Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

624. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič, stran 2289.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 9. in 120. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/2015) in na podlagi soglasja Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve: M001-5883547-2018) je Občinski svet Občine Tržič na 29. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določajo nameni, ukrepi, pogoji in upravičenci ter postopek dodeljevanja finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič.
(2) Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne vlagatelje in že delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.
2. člen 
(1) Sredstva za ukrepe iz tega pravilnika se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
(2) Finančne spodbude na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo v obliki dotacije oziroma subvencije, skladno z Uredbo Komisije EU št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L352/1, z dne 24. 12. 2013).
3. člen 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »Podjetje« je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik;
2. »Mikro podjetje«, »Malo podjetje«, »Srednje podjetje« so podjetja, ki izpolnjujejo merila skladno z nacionalnimi in/ali evropskimi predpisi. Merila se natančneje opredelijo v javnem razpisu;
3. »Veliko podjetje« je podjetje, ki po opredelitvah iz druge do četrte točke tega člena ni mikro, majhno ali srednje podjetje;
4. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
4. člen 
Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe po tem pravilniku, so:
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Pomoč se dodeli na podlagi vloge vlagatelja z elementi poslovnega načrta (osnovni podatki o investitorju, podatki o investiciji, časovni potek investicije, stroški investicije). Podrobna vsebina vloge in zahtevane priloge se določijo v razpisni dokumentaciji.
3. Vlagatelj lahko kandidira samo za naložbo, ki jo s pomočjo ukrepov iz tega pravilnika lahko izvede v celoti.
4. Upravičenec, ki pridobi za izvedbo naložbe pomoč po tem pravilniku (v nadaljevanju – upravičeni prejemnik), mora naložbo izvesti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.
5. Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo, da za isti namen ni pridobil oziroma ni v postopku pridobivanja dodatnih sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
6. Upravičeni prejemnik mora naložbo uporabljati in imeti v lasti vsaj 2 leti po dokončani naložbi, razen kjer je s tem pravilnikom določeno drugače.
7. Na delovnem mestu, za katero je pridobljena pomoč, mora biti delavec zaposlen vsaj 1 leto po prejemu pomoči.
8. Upravičeni prejemnik mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 2 leti po zadnjem izplačilu sredstev.
9. Upravičeni prejemnik ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
10. Vlagatelj, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
11. Vlagatelj, ki je že pridobil finančno spodbudo za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič, za isti namen in iste upravičene stroške, kot jih je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih šest let.
12. Upravičeni prejemnik pred dodelitvijo pomoči podpiše izjavo o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v obdobju zadnjih treh proračunskih let še kandidiral za »de minimis« pomoč, ter izjavo o že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
13. DDV, drugi davki, dajatve in takse niso upravičen strošek.
II. UPRAVIČENCI 
5. člen 
Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so podjetja ter drugi subjekti v skladu s tem pravilnikom, ki imajo sedež v Občini Tržič ali investirajo na območju Občine Tržič, razen kjer je s tem pravilnikom določeno drugače.
6. člen 
(1) Do spodbud po tem pravilniku niso upravičena podjetja:
– iz sektorjev ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– iz sektorjev primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– iz sektorjev predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do Občine Tržič ter do drugih pravnih oseb katerih ustanoviteljica je Občina Tržič,
– ki nimajo plačanih vseh davkov in prispevkov ter poravnanih obveznosti do delavcev,
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11, 39/13 in 56/13). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
a) v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
b) v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
c) če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
(2) Prav tako do spodbud po tem pravilniku niso upravičeni:
– subjekti, ki so že prejeli finančne spodbude za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič, vendar sredstev niso porabili namensko,
– subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči.
7. člen 
(1) Pomoč po tem pravilniku ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi,
– dodeljena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(2) Če podjetje opravlja dejavnost tako v sektorjih, ki so po temu pravilniku izključeni, v sektorjih, ki niso izključeni, se de minimis pomoč lahko dodeli, če je zagotovljeno ločeno računovodstvo med stroški. Enako velja za podjetja v sektorjih, za katere se uporabljajo nižje zgornje meje de minimis.
III. ZGORNJA MEJA IN KUMULACIJA POMOČI 
8. člen 
(1) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravil de minimis, ne sme presegati 200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 evrov.
(2) To določilo ne velja v potniškem prometu in pri integriranih storitvah, pri čemer je dejanski prevoz le element storitve.
9. člen 
(1) Pomoči po pravilu de minimis se lahko seštevajo z drugimi pomočmi za iste upravičene stroške, vendar le do višine največje dovoljene intenzivnosti teh pomoči.
(2) Pomoči po pravilu de minimis se seštevajo tudi same s sabo.
(3) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo, v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(4) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
(5) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 evrov).
(6) Prejemnika pomoči se v odločbi pisno obvesti o predvidenem znesku pomoči, se ga seznani, da je pomoč dodeljena po popravilu de minimis, v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
(7) Občina Tržič bo evidence o individualni pomoči de minimis hranila deset let od datuma dodelitve pomoči.
10. člen 
Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati izjavo:
– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki so jih že prejeli na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu,
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali iz mednarodnih virov,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičencem tvorijo enotno podjetje.
IV. UKREPI POMOČI 
11. člen 
(1) Ukrepi pomoči po tem pravilniku so:
1. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
2. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
3. Spodbujanje projektov inovacij
4. Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih inovativnih podjetij
5. Spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti
6. Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise
7. Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge
8. Spodbujanje sobodajalstva.
(2) Višina sredstev za izvedbo ukrepov se za vsako leto določi s proračunom, nabor ukrepov in finančno opredelitev posameznega ukrepa pa se določi z objavljenim javnim razpisom.
1. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
12. člen 
Sredstva so namenjena sofinanciranju začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, ki pomenijo naložbo v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, za spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti vlagateljev.
13. člen 
(1) Upravičeni stroški so:
– investicije, ki pomenijo naložbo v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema),
– nematerialne investicije, ki pomenijo naložbo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – knowhow ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).
(2) Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju Občine Tržič.
(3) Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena in neopredmetena sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata, v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Občini Tržič v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.
14. člen 
Pogoji za pridobitev sredstev so:
– naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa v predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti,
– materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca in služiti namenu, za katerega so bila prejeta sredstva najmanj 5 let,
– najvišji znesek sredstev se določi z razpisom.
15. člen 
(1) Višina sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov posamezne investicije, pri čemer se dodeljene pomoči med seboj seštevajo. Upravičeni prejemnik mora imeti sedež na območju Občine Tržič in investicija se mora izvesti na območju Občine Tržič.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev je dotacija.
2. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
16. člen 
Namen ukrepa spodbujanja odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja je spodbuditi investitorje k odpiranju novih delovnih mest in s tem k zaposlovanju novih delavcev ter samozaposlitev ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju Občine Tržič.
17. člen 
Predmet ukrepa je sofinanciranje novih delovnih mest.
18. člen 
Upravičenci so:
– upravičenci, opredeljeni v 5. členu tega pravilnika, ki imajo sedež na območju Občine Tržič.
19. člen 
Upravičeni stroški so stroški novega delovnega mesta, in sicer bruto plača novo zaposlenih delavcev in obvezni prispevki za socialno varstvo.
20. člen 
Pogoji za pridobitev sredstev so:
– na delovnem mestu, za katero je pridobljena pomoč, mora biti delavec zaposlen vsaj 1 leto po prejemu pomoči,
– novo delovno mesto mora predstavljati neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev,
– realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedeno na območju Občine Tržič,
– za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti osebo s stalnim bivališčem na območju Občine Tržič. Zaposlitev se dokazuje z overjeno kopijo podpisane pogodbe o zaposlitvi in/ali drugimi ustreznimi dokazili, ki se jih določi z javnim razpisom,
– v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln iz kateregakoli razloga pred potekom 1 leta, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– v primeru, da je vlagatelj oseba, ki se je samozaposlila za polni delovni čas, je pogoj za pridobitev sredstev dokazilo o registraciji podjetja oziroma vpogled v register poslovnih subjektov. Upravičenec mora ostati samozaposlen vsaj 1 leto po prejemu sredstev,
– vlagatelj oziroma upravičenec ne sme biti vključen v aktivno politiko samozaposlovanja.
21. člen 
(1) Skupna višina sofinanciranja in delež dodeljenih sredstev za novo delovno mesto se določi z javnim razpisom, ne sme pa presegati 100 % upravičenih stroškov.
(2) Instrumenti dodeljevanja sredstev so dotacije.
(3) Vlagatelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog, točno število pa se lahko še posebej določi z javnim razpisom.
3. Spodbujanje projektov inovacij
22. člen 
Sredstva za projekte inovacij so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za:
– pridobitev patenta, zaščito blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo,
– izdelavo prototipa,
– raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost.
23. člen 
Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za pridobitev patenta za krajšo dobo,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu. Kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in razvidni iz posebne pogodbe o delu ali pogodbe o zaposlitvi oziroma z aneksom k pogodbi o delu ali k pogodbi o zaposlitvi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja,
– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta.
24. člen 
Upravičenci do sredstev so podjetja, ki imajo sedež na območju Občine Tržič in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev. Prijavitelj za delo na prijavljenem projektu lahko zaposli izumitelja novosti ali raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti.
25. člen 
(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so dotacije.
4. Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih inovativnih podjetij
26. člen 
Namen pomoči je olajšati delovanje mladih inovativnih podjetij in spodbuditi nastanek novih, subvencionirati stroške njihovega poslovanja ter prispevati k ugodnejšemu okolju za razvoj gospodarstva.
27. člen 
Upravičeni stroški so:
– stroški računovodskih storitev (upravičeni so tudi stroški nabave in vzdrževanja programske opreme, pomoči in svetovanja pri uporabi računalniških programov …),
– promocija,
– patentna zaščita ipd.,
– stroški testiranja razvojne ali raziskovalne opreme,
– stroški dela osebja na razvojnem ali raziskovalnem projektu,
– stroški najema poslovnih in/ali proizvodnih prostorov.
28. člen 
Upravičenci do pomoči so mikro podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– imajo sedež in poslovne prostore na območju Občine Tržič,
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji,
– ob objavi razpisa niso starejša od 2 let,
– bodo izpolnjevala morebitne dodatne pogoje določene v javnem razpisu.
29. člen 
(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so dotacije.
5. Spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti
30. člen 
Namen je spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne dejavnosti ter vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja, v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.
31. člen 
Upravičeni stroški so:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti,
– nakup obstoječih ali gradnja novih objektov oziroma poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– prenova objektov oziroma poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost zgolj v primeru nakupa obstoječih objektov oziroma prostorov.
32. člen 
(1) Upravičenci do sredstev v okviru tega ukrepa so podjetja, ki investirajo v proizvodni ali obrtni objekt ali v objekt za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Tržič in bodo z investicijo ustvarila nova delovna mesta.
(2) Do sredstev v okviru tega ukrepa niso upravičena podjetja, ki investirajo v objekt pretežno za dejavnosti na področju trgovine ali transporta.
33. člen 
(1) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Tržič najmanj 3 leta po njenem zaključku,
– investicija mora ostati v lasti upravičenca in služiti namenu, za katerega so bila prejeta sredstva, najmanj 3 leta od dokončanja investicije in predaje v uporabo,
– izhodiščno stanje za novo ustvarjena delovna mesta je število zaposlenih na dan oddaje vloge za sofinanciranje po tem ukrepu. Kot zaključek investicije se šteje pridobljeno uporabno dovoljenje,
– za vsakih 50.000 evrov prejete subvencije je upravičenec dolžan zagotoviti 1 novo zaposlenega za obdobje najmanj treh let, od dokončanja investicije in predaje v uporabo,
– sredstva iz občinskega proračuna se za isti namen dodeljujejo samo enkrat.
(2) Upravičenec, ki ne zgradi objekta ali le-tega ne zgradi v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere mu je bilo sofinancirano plačilo komunalnega prispevka ali ne izpolni drugih pogojev določenih v javnem razpisu, mora vrniti subvencijo v celoti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Izpolnjevanje teh pogojev se preverja po preteku rokov, navedenih v prejšnjem odstavku.
34. člen 
(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
(2) V primeru nakupa zemljišča ali objekta mora biti le-ta določena s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
(3) Instrument dodeljevanja sredstev so dotacije.
6. Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise
35. člen 
Namen pomoči je spodbujanje podjetij k prijavam na mednarodne in državne javne razpise ter s tem povečanje možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti.
36. člen 
(1) Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja.
(2) V primeru skupne prijave na razpis z več partnerji, je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu.
(3) Med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa, ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela.
37. člen 
Upravičenci so mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo sedež v Občini Tržič, pri čemer lahko posamezni prijavitelj v okviru tega ukrepa predloži največ 2 vlogi v okviru posameznega razpisa.
38. člen 
(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 30 % upravičenih stroškov.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so dotacije.
7. Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge
39. člen 
Namen ukrepa spodbujanje promocije podjetij z območja Občine Tržič na domačem in tujih trgih s ciljem večje prepoznavnosti in pridobitve kupcev na teh trgih.
40. člen 
Predmet ukrepa je sofinanciranje promocije podjetij.
41. člen 
(1) Upravičeni stroški so:
– stroški najema razstavnega prostora na sejmu,
– stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora,
– stroški izdelave publikacij,
– stroški oglaševanja.
(2) Ne sofinancirajo se aktivnosti, ki niso namenjene promociji podjetij z namenom povečevanja tržnih deležev kot npr. neposredne oglaševalske akcije posameznih izdelkov.
42. člen 
Upravičenci so upravičenci, opredeljeni v 5. členu tega pravilnika.
43. člen 
(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
(2) Instrumenti dodeljevanja sredstev so dotacije.
(3) Vlagatelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog.
8. Spodbujanje sobodajalstva
44. člen 
Namen ukrepa spodbujanja sobodajalstva je spodbujanje sobodajalstva z namenom spodbujanja razvoja turizma na območju Občine Tržič.
45. člen 
Predmeta ukrepa sta:
– podpore za naložbe, ki so potrebne za začetek opravljanja dejavnosti sobodajalstva ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dejavnosti;
– sofinanciranje stroškov oglaševanja.
46. člen 
(1) Upravičenci so:
– registrirani sobodajalci, samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, in sicer za dejavnost oddajanja nastanitvenih zmogljivosti,
– fizične osebe, ki se bodo z dejavnostjo oddaje nastanitvenih zmogljivosti za potrebe turizma ukvarjale in bodo svojo dejavnost ustrezno priglasile oziroma registrirale.
(2) Dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva po tem pravilniku, mora upravičenec opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji.
47. člen 
Upravičeni stroški so:
– stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov in zunanje ureditve prostorov, namenjenih oddaji,
– stroški opreme, ki je potrebna in neposredno povezana z opravljanjem dejavnosti oddajanja sob,
– oglaševalski stroški sobodajalca.
48. člen 
(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja upravičenih stroškov gradbenih in obrtniških del, opreme in stroškov oglaševanja, se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
(2) Instrumenti dodeljevanja sredstev so dotacije.
V. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
49. člen 
(1) Proračunska sredstva za izvedbo ukrepov po tem pravilniku se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, objavljenega na spletni strani Občine Tržič, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
(2) Merila in kriteriji ter druge vsebine za dodeljevanje pomoči de minimis po tem pravilniku, se podrobneje določijo v vsakokratnemu javnem razpisu.
(3) Javni razpis se lahko objavi za vse ukrepe ali le za posamezni ukrep, določen v tem pravilniku.
50. člen 
(1) Javni razpis mora vsebovati zlasti:
1. ime in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa,
10. drugo.
(2) Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva s sklepom župana lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
(3) Za izvedbo postopka javnega razpisa se uporabljajo področni predpisi.
51. člen 
(1) Postopek za dodelitev finančnih sredstev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– pregled in obravnava prispelih vlog,
– priprava predloga razdelitve sredstev,
– priprava predloga prerazporeditve sredstev med posameznimi ukrepi znotraj razpisane višine sredstev.
(3) O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloči komisija z odločbo. O pritožbi zoper odločbo odloča župan.
(4) Sredstva so dodeljena, ko odločba postane pravnomočna, oziroma s podpisom pogodbe, če je tako določeno z odločbo.
(5) Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.
52. člen 
(1) Medsebojne obveznosti med Občino Tržič in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
(2) Občinska uprava preverja namensko porabo dodeljenih sredstev. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da prejemnik pomoči projekta ne izvede ali da prejemnik nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma na drug nezakonit način ali da prejemnik krši druga določila pravilnika, je Občina Tržič upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnemu znesku. Prejemnik mora vrniti sredstva od dneva nakazila dalje, s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi. Natančni pogoji vrnitve sredstev se določijo v pogodbi. Občina Tržič lahko z javnim razpisom določi in zahteva tudi finančna zavarovanja za zagotovitev vračila sredstev.
(3) V kolikor prejemnik ne upošteva določil sklenjene pogodbe, lahko Občina Tržič z javnim razpisom določi, da ta prejemnik naslednje 2 leti ni upravičen do dodelitve in prejema sredstev.
VI. KONČNE DOLOČBE 
53. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 79/13).
54. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2017
Tržič, dne 15. februarja 2018
 
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.