Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

632. Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2018, stran 2297.

  
Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 23. redni seji dne 22. februarja 2018 sprejel
L E T N I  P R O G R A M 
kulture v Občini Žalec za leto 2018 
1. 
Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2018 opredeljuje dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu.
2. 
V rebalansu proračuna Občine Žalec za leto 2018 so sredstva za kulturo namenjena v višini 923.428 € za:
– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, javnih zavodov in sklada;
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov, projektov in prireditev občinskega pomena;
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo namenjeno za kulturno dejavnost.
3. 
Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:
– dejavnosti in projekti kulturnih društev in drugih neprofitnih organizacij;
– knjižnična dejavnost;
– gledališka, glasbena dejavnost in programi abonmajskih predstav;
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti;
– mediji in avdiovizualna kultura;
– prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni praznik, občinski praznik, dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti …);
– varovanje in obnova kulturne dediščine;
– vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo.
Proračunska postavka 
Vsebina 
Rebalans 2018 vrednost v €
4041
Prireditve ob občinskem prazniku 
39.800
4042
Prireditve ob državnih praznikih 
11.040
4043
Ostale prireditve 
14.030
10011
Javna dela – MSK Žalec 
4.890
10013
Javna dela »Festival od Celja do Žalca«
1.050
18001
Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Dvorec Novo Celje 
8.000
18003
Upravljanje in vzdrž. kult. spomenikov – Savinova hiša 
9.600
18004
Vzdrževanje grobov in grobišč 
4.230
18006
Sofinanciranje kulturnih projektov 
21.800
18008
Ureditev arheološkega parka v Šempetru
5.000
18009
Prenova kompleksa Savinove hiše v Žalcu
2.400
18011
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec
41.200
18020
Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec 
312.746
18021
Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec 
30.000
18022
Drugi programi v knjižnicah 
6.140
18024
Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij 
6.000
18028
Brezplačni časopis Utrip za občane 
65.000
18030
Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec – del
114.000
18033
Programi samost. kult. izvajalcev – Dom II. slov. tabora 
30.000
18034
Programi samost. kult. izvajalcev – Savinova hiša 
18.000
18035
Programi samostojnih kulturnih izvajalcev – BUMFEST 
4.000
18037
Festival akustične glasbe 
1.840
18040
Sofinanciranje JSKD OI Žalec 
7.100
18042
Sofinanciranje programov kulturnih društev 
– za programski del 
– za investicije 
58.900 
20.900
18044
Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja) 
4.880
18046
Festival Sredi zvezd 
3.070
18047
Mednarodni folklorni festival 
4.500
18051
Avdiovizualni projekt o pomenu hmelja v Savinjski dolini 
37.012
18060
Upravljanje in tekoče vzdrž. Doma II. slov. tabora 
32.300
18062
Investicije in investicijsko vzdrž. Doma II. slov. tabora 
4.000
SKUPAJ 
923.428
Delitev sredstev za sofinanciranje redne dejavnosti društev in projektov iz Letnega programa kulture pod proračunskimi postavkami: 18006 in 18042, se izvede na podlagi prijav na javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti.
4. 
Program/projekt, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina sofinancira program/projekt iz drugih proračunskih postavk, če je neizogibno nujno potrebno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
5. 
Letni program kulture v Občini Žalec začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2018.
Št. 620-0001/2018
Žalec, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.