Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

625. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič, stran 2294.

  
Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 29. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič 
1. 
Določi se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah:
– parc. št. 495/16, 794/75, 747/5, 815/68 k.o. 2141 Podljubelj,
– parc. št. 849/2, 850/10, 850/12, 850/14, 850/15, 871/5, 889/1, 998/4, 998/3, 894/2, 892/8, 892/10, 892/11, 892/12, 890/2, 890/3, 890/4, 998/7, 889/15, 889/10 k.o. 2142 Lom pod Storžičem,
– parc. št. 233/5, 235/3, 235/4, 235/5, 236/2, 604/10, 602/10, 213/27, 213/29, 216/8, 216/9, 216/10, 216/13, 214/14, 602/4, 394/4 k.o. 2143 Tržič,
– parc. št. 275/6, 275/10, 275/15, 275/21, 277/4, 277/10, 277/16, 278/10, 318/29, 1153/2, 40/15, 789/2, 799/2, 793/6, 799/3, 799/4, 843/2, 844/2, 843/5, 1153/14, 1181/12, 1181/16, 1182/20, 654/3, 669/1 k.o. 2144 Bistrica,
– parc. št. 164/1, 129/2, 545/2, 156/4, 546/3, 546/5, 547/2, 547/3, 547/6, 547/7, 548/2 k.o. 2145 Leše,
– parc. št. 82/5, 82/7, 326/2, 329/10, 329/11 k.o. 2146 Kovor,
– parc. št. 494/6, 533/7 k.o. 2147 Križe,
– parc. št. 861/30, 347/7, 63/2, 209/2, 109/2, 62/2, 61/2, 60/2, 62/6, 61/3, 59/2, 94/11, 94/12, 94/14 k.o. 2148 Senično,
– parc. št. 482/2, 566/6, 343/9 k.o. 2149 Žiganja vas,
– parc. št. 42/5 k.o. 2150 Zvirče,
– parc. št. 683/2 k.o. 2141 Podljubelj,
– parc. št. 223/36, 981/23 k.o. 2142 Lom pod Storžičem.
2. 
Pri nepremičninah iz prve do desete alineje 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta, pri nepremičninah iz enajste in dvanajste alineje 1. točke tega sklepa pa grajeno javno dobro lokalnega pomena – javna pot.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-10/2018/2(206)
Tržič, dne 16. februarja 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.