prebivalcev;
– povečalo število športnikov, predvsem otrok in mladine v programih tekmovalnega športa;
– izboljšala kakovost izvajanja programov športa in gibalnih dejavnosti;
– povečala prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.
Pregled sofinanciranja po posameznih vsebinskih področjih za leto 2018:
Vsebina 
Proračunska postavka (Rebalans proračuna 2018)
Vrednost v €
1. Športni programi
18104
7.450
18105
105.500
18106
1.000
18111
20.000
SKUPAJ 
133.950
2. Športni objekti in površine za šport v naravi
18105
48.900
18107
14.500
18109
9.000
18113
90.324
SKUPAJ
162.724
3. Razvojne dejavnosti v športu 
18105
2.500
SKUPAJ
2.500
4. Organiziranost v športu
18105
5.100
SKUPAJ
5.100
5. Športne prireditve in promocija športa 
18101
9.000
18102
24.700
18103
1.010
18105
28.000
18123
5.370
SKUPAJ
68.080
SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA
SKUPAJ
372.354
LPŠ predvideva, da se iz proračuna občine v proračunskem letu 2018 za programe športa zagotovi 372.354 €, od tega 113.824 € za športno infrastrukturo.
3. VIŠINA SREDSTEV TER VRSTA DEJAVNOSTI 
Za programe športa se zagotovijo sredstva v višini 219.000 € (za financiranje programov športnih društev), 1.000 € za financiranje športa invalidov, 7.450 € za financiranje športnih programov Osnovnih šol in vrtcev, 30.070 € za financiranje programov ZKŠT Žalec in 1.010 € za sofinanciranje drugih prireditev. Za investicije se zagotovijo sredstva v višini 113.824 €.
1. ŠPORTNI PROGRAMI – 133.950 €
Športni programi obsegajo različne vsebine športnih dejavnosti, ki so namenjene posameznikom vseh starosti, obeh spolov in predstavljajo neposredno aktivno vadbo posameznika. Sofinancirajo se programi:
a. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – 28.450 €
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine obsega širok spekter športnih dejavnosti: od obšolskih športnih programov do športnih programov otrok in mladine, ki jih ponujajo društva in zasebniki ter niso del tekmovalnih programov. Programi so namenjeni razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spoznavanju posameznih športov. Mladim, ki nimajo ambicij dosegati v športu visokih rezultatov ali nimajo ustreznih sposobnosti, pa nudijo možnost redne, strokovno vodene športne aktivnosti in zdrav način življenja.
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine se nanaša tudi na osebe s posebnimi potrebami. Šport in gibalna aktivnost je za to populacijo izjemnega pomena in vpliva na kvaliteto njihovega življenja.
b. Promocijski športni programi
Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih Vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju VIZ), prištevamo: Mali sonček (MaS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP).
c. Šolska športna tekmovanja
So eno najobsežnejših aktivnosti športa otrok in mladine, ki se izvaja v okviru šolskega programa športa. Iz sredstev LPŠ se za izvajanje programa zagotavljajo sredstva za izvedbo tekmovanja na lokalni ravni in udeležbo na tekmovanjih na državni ravni. Za šolska športna tekmovanja, se za sofinanciranje udeležbe Osnovnih šol nameni 5.350 €, za izvedbo programa pa nameni 5.000 €.
d. Celoletni športni programi
Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo. V letu 2018 se bodo sofinancirali vsi programi, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje v javnem razpisu.
e. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih
Možnost vključevanja v različne aktivnosti v prostem času, pri otrocih in mladostnikih vpliva na oblikovanje življenjskih navad in zdravega, koristnega preživljanja prostega časa v vseh starostnih obdobjih. V času počitnic je vključevanje v vodene programe pomembno tudi z vidika razbremenitve staršev za varstvo otrok, ki jim ga zaradi svojih delovnih obveznosti v času počitnic ne morejo zagotavljati.
f. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Sofinancirajo se redni celoletni programi športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Gre za športnike, ki so registrirani v okviru posamezne NPŠZ in tekmujejo v tekmovalnih sistemih Nacionalne panožne zveze.
g. Občinska panožna športna šola
Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira všportnih društvih, ki tekmujejo v vseh starostnih kategorijah v tekmovalnih sistemih NPŠZ in managementom strokovnih/upravljavskih nalog. Sofinanciranje programov v okviru občinske panožne športne šole je namenjeno izključno sofinanciranju strokovnega kadra in izboljšanju kakovosti del in zagotavljanju optimalnih pogojev za vzgojo mladih športnikov. Kvalitetno in strokovno delo z mladimi je ena od pomembnejših usmeritev in ciljev novega nacionalnega programa športa kot temeljni pogoj športne uspešnosti in vrhunskih športnih dosežkov v obdobju odraščanja. Za sofinanciranje plač štirih strokovnih delavcev se zagotovi 20.000 €.
h. Kakovostni šport
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. S sredstvi LPŠ se bo sofinanciral najem športnih objektov.
Sofinanciranje programov v okviru občinske panožne športne šole je namenjeno izključno sofinanciranju strokovnega kadra in izboljšanju kakovosti del in zagotavljanju optimalnih pogojev za vzgojo mladih športnikov. Kvalitetno in strokovno delo z mladimi je ena od pomembnejših usmeritev in ciljev novega nacionalnega programa športa kot temeljni pogoj športne uspešnosti in vrhunskih športnih dosežkov v obdobju odraščanja.
i. Vrhunski šport
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji. Vlagatelji z vadečimi, ki izpolnjujejo pogoje, bodo dodatno ovrednoteni pri programu športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni šport.
j. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Sofinancirali se bodo strokovno vodeni programi v znesku 1.000 €.
k. Šport starejših
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti. Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v naravi, urbanem okolju ali pokritih športnih površinah. Sofinancira se strokovni kader in najem objekta.
2. ŠPORTNI OBJEKTI – 162.724 €
Izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter izvajalci kakovostnega športa, so upravičeni do nadomestila najemnine objekta. Za najemnine športnih objektov je namenjenih 48.900 €.
Za tekoče vzdrževanje objektov je namenjenih 18.500 €, od tega 14.500 € za tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec in 4.000 € za vzdrževanje drugih športnih objektov, ki so v lasti Občine Žalec.
Za investicije je namenjenih 95.324 €, in sicer za nakup in postavitev drsališča in 5.000 € za investicije v druge športne objekte.
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Razvojne dejavnosti prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa.
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu – 2.500 €
Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ. Za sofinanciranje programov izobraževanja je v letu 2018 namenjenih 2.500 €.
Izvajalcem programov športa nadarjenih otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se za športnike, ki imajo status kategoriziranega športnika pri OKS-ZŠZS, za izvajanje programa za te športnike, priznajo dodatna sredstva.
Športnik lahko s tekmovalnimi dosežki pridobi status športnika mladinskega ali perspektivnega razreda.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU – 5.100 €
Športno društvo je društvo, ki je registrirano v skladu s predpisi, ki urejajo društva in ima v temeljnem aktu šport opredeljen kot pretežno dejavnost. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. Za sofinanciranje delovanja športnih društev je namenjenih 2.500 €.
Za Zvezo športnih društev se namenijo sredstva za zavarovanje odgovornosti trenerjev v višini 2.600 €.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE – 68.080 €
Občina Žalec bo sofinancirala športne prireditve, ki so v organizaciji ZKŠT Žalec ali športnih društev. Sofinancirajo se materialni stroški izvedbe prireditev. Sofinancirajo se prireditve, ki se v celoti ali delno odvijajo na območju Občine Žalec in so dostopne vsem. Za sofinanciranje prireditev, ki jih izvajajo društva, se nameni 28.000 €, od tega za planinske pohode v višini 4.600 € in za prireditve društev upokojencev 1.800 €.
ZKŠT Žalcu se sofinancirajo prireditve v višini 30.070 €, in sicer za prireditve: Šport 2017 v Občini Žalec, Razpnimo jadra, Kolesarjenje po SSD, Tek po ulicah Žalca, Šolska športna tekmovanja in počitniške aktivnosti – Zajadrajmo v poletje in sofinanciranje počitniškega smučanja na Rogli.
Za sofinanciranje udeležbe športnikov Občine Žalec na mednarodnih športnih prireditvah se nameni 9.000 €. Za sofinanciranje maratona Celje – Logarska dolina pa 1.010 €.
4. VELJAVNOST IN UPORABA LPŠ 
LPŠ začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2018.
Št. 671-0002/2018
Žalec, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.