Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

623. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje, stran 2263.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 28. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13; v nadaljevanju OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje (v nadaljevanju OPPN).
2. člen 
(vsebina in oblika OPPN) 
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del OPPN je določen v II. poglavju tega odloka.
(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN in je določen v III. poglavju tega odloka.
3. člen 
(Priloge OPPN) 
Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN, in sicer:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
8. Povzetek za javnost
9. Odločba Ministrstva za okolje in prostor glede celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
II. TEKSTUALNI DEL OPPN 
4. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Legalizacija je pridobitev gradbenega dovoljenja za nelegalno ali neskladno gradnjo objektov, obravnavanih s tem OPPN, skladno z določili tega odloka.
(2) Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, kjer je umeščena posamezna obravnavana neskladna oziroma nelegalna gradnja s spremljajočimi ureditvami. Po obliki in velikosti je enaka stavbnemu zemljišču, ki je z OPN določeno v okviru posamezne podrobne namenske rabe: Av, Ask, Asp, SK oziroma SKg.
(3) Ureditvena enota (v nadaljevanju tudi UE) je območje, ki poleg gradbene parcele v posameznih primerih vključuje tudi dele parcel zaradi vplivov (posegov, odmikov ipd.) na sosednja zemljišča.
(4) Osnovni objekt je glavna stavba znotraj gradbene parcele, in sicer:
– gospodarski objekt (zidanica ali vinska klet) na površinah razpršene poselitve za zidanice in vinske kleti (Av),
– stanovanjska stavba ali kmetijsko gospodarski objekt v sklopu kmetije na površinah razpršene poselitve za kmetije in stanovanja (Ask) ter na površinah podeželskega naselja (SK),
– gospodarski objekt v sklopu kmetije na površinah za gospodarska poslopja kmetij (Skg),
– počitniška hiša v sklopu površin razpršene poselitve za počitniške hiše (Asp).
Osnovni objekti so lahko manj zahtevni ali nezahtevni skladno z določili o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.
(5) Ostali objekti so pomožni objekti (v nadaljevanju PO) za spravilo strojev, orodja, pridelka oziroma drugo, ki funkcionalno dopolnjujejo namembnost osnovnega objekta, ter oporni zidovi, potrebni zaradi funkcionalnejše ureditve zunanjih površin ob objektu (parkiranje ipd.) in/ali premagovanja višinske razlike v terenu ter kot agromelioracijski ukrep za izboljšanje pogojev kmetijske pridelave oziroma funkcionalne izrabe zemljiškega posestva. Pomožni objekti so lahko manj zahtevni, nezahtevni ali enostavni skladno z določili o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.
(6) Zazidana površina je tlorisna projekcija zunanjih dimenzij objekta na zemljišče. V zazidano površino se ne šteje balkonov, napuščev, nadstreškov nad vhodom, zunanjih stopnišč in podobnih gradbenih elementov. V zazidano površino se ne štejejo tudi deli objektov, ki ne segajo nad površino zemljišča.
(7) Odmik objekta od parcelne meje je najkrajša razdalja med zazidano površino in parcelno mejo sosednjega zemljišča. Za zadosten odmik se šteje odmik, ki znaša najmanj 2,5 m pri zidanici in vinski kleti, stanovanjski stavbi ter kmetijskem gospodarskem poslopju v vinogradniških območjih; najmanj 4,0 m pri stanovanjski stavbi, kmetijsko gospodarskem poslopju in gospodarskem objektu v vasi; najmanj 2,0 m pri pomožnih (enostavnih in nezahtevnih) objektih in najmanj 0,60 m pri opornih zidovih višine več od 1,5 m. Oporni zidovi do višine 1,5 m so lahko postavljeni na meji gradbene oziroma lastniške parcele. Manjši odmiki od mej sosednjih zemljišč so dopustni pri objektih, ki so opredeljeni v 19., 20. in 21. členu tega odloka, pri čemer v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja ni potrebno soglasje lastnikov sosednjih parcel. Vse objekte, ki so predmet OPPN, je možno legalizirati tudi z 0,0m odmika od stavbnega zemljišča, pri čemer pa lahko objekti, ki so opredeljeni v 16. členu, minimalno posežejo tudi na osnovno namensko rabo.
(8) Za pritlični enoetažni objekt se šteje objekt, katerega streha je hkrati strop nad prostorom in tudi, ko ima objekt nad pritličjem ploščo oziroma strop, ki ga deli od neizkoriščenega podstrešja. Za neizkoriščeno podstrešje se šteje prostor nad pritličjem neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho. V strmem terenu, ko je objekt pretežno vkopan, le-ta predstavlja klet.
(9) Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in vzpostavi prejšnje stanje.
(10) Praviloma pomeni, da je treba upoštevati določila odloka, če pa to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je treba odstop od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.
1. Opis prostorske ureditve
5. člen 
(umestitev območja OPPN v prostor) 
(1) Območje OPPN sestavlja 83 ureditvenih enot (UE), kjer so umeščene obravnavane neskladne oziroma nelegalne gradnje. 76 UE je na območjih razpršene poselitve (Av, Ask in Asp) v okviru vinogradniških območij, 7 UE pa na površinah podeželskega naselja (SK), pri čemer je ena UE sočasno tudi na površini za gospodarska poslopja kmetij (SKg).
(2) Posegi so obravnavani z določitvijo lokacije in sanacijskih pogojev za neskladno oziroma nelegalno gradnjo (v primerih, ko so ti potrebni) na podlagi vlog individualnih pobudnikov oziroma investitorjev neskladne ali nelegalne gradnje.
6. člen 
(ureditveno območje OPPN) 
(1) Ureditveno območje OPPN, ki je v grafičnem delu odloka določeno z ureditvenimi enotami (UE), vključuje:
– v EUP vinogradniška območja površino podrobne namenske rabe (Av, Ask, Asp), ki pripadajo obravnavanim neskladnim ali nelegalnim objektom in so bila opredeljena z OPN ter dele parcel v zvezi z vplivi na sosednja zemljišča (zaradi posegov, odmikov ipd.). V UE so v posameznih primerih vključene tudi ostale neskladne ali nelegalne gradnje (ostali objekti, kot so oporni zidovi, lope, nadstreški, kleti ipd.), ki dopolnjujejo osnovni objekt,
– v EUP površine podeželskega naselja (SK) in površine za gospodarska poslopja (SKg), ki pripadajo obravnavanim neskladnim ali nelegalnim objektom in so bila opredeljena z OPN ter dele parcel v zvezi z vplivi na sosednja zemljišča (zaradi posegov, odmikov ipd.). V UE so v posameznih primerih vključene tudi ostale neskladne ali nelegalne gradnje (ostali objekti, kot so oporni zidovi, lope, nadstreški, kleti ipd.), ki dopolnjujejo osnovni objekt.
(2) Z OPPN se obravnavajo tudi ostali objekti in ureditve izven območja UE, četudi grafično in tekstualno niso opredeljeni. Ostali objekti se lahko nahajajo na celotni zemljiški parceli, tudi na delu, ki ni zajeta v UE, pripada pa obravnavani neskladni ali nelegalni gradnji.
(3) V ureditveno območje OPPN so tako vključeni objekti in ureditve na naslednjih zemljiščih:
UE
Območje ureditvene 
enote (UE)
K.o.
EUP 
po OPN
Predmet legalizacije 
(osnovni objekt)
Predmet legalizacije 
(ostali objekti)
2
632/2, 2780/1 (cesta)
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
3
2423, 2420/1
Lukovek
LUK-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
4
2836/3, 2836/4, 2954/1, 4141/1 (cesta)
Lukovek
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (drvarnica in nadstrešek) – nelegalna gradnja
5
1778/3, 1778/1, 1774
Lukovek
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
6
314, 268
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
8
663/1, 662
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad kletjo) – nelegalna gradnja
9
2836/4, 2836/2, 2836/3
Lukovek
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
11
2956/1, 2950/1, 2956/2
Lukovek
LIP-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
12
1769/2, 1769/1
Lukovek
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
14
3083/1, 3083/4, 3084/1
Lukovek
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, podkletena terasa) – nelegalna gradnja
16
3731/1, 3731/2, 3736/1, 3730
Lukovek
LIP-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
17
3449/1, 3450/3, 3445/2
Lukovek
GRT-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
19
320/1, 321/1, 2777/1 (cesta),
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
20
2408/3, 4147/5 (cesta)
Lukovek
LUK-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
21
105, 206/2, 104, 108, 2776/18 (cesta)
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 3x (nadstrešek 1, nadstrešek-2, lopa) – nelegalna gradnja
22
452/2
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
24
267, 2783 (cesta)
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
25
427, 2778/3, 2778/2, 2778/4
Knežja vas
LIS-vin-1
VINOTOČ – legalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
26
3502/2, 3480/1, 3502/3, 4118 (cesta)
Lukovek
GRT-004 SK
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
28
566/3, 2640/1
Korita
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
29
331/2, 331/1, 338/1, 338/3
Prapreče
MAV-vin-1 (Ask)
STANOVANJSKA HIŠA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (KGO) – nelegalna gradnja
30
222/2, 221
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
31
85, 87
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
36
391/2
Korita
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
37
1764/4
Čatež
GOL-024 SK [v]
STANOVANJSKA HIŠA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
38
534, 535/2, 533, 535/1, 2781/1 (cesta)
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, klet) – nelegalna gradnja
39
468/5
Češnjevek
MEG-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
40
666/2, 667/2, 2780/1, 353 
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, drvarnica z nadstreškom) in OPORNI ZID – nelegalna gradnja 
43
3352/3, 3352/1, 3348/3
Lukovek
GRT-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
45
1772
Lukovek
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
46
2179, 4175 (cesta)
Lukovek
RIH-017 SK
STANOVANJSKA HIŠA – nelegalna gradnja
47
118/9, 208/3, 208/4, 621/3 (cesta)
Roje
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (drvarnica z nadstreškom nad kletjo), OPORNI ZID 1 in 2
51
2493/2, 2493/3, 2492, 4150/10 (cesta), 2494/1
Lukovek
LUK-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
52
3805/36, 3497/1
Lukovek
GRT-003 SK
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (lopa, nadstrešek) – nelegalna gradnja 
55
197, 198, 2776/18 (cesta)
Knežja vas
LIS-vin-1
POČITNIŠKA HIŠKA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 4x (nadstrešek, klet, drvarnica, uta/senčnica) – nelegalna gradnja in OPORNI ZID – nelegalna gradnja
56
109/3, 112/5
Roje
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1, nadstrešek 2) – nelegalna gradnja
57
9/7
Češnjevek
ČEŠ-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
58
3598/1
Lukovek
GRT-vin-3
ZIDANICA – neskladna gradnja
59
698/1, 681, 2781/2
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (drvarnica), OPORNI ZID – nelegalna gradnja 
60
293
Ševnica
VŠE-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
61
1798/2, 1796, 4180 (cesta)
Lukovek
RIH-vin-3
ZIDANICA – legalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1 in nadstrešek 2) – nelegalna gradnja
65
1800, 1799
Lukovek 
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
66
412, 417/2, 417/4
Prapreče
MAV-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (skedenj) – neskladna gradnja
67
1232, 1221/5 (cesta)
Dobrnič
STD-004 SK in STD-009 SKg
STANOVANJSKA HIŠA (z gospodarskim delom) – neskladna gradnja
68
654/1, 653
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
69
4267, 3969/1
Lukovek
GRT-vin-2
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
72
298/1, 300/1
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
75
2240, 2247, 2254, 2255, 2260, 2265, 4176 (cesta),
Lukovek
RIH-vin-2 (Ask)
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 3x (hlev, KGO1, KGO2) – nelegalna gradnja
77
1686/2
Lukovek
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
78
3770/2, 3772/1, 3770/1
Lukovek
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
79
4
Roje 
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
82
1006/3, 1010, 1204/1, 1198/5, 1205/2
Ševnica
HUD-009-SK(v)
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
83
292
Korita
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
84
224/1, 225/2, 2776/18 (cesta)
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
85
427/6, 427/3, 427/5, 427/1
Trebnje
MEG-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
86
449/1, 450, 2777/1 (cesta)
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek), OPORNI ZID – nelegalna gradnja
88
3993/2, 3994/2, 3985, 3994/1, 3995, 4120/1 (cesta)
Lukovek
GRT-vin-2
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, drvarnica) – nelegalna gradnja
89
284/3
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (klet, nadstrešek) – nelegalna gradnja
90
454/3, 455, 447, 2636 (cesta)
Korita
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
93
321/2, 322/2, 2780/1
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
95
326/1, 326/3
Mali Videm
MAČ-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (kmečka lopa) – nelegalna gradnja
98
118/10, 208/4, 208/3,122, 621/3 (cesta)
Roje
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad PP in drvarnica), OPORNI ZID – nelegalna gradnja
100
962/11
Medvedje Selo
TRE-154 SK
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
101
706/1
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
102
230, 229
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
103
3207/2, 3207/3
Lukovek
GRT-vin-3
ZIDANICA – neskladna gradnja
104
311/1, 313, 311/2, 2780/1 (cesta)
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, lopa) – nelegalna gradnja
106
206/6, 206/1, 206/5
Dolga njiva
MAD-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
107
470/2, 2780 (cesta)
Knežja vas
LIS-vin-1
HRAM – legalna gradnja
108
436/1, 2777/1
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
109
2873, 2872/2, 2872/1, 2870/2, vse k.o. Lukovek in 387/2 in 387/1, obe k.o. Češnjevek
Lukovek, 
Češnjevek
ČEŠ-vin-2
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
110
112/4, 112/2, 621/3 (cesta), 209/1, 210/2, 113/2, 113/1
Roje
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (parkirišče s podkletitvijo)
111
1225, 1228
Čatež
ZČA-vin-5
ZIDANICA – nelegalna gradnja
112
356/1, 354/1
Korita
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
113
1775, 1772
Lukovek
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
114
458/1, 456/1, 456/7
Češnjevek
MEG-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
115
350/1, 346, 2636 (cesta)
Korita
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja
116
412/5, 412/3, 412/4
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad PP in kapnico) – nelegalna gradnja
117
2977/1
Lukovek
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (drvarnica / lopa) – nelegalna gradnja
118
680/1, 680/2
Knežja vas
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
119
3971/4, 4121
Lukovek
GRT-vin-2
ZIDANICA – nelegalna gradnja
OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja
120
2417/1, 2417/2
Lukovek
LUK-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (klet) – nelegalna gradnja
121
431/3, 434/3, 402/2
Češnjevek
MEG-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
7. člen 
(prostorske ureditve) 
(1) Območje urejanja je, skladno s posamezno vrsto podrobne namenske rabe po OPN, namenjeno gradnji (legalizaciji neskladnih in nelegalnih gradenj):
– osnovnih objektov, to je:
– zidanic ali vinskih kleti, ki primarno služijo kmetijski dejavnosti (vinogradništvu in sadjarstvu) in sekundarno občasnemu bivanju; 
– gospodarskih objektov, ki služijo gospodarski dejavnosti kmetije; 
– stanovanjskih hiš, ki služijo bivanju; 
– počitniških hiš, ki služijo sekundarno bivanju; 
– ostalih objektov (pomožnih objektov) za spravilo strojev, orodja, pridelka oziroma drugo, ki funkcionalno dopolnjujejo namembnost osnovnega objekta;
– opornih zidov, potrebnih zaradi funkcionalnejše ureditve zunanjih površin ob objektu (parkiranje ipd.) in/ali premagovanja višinske razlike v terenu ter kot agromelioracijski ukrep za izboljšanje pogojev kmetijske pridelave oziroma funkcionalne izrabe zemljiškega posestva ter
– izvedbi drugih ureditev (krajinskih in parternih ureditev).
(2) V posamezni UE so, skladno s posamezno vrsto podrobne namenske rabe po OPN, za objekte in ureditve iz predhodnega odstavka, določene gradbene parcele, na katerih je dopustna gradnja (legalizaciji neskladnih in nelegalnih gradenj):
– zidanic, vinskih kleti;
– kmetijskih gospodarskih objektov;
– stanovanjskih hiš;
– kmetij (stanovanja kmetij, kmetijska gospodarska poslopja);
– počitniških hiš;
– lop, senčnic/ut, nadstreškov, drvarnic, garaž, letnih kuhinj in podobnih objektov,
– kozolcev, kmečkih lop, skednjev, čebelnjakov, kašč, grajenih rastlinjakov in podobnih objektov;
– bazenov;
– greznic, rezervoarjev za UNP ali nafto, malih komunalnih ČN, zajetij, zbiralnikov za kapnico;
– utrjenih dovoznih poti, utrjenih dvorišč, zunanjih stopnišč, klančin ipd.;
– parkirišč oziroma zaradi višinskih razlik v terenu parkirišča s podkletitvijo;
– ograj in podpornih zidov (kot enostvanih, nezahtevnih in manj zahtevnih objektov), ki so potrebni zaradi funkcionalnejše ureditve zunanjih površin ob objektu (parkiranje ipd.) in/ali premagovanja višinske razlike v terenu;
– pomožnih infrastrukturnih objektov;
– drugih ureditev (krajinskih in parternih ureditev);
– priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture.
(3) V posamezni UE v vinogradniških območjih, vključno s funkcionalnim zemljiškim posestvom, ki pripada posamezni UE, je na osnovni namenski rabi (K1 in K2) dopustna legalizacija:
– drvarnic, ut, steklenjakov;
– kmečkih lop, kozolcev, skednjev, čebelnjakov, kašč, grajenih rastlinjakov in podobnih pomožnih kmetijskih objektov;
– teras, ki so zaradi višinskih razlik v terenu podkletene;
– nadstreškov, kadar so ti del zidanice in je njihova postavitev delno na gradbeni parceli, delno pa posegajo na osnovno namensko rabo;
– greznic, rezervoarjev za UNP ali nafto, malih komunalnih ČN, zajetij, zbiralnikov za kapnico;
– utrjenih dovoznih poti in utrjenih dvorišč;
– parkirišč oziroma zaradi višinskih razlik v terenu parkirišča s podkletitvijo;
– opornih zidov (kot enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih objektov), ki so potrebni kot agromelioracijski ukrep za izboljšanje pogojev kmetijske pridelave oziroma funkcionalne izrabe zemljiškega posestva;
– priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture.
(4) Legalizacija objektov je dopustna tudi v primeru, ko del objekta (manjši del – do 1/2 površine celotnega objekta, ali samo napušč) sega izven gradbene parcele na kmetijsko zemljišče (K1 ali K2) ali na površino cest (PC), če je še vedno zagotovljena zadostna širina vozišča in če je zagotovljena ustrezna preglednost na vozišču.
(5) V primeru, da je oporni zid zgrajen v sklopu ceste, se le-ta upošteva kot obcestni objekt.
(6) V UE107 se nahaja hram, ki ima uporabno dovoljenje. Na njegovi lokaciji se dopusti nov objekt (zidanica) kot manj zahteven ali nezahteven skladno z določili o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, po pogojih OPN, vendar z obstoječimi odmiki, manjšimi kot jih dopušča OPN.
2. Umestitev obravnavanih objektov in drugih ureditev v prostor
2.1 Opredelitev dopustnih gradenj, objektov in površin
8. člen 
(vrste gradenj) 
(1) V UE so na vseh PNR so dovoljene:
– nove gradnje (legalizacije), vključno z dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo in odstranitev, kadar gre za izvedbo pogojev sanacije, določene za posamezen obravnavan objekt,
– novi posegi, ki prispevajo k izboljšanju funkcije in vizualne podobe objektov (frčade …), skladno s pogoji OPN,
– ureditve okolice objektov z uporabo avtohtonih arhitekturnih elementov (lesene ograje, pergole, brajdniki …), skladno s pogoji OPN,
– gradnje in druga dela (nove gradnje, odstranitve, sprememba namembnosti objektov), skladno s pogoji OPN.
(2) Po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskladnih oziroma nelegalnih gradenj objektov in ureditev, obravnavanih s tem OPPN, so znotraj posameznih UE dopustne vrste gradenj in drugih del, določene v 50. členu tega odloka.
9. člen 
(vrste objektov) 
(1) V posamezni UE so dovoljeni osnovni objekti ter ostali objekti (povzeto po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena Uradni list RS, št. 109/11), skladno s posamezno vrsto podrobne namenske rabe po OPN, in sicer:
111 / Enostanovanjske stavbe:
– 1110 Enostanovanjske stavbe
112 / Večstanovanjske stavbe:
– 1121 Dvostanovanjske stavbe
127 / Druge nestanovanjske stavbe:
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
– 12712 Stavbe za rejo živali
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.
in drugi (ostali) objekti:
– lopa, senčnica/uta, nadstrešek, drvarnica, garaža, letna kuhinja in podobni objekti;
– pomožni kmetijski objekti: kozolec, kmečka lopa, skedenj, klet, vinska klet, čebelnjak, kašča, grajeni rastlinjak in podobni objekti;
– greznica, rezervoar za UNP ali nafto, mala komunalna ČN, zajetje, zbiralnik za kapnico;
– utrjena dovozna pot, utrjeno dvorišče, zunanje stopnišče, klančina ipd.;
– parkirišč oziroma zaradi višinskih razlik v terenu parkirišča s podkletitvijo;
– ograje in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti;
– druge ureditve (krajinske in parterne ureditve).
ter priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in drugi gradbeno inženirski objekti:
21 / Objekti transportne infrastrukture:
– 211 Ceste:
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste; 
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:
24 Drugi gradbeno inženirski objekti:
– 242 Drugi gradbeno inženirski objekti:
– 24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje. 
(2) V primeru izvajanja gostinsko turistične dejavnosti v objektu, povezane z vinogradništvom in sadjarstvom, je dovoljen tudi vinotoč kot posebna oblika zidanice, ki po enotni klasifikaciji vrst objektov sodi med:
121 / Gostinske stavbe
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev. 
(3) Poleg stavb in objektov iz predhodnih alinej so po tem OPPN v območju urejanja, dovoljene tudi gradnje (legalizacije) nezahtevnih in enostavnih objektov na osnovi zakonskih in podzakonskih aktov v povezavi z določili o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje skladno s podrobnejšo namensko rabo površin, določenih v planskih aktih občine. Nadstreški (tudi delno zaprti), nadstreški nad parkirišči, nadstreški nad kletjo, lope, čebelnjaki, drvarnice, drvarnice z nadstreški ipd., do velikosti 50 m², se obravnavajo kot majhne stavbe (nezahtevni objekti).
10. člen 
(vrste dejavnosti) 
V posamezni UE so, skladno s posamezno vrsto podrobne namenske rabe po OPN, dopustne naslednje dejavnosti, in sicer v okviru:
– območij razpršene poselitve (Av, Ask in Asp) v vinogradniških območjih:
– kmetijstvo – vinogradništvo, vinarstvo ter sadjarstvo, 
– kmetijstvo, 
– dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
– gostinsko-turistična dejavnost, povezana z vinogradništvom in sadjarstvom (točenje vina, prodaja sadja in vina, sobodajalstvo), 
– gostinstvo, storitvene dejavnosti brez prekomernih vplivov; le v Ask, 
– sekundarno bivanje v počitniških objektih, 
– dopolnilne dejavnosti v stanovanjskih hišah; 
– površin podeželskega naselja (SK):
– bivanje, 
– kmetijstvo, 
– dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
– dopolnilne dejavnosti v stanovanjskih hišah, 
– terciarne in kvartarne dejavnosti, 
– šport in rekreacija, 
– proizvodne dejavnosti, ki ne vplivajo prekomerno na okolje, 
– površin za gospodarska poslopja kmetij (SKg):
– kmetijstvo. 
11. člen 
(vrste ureditev) 
V območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:
– krajinske ureditve (kot je npr. ureditev zelenih površin ob objektih, grmovnic, brajd ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja zunanjih teras – platojev, pešpoti, zunanjih stopnic ipd.) ter
– parkirišč.
2.2 Pogoji in usmeritve za legalizacijo neskladnih in nelegalnih gradenj
2.2.1 Pogoji za legalizacijo glede lege, gabaritov in oblikovanja objektov 
12. člen 
(določitev urbanistično-arhitekturnih pogojev pri legalizaciji objektov) 
(1) Urbanistično-arhitekturni pogoji, ki vključujejo lege, tlorisne in višinske gabarite, naklone in oblikovanje streh, oblikovanje fasad ter druge podatke, so določeni v grafičnem delu OPPN z upoštevanjem podatkov, pridobljenih na terenskih ogledih objektov in na podlagi geodetskih načrtov. Grafični prikazi so dopolnjeni s pisnimi podatki o objektih v posamezni UE in značilnimi pogledi / fotografijami objekta za vsako UE posebej.
(2) V postopku izdaje upravnega dovoljenja se glede ustreznosti upoštevanja tako določenih urbanistično-arhitekturnih pogojev kot dokazno gradivo upoštevajo tudi fotografije objektov, ki so bile izdelane v fazi priprave strokovnih podlag za OPPN in so priloga k pisnim podatkom o objektih v posamezni UE.
13. člen 
(dopustna legalizacija objektov brez pogojev sanacije) 
(1) Dopustna je legalizacija naslednjih osnovnih in/ali ostalih objektov brez pogojev sanacije, podani v spodnji tabeli.
(2) Za nekatere ureditvene enote so določeni tudi drugi pogoji, ki ne predstavljajo pogojev sanacije, so pa določeni z namenom, da se zagotovi funkcionalnejša izraba in izgled objekta in/ali pripadajočih zunanjih ureditev. Njihova izvedba je priporočljiva, ni pa obvezna. Posebni pogoj je vezan na legalizacijo, kadar del objekta poseže na drugo zemljišče, ki ni v lasti investitorja, in je predpogoj za legalizacijo.
UE
EUP po OPN
Predmet legalizacije (osnovni objekt)
Predmet legalizacije 
(ostali objekti)
Drugi pogoji (neobvezni)
Posebni pogoji
3
LUK-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
 
 
4
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (drvarnica in nadstrešek) – nelegalna gradnja
 
Poseben pogoj: 
Legalizacija dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
5
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
Drugi pogoji: 
– na JZ delu objekta se nad nivojem kleti izvede nadstrešek za potrebe vinogradniških opravil in shranjevanja orodja, v velikosti do 50 m². 
– objekt se nameni za dejavnost kmečkega turizma. 
– za potrebe dejavnosti se izvede parkirišče na južnem delu gradbene parcele na, zemljišču s parc. št. 1778/1 k.o. Lukovek, pri čemer se višinska razlika rešuje z opornimi zidovi.
 
6
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
 
 
8
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad kletjo) – nelegalna gradnja
 
 
11
LIP-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
 
 
12
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
 
 
 
14
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, podkletena terasa) – nelegalna gradnja
 
 
16
LIP-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
 
 
17
GRT-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
 
 
 
19
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
 
Poseben pogoj: Legalizacija zidanice dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
20
LUK-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
Drugi pogoji: 
Pri legalizaciji opornega zidu se upošteva dejstvo, da je bil 
oporni zid izveden v sklopu gradnje ceste.
21
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 3x (nadstrešek 1, nadstrešek-2, lopa) – nelegalna gradnja
 
Poseben pogoj: Legalizacija zidanice in pomožnih objektov dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
22
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
 
 
 
24
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
 
 
 
25
LIS-vin-1
VINOTOČ – legalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
Drugi pogoji: 
Pri opornem zidu se upošteva dejstvo, da je bil oporni zid 
izveden v sklopu gradnje ceste.
 
28
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
Drugi pogoji: 
– na severni strani osnovnega objekta se dopušča izvedba nadstreška z namenom, da se prepreči zatekanje vode.
 
29
MAV-vin-1 (Ask)
STANOVANJSKA HIŠA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (KGO) – nelegalna gradnja
 
Poseben pogoj: 
Upošteva se, da je dostop že bil urejen z GD za obstoječo vinsko klet.
31
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
 
 
 
37
GOL-024 SK [v]
STANOVANJSKA HIŠA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
 
 
38
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, klet) – nelegalna gradnja
 
 
39
MEG-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
 
 
40
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, drvarnica z nadstreškom) in OPORNI ZID – nelegalna gradnja – 
Drugi pogoji: 
– V primeru, da obravnavan objekt izpolnjuje pogoje za vinsko klet se le ta lahko legalizira kot vinska klet. 
– Na zemljišču s parc. št. 353 k.o. Knežja vas se nad izvedenim parkiriščem dopušča izvedba nadstreška. 
Z javne poti se v nivo kleti, dopušča dostop v objekt. 
 
43
GRT-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
 
 
 
45
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
 
Drugi pogoji: 
– na južnem delu objekta se dopušča postavitev ute, z namenom vizualnega znižanja zidanice.
 
46
RIH-017 SK
STANOVANJSKA HIŠA – nelegalna gradnja
 
 
 
47
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (drvarnica z nadstreškom nad kletjo), OPORNI ZID 1 in 2
 
 
51
LUK-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
Drugi pogoji: 
– zaključni sloj fasade se obarva s svetlimi/pastelnimi/zemeljskimi barvami oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv.
 
52
GRT-003 SK
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (lopa, nadstrešek) – nelegalna gradnja
Drugi pogoji: 
– zaključni sloj fasade se obarva s svetlimi/pastelnimi/zemeljskimi barvami oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv.
 
55
LIS-vin-1
POČITNIŠKA HIŠKA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 4x (nadstrešek, klet, drvarnica, uta/senčnica) – nelegalna gradnja in OPORNI ZID – nelegalna gradnja
 
Poseben pogoj: 
Legalizacija dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem, je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom odstraniti.
56
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1, nadstrešek 2) – nelegalna gradnja
 
 
59
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (drvarnica), OPORNI ZID – nelegalna gradnja – 
 
 
60
VŠE-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
 
 
61
RIH-vin-3
ZIDANICA – legalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1 in nadstrešek 2) – nelegalna gradnja
 
Poseben pogoj: Legalizacija pomožnega objekta (nadstrešek 2) dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
65
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
Drugi pogoji: 
– zaradi funkcionalne (nemotene) rabe objektov se dopušča prestavitev lope na že izveden plato južno od objekta, na K2. Lopa se lahko poveča ter uporablja kot drvarnica in podobno.
 
66
MAV-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (skedenj) – neskladna gradnja
Drugi pogoji: 
Na severni strani zidanice (nad prizidkom) se dopušča izvedba nadstreška z namenom, da se prepreči zatekanje vode, vendar le na delu stavbnega zemljišča. 
 
69
GRT-vin-2
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
 
72
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
 
Drugi pogoji: 
Dopušča se legalizacija parkirišča s podkletitvijo, zaradi višinskih 
razlik v terenu.
 
78
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
 
Drugi pogoji: 
– dopušča se izvedba nadstreška na dvorišču, med objektom in kaminom z namenom, da se objekt vizualno zniža.
 
82
HUD-009-SK(v)
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
 
 
Poseben pogoj: Legalizacija stanovanjske hiše dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
84
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
Drugi pogoji: 
Po pogojih odloka se lahko v lopa, ki se nahaja na zemljišču s parc. št. 224/1, v celoti ruši, rekonstruira ali na novo vzpostavi v enakih ali manjših gabaritih, pri čemer se dopuščajo obstoječi odmiki od sosednjih parcel, in sicer manjši kot jih dopušča OPN.
Poseben pogoj: Legalizacija zidanice dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
85
MEG-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
 
 
 
88
GRT-vin-2
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, drvarnica) – nelegalna gradnja
Drugi pogoji: 
– dopušča se ureditev dostopa preko zemljišča s parc. št. 3994/2 k.o. Lukovek.
 
89
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (klet, nadstrešek) – nelegalna gradnja
 
 
93
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
 
 
98
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad PP in drvarnica), OPORNI ZID – nelegalna gradnja
Drugi pogoj: 
– razvaline stare hiše se lahko ohranjajo, dopušča se tudi njena rekonstrukcija.
 
100
TRE-154 SK
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
 
 
 
101
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
 
 
 
102
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
 
 
 
103
GRT-vin-3
ZIDANICA – neskladna gradnja
 
 
 
106
MAD-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
 
 
 
108
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
 
 
109
ČEŠ-vin-2
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
 
 
110
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (parkirišče s podkletitvijo)
 
Poseben pogoj: Legalizacija zidanice in pomožnega objekta (parkirišče s podkletitvijo) dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
111
ZČA-vin-5
ZIDANICA – nelegalna gradnja
 
 
 
112
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
 
Drugi pogoji: 
Na terasi, J od objekta, se dopušča nadstrešek z ravno streho, z namenom zaščite pred padavinami. Možno ga je delno tudi zapreti.
 
113
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
 
 
 
115
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja
 
 
116
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad PP in kapnico) – nelegalna gradnja
 
 
118
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
 
 
 
119
GRT-vin-2
ZIDANICA – nelegalna gradnja
OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja
 
Poseben pogoj: 
Legalizacija opornega zidu dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem, je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom odstraniti.
120
LUK-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (klet) – nelegalna gradnja
Drugi pogoji: – na pomožnem objektu (kleti) je potrebno zaključiti fasado v barvi, ki bo usklajena z osnovnim objektom. Streha pomožnega objekta je ravna.
 
121
MEG-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
 
 
14. člen 
(splošna določila za izvedbo pogojev sanacije) 
(1) Pogoji sanacije so določeni za posamezne objekte, ki gabaritno in oblikovno odstopajo od objektov, zgrajenih v neposredni okolici z namenom, da se zagotovi njihova čim večja integracija v širšem prostoru.
(2) Pogoji sanacije so deljeni na zahteve glede oblikovanja fasade ter na izvedbo zunanjih ureditev (zazelenitev opornih zidov, zasaditve z drevjem, izvedbo brajd ipd.). V primeru, ko so na objektu, zaradi zagotovitve oblikovne skladnosti celotnega objekta potrebni konstrukcijski posegi, so ti določeni z upoštevanjem sorazmernosti med stroški in doseženim učinkom v vizualni sliki prostora.
(3) Pogoji sanacije za posamezen sklop so:
Oblikovanje fasade:
– obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Pri zidanicah in kmetijskih objektih naj bo fasada podstrešnega dela praviloma v leseni izvedbi.
Zasaditve:
– zasaditev okolice z avtohtonim visokoraslim drevjem iz smeri vizualne izpostavljenosti,
– ozelenitev podpornih zidov s popenjalkami (bršljan, divja trta) ali sorodnimi rastlinami.
Konstrukcijski poseg:
– kjer je ta potreben, je podan v spodnji tabeli.
Drugi pogoji:
– kjer so ti potrebni oziroma smiselni, so podani v spodnji tabeli.
15. člen 
(dopustna legalizacija objektov glede lege, gabaritov in oblikovanja s pogoji sanacije) 
(1) Za nekatere ureditvene enote so poleg pogojev sanacije določeni tudi drugi pogoji, ki ne predstavljajo pogojev sanacije, so pa določeni z namenom, da se zagotovi funkcionalnejša izraba in izgled objekta in/ali pripadajočih zunanjih ureditev. Njihova izvedba je priporočljiva, ni pa obvezna. Posebni pogoj je vezan na legalizacijo, kadar del objekta poseže na drugo zemljišče, ki ni v lasti investitorja, in je predpogoj za legalizacijo.
(2) Dopustna je legalizacija osnovnih in/ali ostalih objektov z izvedbo naslednjih pogojev sanacije:
UE
EUP po OPN
Predmet legalizacije (osnovni objekt)
Predmet legalizacije (ostali objekti)
Pogoji sanacije z obrazložitvijo (če so potrebni)
Drugi pogoji (neobvezni)
Posebni pogoji
2
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
 
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju (poenotenosti) fasade potrebno upoštevati: – obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi.
Drugi pogoji: – obstoječ objekt, zgrajen pred letom 1967, na zemljišču s parc. št. 632/2 se lahko odstrani ali ohrani in rekonstruira.
 
9
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati: 
– obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi.
 
Poseben pogoj: Legalizacija zidanice dovoljena s pogoji sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
26
GRT-004 SK
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
 
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati: – obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. 
 
Poseben pogoj: Legalizacija stanovanjske hiše dovoljena s pogoji sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
30
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
 
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati:. – Oblikovanje fasade: obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi. – Zasaditve: ozelenitev podpornih zidov s popenjalkami (bršljan, divja trta) ali sorodnimi rastlinami. – Konstrukcijski poseg: nad teraso (balkonom) na zahodni strani se podaljša streha. Teraso se lahko tudi delno zapre z namenom, da se na fasadi ustvari kubus, ki višino objekta še dodatno razbije.
 
 
36
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
 
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oz je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati: – obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi.
Drugi pogoji: – zaradi plazenja terena se dopušča izvedba dodatnih opornih zidov na zemljišču s parc. št. 391/2 k.o. Korita.
 
57
ČEŠ-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
 
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati: – obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi.
Drugi pogoji: – nadstrešek pri vhodu na severni strani se delno ali v celoti pozida z namenom, da se objekt vizualno poenoti. Fasado le-tega je potrebno barvno uskladiti s fasado osnovnega dela.
 
58
GRT-vin-3
ZIDANICA – neskladna gradnja
 
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati: – obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi.
 
 
67
STD-004 SK in 
STD-009 SKg
STANOVANJSKA HIŠA (z gospodarskim delom) – neskladna gradnja
 
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati: – obvezna horizontalna členitev po etažah. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. 
Drugi pogoji: – v sklopu objekta se poleg bivanja dopušča tudi turistična dejavnost, kot dopolnilna dejavnost kmetije.
 
68
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
 
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Oblikovanje fasade oziroma pri dokončanju fasade upoštevati: obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi. – Zasaditev: zasaditev okolice z avtohtonim visokoraslim drevjem iz smeri vizualne izpostavljenosti, – Konstrukcijski poseg: streha objekta se rekonstruira na način, da se obstoječa streha zamenja. Zaradi izvedbe AB horizontalne vezi, se kolenčni zid dvigne za cca 20 cm. Na obeh straneh se izvedeta čopa. – ob objektu, na zahodni strani, se izvede brajda z namenom, da se višina objekta še dodatno razbije in vizualno zniža. Le-ta se ozeleni s popenjalkami (bršljan, divja trta) ali sorodnimi rastlinami
Drugi pogoji: – dopušča se izvedba opornega zidu ob cesti, na zemljišču s parc. št. 654/1 in 652/2, z namenom funkcionalnejše ureditve zunanjih površin ob objektu in/ali premagovanja višinske razlike v terenu – na SV strani se v nivoju pritličja nad ploščo dopušča izvedba nadstreška z leseno konstrukcijo in ravno oziroma enokapno streho – na severni strani se dopušča podaljšanje plošče nad kletjo z namenom izvedbe nadstreška nad vhodom
 
75
RIH-vin-2 (Ask)
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 3x (hlev, KGO1, KGO2) – nelegalna gradnja
Na objektu (stanovanjska hiša in pomožni objekt KGO1) je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Oblikovanje fasade: Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. 
Drugi pogoji: Pri oblikovanju fasad je potrebno posebno pozornost posvetiti barvni usklajenosti celotnega kmetijskega kompleksa.
 
77
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
 
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati: Oblikovanje fasade: obvezna horizontalna členitev etaž. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. 
 
 
79
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
 
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Oblikovanje fasade: obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv na način, da objekt deluje poenoteno, kot celota, kljub razgibanosti posameznih delov
 
 
83
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije: Oblikovanje fasade: – obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi. – balkonska ograja na južni strani objekta se izvede na način, da vizualno zniža objekt
 
 
86
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek), OPORNI ZID – nelegalna gradnja
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Konstrukcijski posegi: streha objekta se rekonstruira na način, da se obstoječa streha zamenja. na prizidku osnovnega objekta se nadkrije terasa z namenom, da se prepreči zatekanje vode nadstrešek se zapre (dozida) z namenom, da se izboljša vizualna podoba objekta- 
Drugi pogoji: – SZ od objekta se dozida prostor za stranišče in kurilnico z namenom boljšega funkcioniranja
Poseben pogoj: Legalizacija nadstreška dovoljena s pogoji sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta (napušč strehe), ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
90
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Oblikovanje fasade: obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi. – Konstrukcijski poseg: Predvidi se rekonstrukcija strehe starega dela, pri čemer se sleme starega dela dvigne na višino novega dela objekta, z namenom poenotenosti vertikalnih gabaritov. 
Drugi pogoji: – dopušča se izvedba parkirnega mesta na parceli 455 k.o. Korita.
 
95
MAČ-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (kmečka lopa) – nelegalna gradnja
Na objektu (zidanici) je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Oblikovanje fasade: obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi.
 
 
104
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, lopa) – nelegalna gradnja
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Konstrukcijski poseg: nad teraso zidanice se izvede nadstrešek z namenom zaščite pred padavinami. Praviloma naj bo izveden v leseni konstrukciji, naklon strehe pa naj bo enak naklonu strehe nad osnovnim delom objekta.
Drugi pogoji: – terasa se lahko delno ali v celoti pozida, pri čemer je potrebno izhajati iz celovite rešitve oblikovanja objekta. – dopušča se rekonstrukcija osnovne strehe pri čemer je dovoljen tudi nižji naklon kot je obstoječ, vendar ne sme odstopati od določil OPN.
 
107
LIS-vin-1
HRAM – legalna gradnja
 
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Konstrukcijski poseg: dopušča se rušitev obstoječega hrama, zaradi slabega gradbeno-tehničnega stanja, na njegovem mestu pa dopusti gradnja zidanice po pogojih OPN (glede oblikovanja in velikosti), vendar z obstoječimi odmiki (manjšimi kot jih dopušča OPN).
Drugi pogoji: – severno od objekta, ob cesti, se dopušča izvedba parkirnega mesta na parceli 470/2 k.o. Knežja vas. Zaradi razlik v terenu se parkirno mesto izvede z opornimi zidovi.
 
114
MEG-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
 
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Oblikovanje fasade: obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi. – Konstrukcijski poseg: Zunanje stopnišče na JV strani se pozida, nad njim se podaljša osnovna streha na način, da objekt deluje poenoteno.
Drugi pogoji: – lopa na zemljišču s parc. št. 456/1 k.o. Češnjevek se ohranja z obstoječimi odmiki.
 
117
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (drvarnica / lopa) – nelegalna gradnja
Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati: – obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi.
 
 
16. člen 
(dopustna legalizacija objektov, kjer ti delno posegajo na osnovno namensko rabo) 
Dopustna je legalizacija delov osnovnih in ostalih objektov, ki minimalno posegajo na osnovno namensko rabo (K1 ali K2) s pogoji sanacije ali brez pogojev sanacije, kot je podano v spodnji tabeli:
Ureditvena enota
EUP po OPN
Predmet legalizacije (osnovni objekt)
Predmet legalizacije (ostali objekti)
Vrsta rabe po OPN (osnovni objekt)
Vrsta rabe po OPN (ostali objekti)
14
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, podkletena terasa) – nelegalna gradnja
Av
Av, K2
17
GRT-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
 
Av; K2
 
20
LUK-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
Av
K2
21
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 3x (nadstrešek 1, nadstrešek-2, lopa) – nelegalna gradnja
Av
Av, K2
51
LUK-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
Av
Av, K2
55
LIS-vin-1
POČITNIŠČA HIŠKA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 4x (nadstrešek, klet, drvarnica, uta/senčnica) – nelegalna gradnja 
in OPORNI ZID – nelegalna gradnja
Asp
Asp, PC (oporni zid), K2 (klet)
61
RIH-vin-3
ZIDANICA – legalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1 
in nadstrešek 2) – nelegalna gradnja
 
Av, K2
66
MAV-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (skedenj) – nelegalna gradnja
Av, K2
K2
68
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
 
Av, K2
 
69
GRT-vin-2
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
Av, K2
Av
75
RIH-vin-2 (Ask)
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 3x (hlev, KGO1, KGO2) – nelegalna gradnja
Ask, K2
Ask
84
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (kmečka lopa) – nelegalna gradnja
Av, PC
Av, K2
85
MEG-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
 
Av, K2
 
86
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek), OPORNI ZID – nelegalna gradnja
Av
Av, K2
95
MAČ-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (kmečka lopa) – nelegalna gradnja
Av
K1
98
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad PP 
in drvarnica), OPORNI ZID – nelegalna gradnja
Av
Av, K2
108
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
Av
Av, K2
119
GRT-vin-2
ZIDANICA – nelegalna gradnja
OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja
Av; K2
Av; K2
120
LUK-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (klet) – nelegalna gradnja
Av
Av, K2
17. člen 
(dopustna legalizacija objektov, kjer del objekta delno posega na PC) 
(1) Dopustna je legalizacija delov osnovnih in/ali ostalih objektov, ki minimalno posegajo na površine cest (PC), če je zagotovljena zadostna širina vozišča, ustrezna preglednost na vozišču in če se zagotovi vse varnostne ukrepe, da ne pride do negativnih vplivov na vozišče (namestitev snegobranov, žlebov ipd.).
(2) Dopustna je legalizacija delov osnovnih in/ali ostalih objektov s posegom na površine cest (PC) s pogoji sanacije ali brez pogojev sanacije, kot je podano v spodnji tabeli:
Ureditvena enota
EUP po OPN
Predmet legalizacije (osnovni objekt)
Predmet legalizacije (ostali objekti)
Vrsta rabe po OPN (osnovni objekt)
Vrsta rabe po OPN (ostali objekti)
4
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (drvarnica in nadstrešek) – nelegalna gradnja
Av, PC
Av
19
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
Av, PC
Av, PC
26
GRT-004 SK
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
 
SK, PC
 
55
LIS-vin-1
POČITNIŠKA HIŠKA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 4x (nadstrešek, klet, drvarnica, uta/senčnica) – nelegalna gradnja 
in OPORNI ZID – nelegalna gradnja
Asp
Asp, PC (oporni zid), K2 (klet)
84
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (kmečka lopa) – nelegalna gradnja
Av, PC
Av, K2
109
ČEŠ-vin-2
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
Av, PC
Av
110
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (parkirišče s podkletitvijo)
Ask
Av, PC
18. člen 
(dopustna legalizacija objektov, kjer del objekta delno posega na sosednje zemljišče z drugim lastništvom) 
(1) Legalizacija osnovnega in/ali ostalih objektov je dovoljena brez ali s pogoji sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
(2) Dopustna je legalizacija delov osnovnih in/ali ostalih objektov, ki posegajo na sosednje zemljišče, z drugim zemljiščem, kot je podano v spodnji tabeli:
UE
EUP po OPN
Predmet legalizacije 
(osnovni objekt)
Predmet legalizacije 
(ostali objekti)
Posebni pogoji
4
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (drvarnica in nadstrešek) – nelegalna gradnja
Poseben pogoj: Legalizacija dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
9
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
Poseben pogoj: Legalizacija zidanice dovoljena s pogoji sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
19
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
Poseben pogoj: Legalizacija zidanice dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
21
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 3x (nadstrešek 1, nadstrešek-2, lopa) – nelegalna gradnja
Poseben pogoj: Legalizacija zidanice in pomožnih objektov dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
26
GRT-004 SK
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
 
Poseben pogoj: Legalizacija stanovanjske hiše dovoljena s pogoji sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
29
MAV-vin-1 (Ask)
STANOVANJSKA HIŠA – nelegalna gradnja
 
Poseben pogoj: 
Upošteva se, da je dostop že bil urejen z GD za obstoječo 
vinsko klet.
55
LIS-vin-1
POČITNIŠČA HIŠKA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 4x (nadstrešek, klet, drvarnica, uta/senčnica) – nelegalna gradnja in OPORNI ZID – nelegalna gradnja
Poseben pogoj: Legalizacija dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem, je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom odstraniti.
61
RIH-vin-3
ZIDANICA – legalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1 in nadstrešek 2) – nelegalna gradnja
Poseben pogoj: Legalizacija pomožnega objekta (nadstrešek 2) dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
82
HUD-009-SK(v)
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
 
Poseben pogoj: Legalizacija stanovanjske hiše dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
84
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
Poseben pogoj: Legalizacija zidanice dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
86
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek), OPORNI ZID – nelegalna gradnja
Poseben pogoj: Legalizacija nadstreška dovoljena s pogoji sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta (napušč strehe), ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
110
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
POMOŽNI OBJEKT (parkirišče s podkletitvijo) 
– nelegalna gradnja
Poseben pogoj: Legalizacija zidanice in pomožnega objekta (parkirišča) dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
119
GRT-vin-2
ZIDANICA – nelegalna gradnja
OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja
Poseben pogoj: 
Legalizacija opornega zidu dovoljena brez pogojev sanacije v 
primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem, je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje 
zemljišče z drugim lastništvom odstraniti.
2.2.2 Pogoji za legalizacijo objektov glede odmikov od mej sosednjih zemljišč 
19. člen 
(dopustni manjši odmiki osnovnih objektov) 
Manjši odmiki od mej sosednjih zemljišč so dopustni pri naslednjih objektih in znašajo:
UE
EUP 
po OPN
Predmet legalizacije 
(osnovni objekt)
Odmiki (osnovni objekt)
2
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
0,90 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas 1,10 m od parc. št. 633/2 k.o. Knežja vas 
3
LUK-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
1,80 m od parc. št. 4147/5 (cesta) k.o. Lukovek 
4
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
0,00 m od parc. št. 4141/1 (cesta) k.o. Lukovek oziroma napušč min posega na cesto 0,00-0,15 m od parc. št. 2954/1 k.o. Lukovek oziroma napušč min posega na to parcelo
5
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
0,65 m od parc. št. 1774 k.o. Lukovek 1,80 m od parc. št. 4179 (cesta) k.o. Lukovek 
9
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
0,10 m od parc. št. 2836/3 k.o. Lukovek (napušč poseže na to parcelo). 0,25 m od parc. št. 2836/1 k.o. Lukovek 1,55 m od parc. št. 4141/1 (cesta) k.o. Lukovek na Z del objekta, za cca 0,20 m poseže na parcelo 2836/2, ki ni v lasti investitorja 
11
LIP-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
0,80 m od parc. št. 2950/1 k.o. Lukovek 1,10 m od parc. št. 2956/2 k.o. Lukovek 
12
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
0,70 m od parc. št. 4179 (cesta) k.o. Lukovek 1,75 m od parc. št. 1773 k.o. Lukovek 
16
LIP-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
0,70 m od parc. št. 3730 k.o. Lukovek 
17
GRT-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
0,15 m od parc. št. 3450/3 k.o. Lukovek 0,50 m od parc. št. 3445/2 k.o. Lukovek 2,35 m od parc. št. 4127/1 (cesta) k.o. Lukovek 
19
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,00 m od parc. št. 319 k.o. Knežja vas 0,00 m od parc. št. 2777/1 (javno dobro) k.o. Knežja vas oziroma objekt (balkon) delno, cca 0,3 m že posega na sosednje zemljišče
20
LUK-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
2,22 m od parc. št. 4147/13 k.o. Lukovek 
21
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
0,00 m od parc. št. 104 k.o. Knežja vas oz objekt delno, cca 0,15 m 
že posega na sosednje zemljišče 2,55 m od parc. št. 2776/18 (javno dobro) k.o. Knežja vas 
24
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
2,75 m oziroma 0,15 m (streha objekta) od parc. št. 269 k.o. Knežja vas 
26
GRT-004 SK
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
0,85 m od parc. št. 3502/3 k.o. Lukovek 0,25 m od parc. št. 3480/1 k.o. Lukovek 0,00 m od parc. št. 4118 (cesta) k.o. Lukovek 
28
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
Odmiki po GD.
30
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
0,80 m od parc. št. 221 k.o. Knežja vas 
36
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
2,45 m od parc. št. 392 k.o. Korita 
38
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
0,75 m od parc. št. 533 k.o. Knežja vas 
39
MEG-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
2,40 m od parc. št. 465/5 k.o. Češnjevek, ostali del osnovnega objekta po GD.
40
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
1,65 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas 
43
GRT-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
0,90 m od parc. št. 3348/3 k.o. Lukovek 1,00 m od parc. št. 3350 k.o. Lukovek 
45
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,80 m od parc. št. 1775 k.o. Lukovek 1,55 m od parc. št. 1771 k.o. Lukovek 
46
RIH-017 SK
STANOVANJSKA HIŠA – nelegalna gradnja
1,45 m od parc. št. 4175 (cesta) k.o. Lukovek 
47
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,30 m od parc. št. 621/3 (cesta) k.o. Roje 1,05 m od parc. št. 118/8 k.o. Roje 
51
LUK-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
0,50 m od parc. št. 2492 k.o. Lukovek 1,00 m od. parc. št. 4150/10 (cesta-javno dobro) k.o. Lukovek 
52
GRT-003 SK
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
3,20 m od parc. št. 3497/1 k.o. Lukovek 3,65 m od parc. št. 4118 (cesta) k.o. Lukovek 
56
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
0,20 m od parc. št. 112/5 k.o. Roje 
57
ČEŠ-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
2,25 m od parc. št. 9/4 k.o. Češnjevek 1,35 m od parc. št. 9/5 k.o. Češnjevek 
59
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
2,05 m od parc. št. 698/2 k.o. Knežja vas 0,45 m od parc. št. 681 k.o. Knežja vas 
60
VŠE-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,00 m od parc. št. 294/1 k.o. Ševnica 
61
RIH-vin-3
ZIDANICA – legalna gradnja
 
65
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,55 m od parc. št. 1792/1 k.o. Lukovek 
67
STD-004 SK in STD-009 SKg
STANOVANJSKA HIŠA 
(z gospodarskim delom) – neskladna gradnja
1,65 m od parc. št. 1221/5 (cesta) k.o. Dobrnič 
68
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
1,85 m od parc. št. 655 k.o. Knežja vas 
69
GRT-vin-2
ZIDANICA – neskladna gradnja
0,20 m od parc. št. 4121 k.o. Lukovek 0,10 m od parc. št. 3970/2 k.o. Lukovek 
72
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
0,00 m od parc. št. 300/1 k.o. Knežja vas 
75
RIH-vin-2 (Ask)
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
2,10 m od parc. št. 4176 (cesta) k.o. Lukovek 
78
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,20 m od parc. št. 4133/1 (cesta) k.o. Lukovek 0,75 m od parc. št. 3770/1 k.o. Lukovek 
79
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,90 m od parc. št. 93/2 k.o. Roje 
82
HUD-009-SK(v)
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
osnovni del objekta: 1,00 m od parc. št. 1205/2 (cesta) k.o. Ševnica (po GD) prizidan del: 0,25 m od parc. št. 1205/2 (javno dobro) k.o. Ševnica 0,70 m od parc. št. 1204/1 (javno dobro) k.o. Ševnica Delno poseže na javno dobro, parc. št. 1198/5 (cca 1,8 m) in 1204/2 (cca 0,45 m), k.o. Ševnica
83
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,70 m od parc. št. 296 k.o. Korita 1,45 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita 1,95 m od parc. št. 291 k.o. Korita 
84
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
0,85 m od parc. št. 225/2 k.o. Knežja vas 0,00 m od parc. št. 2776/18 (javno dobro) k.o. Knežja vas, oz objekt delno, cca 0,9 m, že posega na sosednje zemljišče
86
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
1,65 m od parc. št. 450 k.o. Knežja vas, na delu obravnavanega prizidka, odmik osnovnega objekt po GD 
88
GRT-vin-2
ZIDANICA – neskladna gradnja
2,20 m od parc. št. 3993/1 k.o. Lukovek 2,00 m (prizidek 1) oziroma 0,40 m (prizidek 2) od parc. št. 3985 k.o. Lukovek 
90
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
0,70 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita 
93
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,60 m od parc. št. 320/2 k.o. Knežja vas 
98
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,25 m od parc. št. 621/3 (cesta) k.o. Roje
100
TRE-154 SK
STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja
Odmiki po GD.
101
LIS-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
0,65 m od parc. št. 2781/2 (cesta) k.o. Knežja vas 0,40 m od parc. št. 705 k.o. Knežja vas 
102
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
0,50 m od parc. št. 229 k.o. Knežja vas 
103
GRT-vin-3
ZIDANICA – neskladna gradnja
2,35 m od parc. št. 3207/1 k.o. Lukovek 
104
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
0,40 m od parc. št. 313 k.o. Knežja vas 0,65 m od parc. št. 311/2 k.o. Knežja vas 0,65 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas 
106
MAD-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,85 m od parc. št. 206/9 k.o. Dolga njiva 0,60 m od parc. št. 206/5 k.o. Dolga njiva 0,35 m od parc. št. 206/1 k.o. Dolga njiva 
107
LIS-vin-1
HRAM – legalna gradnja
1,48 m od parc. št. 469 k.o. Knežja vas – objekt stoji z uporabnim dovoljenjem
108
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,05 m od parc. št. 437/1 k.o. Knežja vas 1,35 m od parc. št. 2777/1 k.o. Knežja vas 
109
ČEŠ-vin-2
ZIDANICA – nelegalna gradnja
0,70 m od parc. št. 2870/2 k.o. Lukovek 
110
RČA-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
Objekt za cca 0,20 m poseže na parc. št. 113/1 k.o. Roje Objekt za cca 0,20 m poseže parc. št. 113/2 k.o. Roje 1,25 m od parc. št. 111/2 k.o. Roje
111
ZČA-vin-5
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,30 m od parc. št. 1229 k.o Čatež 
112
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
1,70 m od parc. št. 357/2 k.o. Korita 
113
RIH-vin-3
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,85 m od parc. št. 4180 (cesta) k.o. Lukovek 0,80 m od parc. št. 1772 k.o. Lukovek 
115
ŠMA-vin-1
ZIDANICA – neskladna gradnja
1,75 m od parc. št. 350/2 k.o. Korita 0,00 m od parc. št. 346 k.o. Korita 0,40 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita 
116
LIS-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,30 m od parc. št. 412/4 k.o. Knežja vas 
117
LIP-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,70 m od parc. št. 2994/1 k.o. Lukovek 
119
GRT-vin-2
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,80 m od parc. št. 4121 k.o. Lukovek 0,70 m od parc. št. 3969/1 k.o. Lukovek 
120
LUK-vin-1
ZIDANICA – nelegalna gradnja
1,50 m od parc. št. 4147/5 k.o. Lukovek 
20. člen 
(dopustni manjši odmiki ostalih objektov) 
Manjši odmiki od mej sosednjih zemljišč so dopustni pri naslednjih ostalih objektih in znašajo:
UE
EUP 
po OPN
Predmet legalizacije (ostali objekti)
Odmiki (ostali objekti)
3
LUK-vin-1
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
Oporni zid:0,50 m od parc. št. 4147/5 (cesta) k.o. Lukovek 
4
LIP-vin-1
POMOŽNI OBJEKT 2x (drvarnica innovem 21. členu nadstrešek) – nelegalna gradnja
drvarnica in nadstrešek: 0,65 m od parc. št. 2836/4 k.o. Lukovek 
6
LIS-vin-1
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
Pomožni objekt (nadstrešek): 1,90 m od parc. št. 269 k.o. Knežja vas 
8
LIS-vin-1
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad kletjo) – nelegalna gradnja
Pomožni objekt (nadstrešek nad kletjo): 0,75 m od parc. št. 662 k.o. Knežja vas 
9
LIP-vin-1
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
nadstrešek na J strani: 0,90 m od parc. št. 2836/3 k.o. Lukovek 
11
LIP-vin-1
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
nadstrešek: 0,25 m od parc. št. 2956/2 k.o. Lukovek 
14
LIP-vin-1
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, podkletena terasa) – nelegalna gradnja
Podkletena terasa: 1,00 m od parc. št. 3081 k.o. Lukovek 
19
LIS-vin-1
POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
Lopa: 0,45 m od parc. št. 321/1 k.o. Knežja vas 0,65 m (objekt) oziroma 0,15 m (balkon) od parc. št. 2777/1 (javno dobro) k.o. Knežja vas 
20
LUK-vin-1
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
0,00 m od parc. št. 4147/5 k.o. Lukovek 
21
LIS-vin-1
POMOŽNI OBJEKT 3x (nadstrešek 1, nadstrešek-2, lopa) – nelegalna gradnja
Nadstrešek 1: 0,10 m od parc. št. 104 k.o. Knežja vas Nadstrešek 2: 0,00 m od parc. št. 108 k.o. Knežja vas oz objekt delno, cca 0,40 m že posega na sosednje zemljišče 0,75 m od parc. št. 2776/18 (javno dobro) k.o. Knežja vas Lopa: 1,05 m od parc. št. 2776/18 (javno dobro) k.o. Knežja vas 0,25 m od parc. št. 209/1 k.o. Knežja vas 
28
ŠMA-vin-1
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
Oporni zid: 
0,00 m od parc. št. 2640/1 k.o. Korita
29
MAV-vin-1 (Ask)
POMOŽNI OBJEKT (KGO) – nelegalna gradnja
KGO (kmetijsko gozdarski objekt) 1,40 m od parc. št. 333/3 k.o. Prapreče 
38
LIS-vin-1
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, klet) – nelegalna gradnja
nadstrešek: 1,00 m od parc. št. 2781/1 (cesta) k.o. Knežja vas, odmik kapnica, ki je v celoti vkopana znaša 0,10m 
klet: 0,35 m od parc. št. 2781/1 (cesta) k.o. Knežja vas, klet je v celoti vkopana 0,30 m od parc. št. 535/1 k.o. Knežja vas, klet je v celoti vkopana
39
MEG-vin-1
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
oporni zid (ob cesti): 0,00 m od SV roba parc. št. 1176/1 (cesta) k.o. Češnjevek 
40
LIS-vin-1
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, drvarnica z nadstreškom) in OPORNI ZID – nelegalna gradnja – 
nadstrešek: 1,65 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas 2,00 m od parc. št. 668 k.o. Knežja vas drvarnica z nadstreškom: 1,65 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas oporni zid (ob cesti): 1,25 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas 
47
RČA-vin-1
POMOŽNI OBJEKT (drvarnica z nadstreškom nad kletjo), OPORNI ZID 1 in 2
drvarnica z nadstreškom nad kletjo: 0,30 m od parc. št. 208/4 k.o. Roje oporni zid 1: 0,75 m od parc. št. 621/3 (cesta) k.o. Roje oporni zid 2: 0,45 m od parc. št. 118/8 k.o. Roje 
51
LUK-vin-1
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
1,00 m od parc. št. 4150/10 (cesta) k.o. Lukovek
55
LIS-vin-1
POMOŽNI OBJEKT 4x (nadstrešek, klet, drvarnica, uta/senčnica) – nelegalna gradnja in OPORNI ZID – nelegalna gradnja
nadstrešek: 0,00 m od parc. št. 198 k.o. Knežja vas oz objekt delno, cca 0,4 m že posega na sosednje zemljišče Klet: 0,00 m od parc. št. 198 k.o. Knežja vas oz objekt delno, cca 0,25 m že posega na sosednje zemljišče Oporni zid ob cesti, višine do 1,2 m, zgrajen na zemljišču parc. št. 2776/18 (javno dobro) k.o. Knežja vas
56
RČA-vin-1
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1, nadstrešek 2) – nelegalna gradnja
nadstrešek 1: 1,70 m od parc. št. 112/5 k.o. Roje 
59
LIS-vin-1
POMOŽNI OBJEKT (drvarnica), OPORNI ZID – nelegalna gradnja – 
drvarnica: 1,35 m od parc. št. 681 k.o. Knežja vas oporni zid: 0,20 m od parc. št. 2781/2 (cesta) k.o. Knežja vas 
61
RIH-vin-3
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1 in nadstrešek 2) – nelegalna gradnja
nadstrešek 2: 0,00 m od parc. št. 4080 (javno dobro) k.o. Lukovek, oziroma objekt delno, cca 0,30 m, že posega na sosednje zemljišče
75
RIH-vin-2 (Ask)
POMOŽNI OBJEKT 3x (hlev, KGO1, KGO2) – nelegalna gradnja
hlev 0,80 m od parc. št. 2265 k.o. Lukovek KGO 1 0,35 m od parc. št. 4176 k.o. Lukovek 
83
ŠMA-vin-1
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
nadstrešek 0,85 m od parc. št. 296 k.o. Korita 
86
LIS-vin-1
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek), OPORNI ZID – nelegalna gradnja
nadstrešek: 0,95 m od parc. št. 450 k.o. Knežja vas 0,10 m od parc. št. 2777/1 (javno dobro) k.o. Knežja vas oporni zid (ob cesti): na meji sosednjega zemljišča parc. št. 2777/1 (javno dobro)
88
GRT-vin-2
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, drvarnica) – nelegalna gradnja
nadstrešek: 0,65 m od parc. št. 3985 k.o. Lukovek 1,00 m od parc. št. 3994/1 k.o. Lukovek drvarnica: 1,40 m od parc. št. 3985 k.o. Lukovek 0,70 m od parc. št. 3994/1 k.o. Lukovek 0,05 m od parc. št. 4120/1 (javno dobro) k.o. Lukovek 
89
LIS-vin-1
POMOŽNI OBJEKT 2x (klet, nadstrešek) – nelegalna gradnja
klet: 1,55 m od parc. št. 285 k.o. Knežja vas nadstrešek: 1,95 m od parc. št. 285 k.o. Knežja vas 
90
ŠMA-vin-1
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
oporni zid na SZ: 0,10 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita 
93
LIS-vin-1
POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
lopa: 2,00 m od parc. št. 322/2 k.o. Knežja vas 
98
RČA-vin-1
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad PP in drvarnica), OPORNI ZID – nelegalna gradnja
drvarnica z nadstreškom nad PP: 0,30 m od parc. št. 208/3 k.o. Roje oporni zid na Z: 0,10 m od parc. št. 621/3 (cesta) k.o. Roje, oziroma se ponekod nahaja na meji parcele
108
LIS-vin-1
OPORNI ZID – nelegalna gradnja
oporni zid (ob cesti): 0,15 m od parc. št. 2777/1 (cesta) k.o. Knežja vas 
109
ČEŠ-vin-2
POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
nadstrešek: 0,85 m od parc. št. 2870/2 k.o. Lukovek 
110
RČA-vin-1
POMOŽNI OBJEKT (parkirišče s podkletitvijo)
0,80 m od parc. št. 210/2 k.o. Roje in 
cca 2,10 m z opornim zidom poseže na parc. št. 621/3 k.o. Roje (cesta)
115
ŠMA-vin-1
OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja
oporni zid (ob nadstrešku): 0,15 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita oporni zid (Z del): 0,00 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita 
117
LIP-vin-1
POMOŽNI OBJEKT (drvarnica / lopa) – nelegalna gradnja
0,90 m od parc. št. 2971/2 k.o. Lukovek 
119
GRT-vin-2
OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja
oporni zidovi 0,00 m od parc. št. 4121 k.o. Lukovek oz za cca 0,55 m že poseže na zemljišče 
120
LUK-vin-1
POMOŽNI OBJEKT (klet) – nelegalna gradnja
0,35 m od parc. št. 2417/2 k.o. Lukovek 
21. člen 
(dopustni manjši odmiki za objekte, ki se nahajajo izven UE) 
Z obstoječimi odmiki, četudi so manjši od dovoljenih z določili OPN, se dopušča legalizacija objektov, ki grafično in/ali tekstualno niso opredeljeni v OPPN, se pa nahajajo znotraj ureditvenega območja OPPN opredeljenega v drugem odstavku 6. člena tega odloka.
2.2.3 Pogoji za legalizacijo objektov glede velikosti funkcionalnega zemljiškega posestva 
22. člen 
(dopustna legalizacija objektov z manjšo površino funkcionalnega zemljiškega posestva) 
Za vse UE je dopustna manjša površina vinograda ali drugega trajnega nasada, kot je določeno z OPN, in sicer se pri legalizaciji upošteva obstoječa površina vinograda ali drugega trajnega nasada oziroma obstoječa dejanska raba zemljišča.
2.3 Pogoji za parcelacijo in določitev gradbenih parcel
23. člen 
(pogoji za parcelacijo) 
(1) Parcele v območju OPPN so povzete iz posameznih geodetskih načrtov. V primeru, da znotraj območja OPPN pride do zemljiško-lastniških sprememb, se parcelacija smiselno nadomesti z novimi parcelami, ob upoštevanju mej v OPPN.
(2) Znotraj OPPN so dopustne parcelacije skladno z določili OPN.
24. člen 
(določitev gradbenih parcel) 
(1) Gradbene parcele, ki pripadajo posameznim objektom in ureditvam, so določene na ureditvenih situacijah v okviru posameznih UE v grafičnem delu tega odloka.
(2) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja se lahko določi tudi manjša oziroma večja gradbena parcela ali pa gradbena parcela drugačne oblike, kot je določena v grafičnem delu tega odloka, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– če je znotraj posamezne UE določenega več stavbnega zemljišča, kot ga objekt/i potrebuje/jo, na izločenem delu pa je v geodetskih oziroma drugih evidencah evidentirana izključno kmetijska raba, se lahko določi manjša gradbena parcela,
– če objekt oziroma obstoječe ali predvidene ureditve potrebujejo večjo gradbeno parcelo, se njena velikost lahko tudi poveča, pri čemer pa ta ne sme biti večja od velikosti stavbnega zemljišča, določeno z OPN;
– če je to potrebno zaradi urejanja lastništva ali gradnje gospodarske javne infrastrukture, se lahko določi tudi drugačna oblika gradbene parcele, vendar vse znotraj obsega stavbnega zemljišča.
3. Pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
25. člen 
(splošna določila) 
Priključki objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, vključno z dostopi in parkirišči, ki so potrebni za funkcioniranje objektov in potekajo izven območij posameznih UE, so dopustni na vseh podrobnih namenskih rabah (PNR).
26. člen 
(pogoji za priključevanje na prometno omrežje) 
(1) Za zgrajene objekte, obravnavane s tem OPPN, se šteje, da imajo zagotovljen dostop, če se priključujejo na opredeljeno javno prometno površino.
(2) V primerih, ko dostop poteka preko zemljišča oziroma zemljišč v zasebni lasti, je potrebno v postopku za izdajo upravnega dovoljenja predložiti ustrezno dokazilo o pravici uporabe.
27. člen 
(pogoji glede umestitve in izvedbe parkirišč) 
Parkirišča se lahko izvedejo tudi na drugi strani, če jih zaradi strmega terena ni možno locirati ob objektu. Parkirišče je lahko podkleteno in z ravno streho, pri čemer se kletni prostor lahko nameni za ropotarnico, drvarnico ipd. V sklop parkirišča se šteje tudi dostop, oporni zidovi, nasutje, izkop ipd.
28. člen 
(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje in priključevanje) 
(1) Osnovni objekti se priključujejo na komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje skladno s pogoji upravljavcev komunalnih in energetskih vodov in naprav.
(2) Kjer priključitev na omrežje javne komunalne in energetske infrastrukture ni možna, je dovoljena lastna oskrba.
29. člen 
(vodovod) 
(1) Na območju OPPN, kjer je zgrajeno javno vodovodno omrežje, se morajo ti objekti priključiti na javno vodovodno omrežje.
(2) Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upoštevati vse potrebne predpise o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo ter tehnična določila o javnem vodovodu v Občini Trebnje.
30. člen 
(kanalizacija) 
(1) Tam, kjer še ni izvedene javne kanalizacije je potrebno za odpadne vode, ki nastajajo v zidanicah, projektirati nepretočne greznice. Za objekte, ki so stalno naseljeni pa je potrebno projektirati malo čistilno napravo.
(2) Meteorne vode s streh je potrebno ponikati v ponikovalnici, ostale onesnažene padavinske vode s parkirišč in utrjenih površin, je potrebno pred ponikanjem v ponikovalnici ustrezno prečistiti. Meteorne vode je potrebno načrtovati na način, da ne bo ogrožena stabilnost terena ter da ne iztekajo na cestišče.
(3) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije je potrebno upoštevati vse potrebne predpise o odvajanju in čiščenju odpadne ter padavinske vode na območju Občine Trebnje.
31. člen 
(električno omrežje) 
(1) Na območju so tangence z obstoječimi elektroenergetskimi napravami in vodi. Vse tangence je potrebno projektno obdelati, vse tangirane vode pa je potrebno predhodno nadomestiti z nadomestnimi vodi.
(2) Za vsako novo priključitev objekta na distribucijsko omrežje bo potrebno vložiti enotno vlogo za izdajo soglasja za priključitev.
(3) Za objekte, ki so oddaljeni od transformatorske postaje (v nadaljevanju: TP) več kot 500 m, bo upravljavec zgradil novo elektroenergetsko omrežje vključno z novimi TP. Moč in velikost nove TP je odvisna od predvidene porabe novih odjemalcev. Trase elektroenergetskih vodov, lokacije in tipe TP je potrebno v sklopu projektiranja uskladiti z Elektro Ljabljana d.d.
(4) V kolikor novega omrežja še ni planiranega v trenutno veljavnem Načrtu razvoja omrežja Elektra Ljubljana 2017–2026, ga bo potrebno uvrstiti v naslednjega, ki bo noveliran čez dve leti. Če pa se lastniki želijo priključiti na distribucijsko omrežje takoj, lahko sami financirajo izgradnjo SN in NN omrežja ali si zagotovijo napajanje z električno energijo na drug način, ki sledi napredku tehnike – lastni vir oskrbe.
(5) Tehnični pogoji in parametri priklopa bodo podani v soglasju za priključitev.
(6) Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s pocinkanim valjancem FeZN.
32. člen 
(telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez) 
Pri novih posegih je potrebno upoštevati obstoječe TK omrežje Telekoma Slovenije. V kolikor trasa TK omrežja poteka po zemljiščih na katerih so izvedene posamezne neskladne in nelegalne gradnje, bodo posebni pogoji za zaščito, postavitev, prestavitev in izgradnjo novih TK priključkov podali v projektnih pogojih k predmetnemu posegu v prostor.
33. člen 
(ogrevanje) 
Ogrevanje zidanic je s trdnimi, tekočimi ali plinastimi gorivi. Stavbe se lahko ogrevajo tudi z izkoriščanjem drugih virov energije (toplotne črpalke ipd.). Spodbuja se uporaba obnovljivih virov energije. Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja.
34. člen 
(odpadki) 
(1) Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih na obstoječih lokacijah, od koder je zagotovljen reden odvoz na Zbirno-sortirni center Globoko.
(2) Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža/papir, kartoni, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno, v skupnih zbiralnicah, od katerih bo možno le-te nemoteno odvažati s komunalnimi vozili.
(3) Škropiva in embalaže škropiv je treba zbirati ločeno in jih odvažati na lokacijo, kjer je zagotovljen odvoz na končno dispozicijo.
(4) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z gradbenimi odpadki ravnati in jih sanirati na način skladno s predpisi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ter predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse predpise o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje.
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
35. člen 
(kulturna dediščina) 
Na obravnavanem območju ni evidentirane kulturne dediščine.
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
36. člen 
(varovanje pred prekomernim hrupom) 
(1) Ureditvene enote ležijo na območjih razpršene poselitve, za katere je po predpisih o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju določena III. stopnja varstva pred hrupom.
(2) Pri uporabi obravnavanih objektov mejne vrednosti hrupa v okolju za dejavnosti, povezane z bivanjem in kmetijstvom, ne bodo presežene.
37. člen 
(varovanje pred onesnaženjem zraka) 
(1) Predvidena obremenitev zraka, zaradi uporabe zgrajenih objektov, ne bo presegala dovoljenih koncentracij v skladu z določili o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku.
(2) Pri ureditvi ogrevanja stavb je treba upoštevati določila predpisov o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
(3) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.
38. člen 
(varovanje pred onesnaženjem voda) 
(1) Tam, kjer še ni izvedene javne kanalizacije je potrebno odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod reševati s priključitvijo na greznico oziroma malo ČN. Padavinske vode se zbirajo v kapnici ali jih je treba ponikati v okviru funkcionalnega zemljišča objekta. Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na njej zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje. Pri izvedbi ponikovalnic je potrebno predvideti ukrepe za preprečitev udora ponikanih vod v cestna telesa.
(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z določili predpisov, ki urejajo izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. V primeru izpusta padavinskih vod v vodotok, kjer je zaradi njegove bližine to mogoče, morajo biti emisije v vodotok urejene tako, da bodo skladne z določili predpisa o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ter določili predpisa o stanju površinskih voda.
(3) V času gradnje mora investitor zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin ali prosto v zemljo.
(4) Vlogi za vodno soglasje je potrebno priložiti geološko – geomehansko poročilo s poudarkom na stabilnosti terena in prikazom ustreznosti obstoječega temeljenja. Skladno s tem je potrebno urediti tudi odvodnjavanje.
39. člen 
(varovanje ohranjanja narave) 
Na ureditvenem območju OPPN ni evidentiranih vsebin ohranjanja narave, kot so naravne vrednote, zavarovana območja pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
40. člen 
(varovanje plodne zemlje in tal) 
(1) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja odlaga v pasovih v višini do 2 m ter nato uporabi pri končni ureditvi območja.
(2) Potrebno je upoštevati predpise o varstvu tal.
41. člen 
(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem) 
(1) Gradnja objektov ali naprav, ki so vir elektromegnetnega sevanja, ne sme presegati obremenitev okolja, pri čemer se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).
(2) Pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za vsak nov ali rekonstruiran objekt ali napravo, ki je vir elektromagnetnega sevanja, mora biti izpolnjen pogoj, da elektromagnetno polje kot posledica uporabe ali obratovanja vira ne sme presegati mejnih vrednosti količin elektromagnetnega polja v posameznih območjih naravnega in življenjskega okolja, določenih z veljavnimi predpisi.
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
42. člen 
(naravne omejitve) 
(1) Za objekte v ureditvenih enotah, ki ležijo na območjih erozivnosti ali plazovitosti terena, je treba v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevati smernice pristojne službe oziroma upoštevati dodatne ukrepe za zagotovitev potrebnega varstva s tega področja.
(2) Ureditveno območje OPPN leži izven območja poplavnosti in visokih podtalnih vod, zato dodatni ukrepi za zagotovitev potrebnega varstva s tega področja niso potrebni.
43. člen 
(obramba in zaščita) 
Glede na določila predpisa o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji le-teh ni potrebno predvideti.
44. člen 
(varstvo pred požarom) 
Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi.
45. člen 
(potresna varnost) 
(1) OPPN obravnava že zgrajene objekte. V primeru, da se pri projektiranju ugotovi, da dejanska izvedba objekta ne zagotavlja njegove potresne varnosti, je potrebno s projektno dokumentacijo določiti pogoje za sanacijo objekta glede zagotovitve potresne varnosti.
(2) Pri določitvi pogojev za sanacijo iz predhodnega odstavka se upošteva projektni pospešek tal, ki znaša 0,175 g.
7. Faznost (etapnost)
46. člen 
(faznost) 
Faznost gradnje oziroma legalizacije objektov (osnovnih in pomožnih), opornih zidov in ostalih ureditev znotraj posameznih UE se dopušča v primeru, ko zaradi finančnih ali lastniško- pravnih zadev, objekta ni možno legalizirati v celoti.
8. Velikost dopustnh odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
47. člen 
(velikost dopustnih odstopanj) 
(1) Znotraj območja OPPN so dopustne naslednje tolerance:
odstopanja pri umestitvi objektov, opornih zidov ter odmikih objektov od mej sosednjih zemljišč, ki so posledica različnih vhodnih podatkov (DKN, katastrski podatki na geodetskem načrtu, DOF, ostalo),
odstopanja pri tlorisnih in višinskih gabaritih objektov in naklonov streh, višini opornih zidov ter odmikih objektov od mej sosednjih zemljišč, ki so posledica natančnejših izmer v fazi izdelave projektne dokumentacije,
manjša odstopanja pri določitvi gradbene parcele, ki so posledica različnih vhodnih podatkov (DKN, katastrski podatki na geodetskem načrtu, DOF, ostalo).
(2) V primeru sprememb geodetskega načrta, ki izkazuje spremenjeno parcelno stanje glede na geodetski načrt, uporabljen pri izdelavi tega OPPN, se vsebine oziroma določila OPPN smiselno upoštevajo na novem parcelnem stanju, ob upoštevanju toleranc novega geodetskega načrta.
(3) V primeru, da se pri pripravi projekta za gradbeno dovoljenje ugotovi, da v odloku oziroma popisnih listih ni navedene parcelne številke oziroma je nepravilno navedena, je pa zajeta v območje OPPN in prikazana v grafičnem delu, se le-ta smiselno upošteva. Enako velja tudi za vse druge morebitne nepravilnosti tehnične narave (podatki glede velikosti, oblikovanja objekta, odmikov od parcelnih mej ipd.), za katere se ugotovi, da niso oziroma so nepravilno navedeni v popisni list oziroma odlok.
9. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN
48. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
Poleg vseh obveznosti, navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev in izvajalcev pri prostorskih ureditvah še:
– Pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi oziroma z navodili posameznega upravljavca glede varnostnih (vertikalnih in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe nivelete cestišča in globine infrastrukturnih vodov.
– Stavbe se priključujejo na infrastrukturno omrežje po pogojih upravljavcev.
– Izvajalec del mora o vsaki poškodbi infrastrukturnih objektov in naprav takoj obvestiti upravljavca tangiranega infrastrukturnega omrežja.
– Stroške ogleda, zakoličbe, zaščite, prestavitve infrastrukturnega omrežja (vključno z izdelavo projektov) ter nadzora krije investitor prostorske ureditve. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del v prostoru, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
– Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varnostni ukrepi in gradbišče organizirano tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja.
– Omogočiti je potrebno dovoze in dostope do vseh zalednih zemljišč v času gradnje in po gradnji.
– V primerih, ko je objekt zgrajen ob javni površini oziroma delno posega nanjo, mora lastnik objekta zagotoviti vse ukrepe, ki bodo preprečili zdrs snega na vozišče. Če do tega vseeno pride, je lastnik objekta dolžan oviro takoj odstraniti, pri čemer pa nosi tudi materialno in kazensko odgovornost v primeru nastale kakršnekoli nesreče na cesti.
– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo.
– Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja oziroma posamezne lokacije.
III. GRAFIČNI DEL OPPN 
49. člen 
(vsebina grafičnega dela OPPN) 
Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:
– Umestitev območij urejanja v širšem prostoru:
1.1 Pregledna karta s prikazom delitve območij obravnav po posameznih sklopih, M 1:50 000
– Pregledne karte po posameznih sklopih s prikazom vsebin po OPN: (a) podrobne namenske rabe prostora (PNRP), (b) varovanj in omejitev, (c) gospodarske javne infrastrukture (GJI), v M 1:15 000: 
1.2.1 Sklop A 
1.2.2 Sklop B 
1.2.3 Sklop C 
1.2.4 Sklop D 
1.2.5 Sklop E 
1.3 Pregledne karte po posameznih sklopih na podrobni namenski rabi z EUP po OPN ter prikazom lege ureditvenih enot po OPPN, M 1:5 000:
1.3.1 – 1.3.2 / Sklop A 
1.3.3 – 1.3.4 / Sklop B 
1.3.5 – 1.3.7 / Sklop C 
1.3.8 – 1.3.9 / Sklop D 
1.3.10 – 1.3.13 / Sklop E 
– Prikaz lege, velikosti, oblikovanja, namembnosti in drugih podatkov za objekte in ureditve, ki so predmet legalizacije po OPPN (za vsako ureditveno enoto posebej):
List 1: Osnovni podatki o ureditveni enoti
Prikaz lege objekta na DOF z DKN
Izsek iz izvedbenega dela OPN Mestne občine Novo mesto
List 2: Geodetski načrt s prikazom ureditvene enote, M 1:500
List 3: Ureditvena situacija, M 1:500
List 4 do …:
Pisni podatki o objektih v ureditveni enoti in značilni pogledi / fotografije objekta
(dopolnitev h grafičnim prikazom na listu 3)
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
50. člen 
(upoštevanje določb za načrtovanje) 
(1) Za ureditvene enote (UE), ki so obravnavane s tem OPPN, se za pridobitev gradbenega dovoljenja za obstoječe objekte in njihovo morebitno sanacijo upoštevajo določbe predmetnega OPPN, vključno z upoštevanjem drugih in posebnih pogojev navedenih v 13., 15. in 18. členu. Za vse nove posege in gradnje znotraj posameznih UE pa se uporabljajo določila veljavnega OPN.
(2) Del popisnega lista s pisnimi podatki o objektih v UE, in sicer od »Tloris objekta« do »Območja varovanj oziroma varstveni režim« predstavlja zgolj informacijo o objektu, ki ni obvezujoča za nadaljnje projektiranje. Del popisnega lista s pisnimi podatki o objektih v UE, in sicer od »Predmet legalizacije« do »Pogoji sanacije z obrazložitvijo«, pa se uporabljajo kot določila za projektiranje.
(3) V primeru spremembe zakonodaje, navedene s tem odlokom, se predmetna določila dopuščajo skladno s trenutno veljavno zakonodajo in s smiselnim upoštevanjem tega odloka.
51. člen 
(dokazila glede pravice graditi v postopku izdaje upravnih dovoljenj) 
S tem odlokom so določeni pogoji za legalizacijo neskladnih oziroma nelegalnih gradenj, ki jih mora investitor izpolniti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pogoji so določeni tudi za objekte in/ali ureditve, ki niso v celoti zgrajeni na zemljiščih v lasti investitorja, za kar pa morajo biti v postopku izdaje upravnega dovoljenja predložena ustrezna dokazila o pravici graditi.
52. člen 
(dopustna dela, gradnje in druge ureditve po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskladnih oziroma nelegalnih gradenj) 
(1) Po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskladnih oziroma nelegalnih gradenj objektov in ureditev, obravnavanih s tem OPPN, so na teh objektih dovoljena:
– vzdrževalna dela,
– sprememba namembnosti skladno z 11. členom tega odloka,
– odstranitev objekta in/ali drugih ureditev.
(2) Po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskladnih oziroma nelegalnih gradenj objektov in ureditev, obravnavanih s tem OPPN, so znotraj posameznih UE dopustne vrste gradenj in drugih del skladno s pogoji OPN.
53. člen 
(hramba) 
OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Trebnje in sedežu Upravne enote Trebnje.
54. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2018
Trebnje, dne 21. februarja 2018
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti