Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

631. Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec, stran 2296.

  
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 23. redni seji dne 22. februarja 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Žalec (v nadaljevanju: občina) določi mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na območju občine.
II. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST NA PRIMARNI RAVNI 
2. člen 
(zdravstvena dejavnost v občini) 
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni v občini obsega:
– osnovno zdravstveno dejavnost,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje,
– lekarniško dejavnost.
III. IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI 
3. člen 
(izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni) 
Zdravstveno dejavnost na primarni ravni na območju Občine Žalec opravlja javni zavod Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, katerega soustanovitelj je Občina Žalec in zasebni zdravstveni delavci.
Na način iz prejšnjega odstavka se zagotavlja izvajanje naslednjih zdravstvenih dejavnosti:
– preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
– nujna medicinska pomoč,
– splošna in družinska medicina,
– zdravstveno varstvo žensk,
– patronažno varstvo,
– laboratorijska in druga diagnostika,
– fizioterapija,
– preventivno in kurativno zobozdravstvo,
– medicina dela, prometa in športa,
– mrliško pregledna služba,
– dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje,
– zdravstveno varstvo otrok in mladine,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje v skladu z mrežo javne zdravstvene službe.
5. člen 
(javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti) 
Lekarniško dejavnost na primarni ravni na območju občine izvaja javni lekarniški zavod Žalske lekarne Žalec, katere ustanoviteljica je Občina Žalec. Zavod opravlja dejavnost v skladu z določili Zakona o lekarniški dejavnosti, ki opredeljuje, da je lekarniška dejavnost javna zdravstvena služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov.
Lekarniška dejavnost vključuje:
– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta,
– izdaja živil za posebne zdravstvene namene,
– farmacevtsko obravnavo pacienta,
– dejavnosti farmacevta svetovalca,
– farmacevtsko intervencijo,
– storitve telefarmacije,
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: magistralna zdravila),
– pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– izdelovanje galenskih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: galenska zdravila),
– radiofarmacevtsko lekarniško dejavnost,
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih in galenskih zdravil,
– preverjanje kakovosti galenskih zdravil,
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko lekarne opravljajo še naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– izdelovanje galenskih izdelkov,
– pripravo magistralnih homeopatskih zdravil,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško-izobraževalno dejavnost,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in fizičnim osebam,
– druge dejavnosti, povezane z lekarniško dejavnostjo po vsakokrat veljavnem zakonu, ki ureja lekarniško dejavnost.
6. člen 
(zasebni zdravstveni delavci) 
Osnovno zdravstveno dejavnost na območju Občine Žalec lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, določene pogoje.
IV. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 140-00-0002/2017
Žalec, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.