Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

622. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje objekta VTD na Čatežu, stran 2259.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2) in v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 28. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje objekta VTD na Čatežu 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga in predmet za OPPN) 
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje objekta VTD na Čatežu (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje M MUNDUS Mateja Sušin Brence s.p., pod št. projekta PA-1710.
(2) OPPN se sprejme ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje, (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr., 49/16; v nadaljevanju: OPN).
(3) Na območju OPPN se določijo merila in pogoji za posege za potrebe Vinogradniško – turističnega društva Čatež pod Zaplazom (VTD), Kulturno umetniškega društva popotovanje Frana Levstika Čatež (KUD) in Krajevne skupnosti Čatež (KS). Poleg obstoječih objektov OPPN obravnava tudi umestitev objektov na mestu zapolnitve obstoječe grajene strukture s pripadajočimi ureditvami in infrastrukturo.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Javno dostopne površine so površine, na katere ima oziroma mora imeti javnost prost dostop, ne glede na lastništvo.
(2) Zemljišče namenjeno gradnji oziroma gradbena parcela po tem odloku je zemljišče, ki je sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji ali na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo obstoječemu objektu ali je predvidena ureditev površin, ki bodo služile predvidenemu objektu. Za zemljišče, namenjeno gradnji se v tem odloku uporablja tudi pojem gradbena parcela.
3. člen 
(vsebina) 
(1) OPPN vsebuje poleg tekstualnega dela z odlokom tudi grafični del ter priloge.
(2) Vsebina odloka določa:
1. opis prostorskih ureditev,
2. območje urejanja,
3. umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
4. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
5. rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
6. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,
7. način, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega dela,
8. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
9. etapnost izvedbe prostorske ureditve,
10. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
11. obveznosti udeležencev graditve objektov,
12. usmeritve za določanje meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
(3) Grafični del vsebuje naslednje načrte:
1. Območje OPPN
1.1. na TTN in OPN
M 1: 10.000, 1:5.000
1.2. na DOF in geodetskem načrtu
M 1:2.000, 1:1.000
2. Vplivi in povezave 
M 1:2 000
3. Situacija 
M 1: 500, 1:200
(4) OPPN ima naslednje obvezne priloge: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage za pripravo OPPN, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev OPPN in povzetek za javnost.
(5) Glede na z OPPN-jem načrtovane ureditve in varovanja, okoljskega poročila za postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bilo potrebno izdelati, zato ni predmet obveznih prilog.
II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV 
4. člen 
(območje urejanja) 
(1) Območje OPPN leži na robu južnega dela naselja Čatež in predstavlja del enote urejanja prostora v OPN določenega kot ČAT-004. Ker predvidene ureditve ne bodo ovirale kasnejšega načrtovanja območja in izvedbe OPPN, se OPPN izdela samo za del enote urejanja prostora in sicer samo za območje, ki ga bodo za svoje namene potrebovali VTD, KUD in KS.
(2) Območje OPPN zajema objekte in pripadajoča zemljišča v lasti VTD ter KS in KUD in vključuje parc. št. 688/6, 687/5, 688/5 k.o. Čatež v velikosti 1060m2.
(3) Meja območja OPPN je razvidna iz načrta 1 grafičnega dela »Območje OPPN«.
5. člen 
(vplivi in povezave) 
(1) Območje OPPN se nahaja v strnjenem delu naselja Čatež s cerkvijo sv. Mihaela severno od območja in je v večjem delu pozidano. Na območju stojita 2 objekta, južno od njiju je oblikovana ploščad s stopničastim delom, ki ima funkcijo javnega trga.
(2) Območje OPPN sega v varovalni pas regionalne državne ceste III. Reda, št. R3-652, na odseku 1457 Moravče–Čatež–Trebnje in leži na levi strani v smeri stacionaže državne ceste od km 6,236 do km 6,282.
(3) Območje je komunalno opremljeno. Do območja se dostopa preko lokalnega javnega dobra parc. št. 1934/7 k.o. Čatež (nekategorizirana pot), ki vodi do župnišča. Javno dobro meji na vzhodni strani na regionalno cesto R3-652/1457, ki je v lasti Republike Slovenije in nima statusa javnega dobra (parc. št. 1934/1 k.o. Čatež). Dostop do območja je možen do SZ dela območja preko obstoječe makadamske poti. Na drugi strani regionalne ceste so parkirne površine.
(4) Območje OPPN leži na območju varstva narave (Natura 200, EPO) in ne sega na druga varovana območja ali območja varstvenih režimov – ne na območju kulturne dediščine, varstva voda, ogrožena območja in ne meji na varovalni gozd.
6. člen 
(vrste gradenj) 
(1) Na območju OPPN so dopustne vse vrste gradenj – gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta.
(2) Dopustni so tudi naslednji posegi:
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– ureditve infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omrežje in naprave ter podobno).
7. člen 
(vrste objektov glede na namen po klasifikaciji objektov) 
(1) Dopustna je gradnja objektov skladno z namensko rabo, torej objektov, ki soustvarjajo centralno funkcijo naselja.
(2) Po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) je dopustna gradnja naslednjih objektov s pretežnim namenom:
1211 
Hotelske in podobne gostinske stavbe
122 
Poslovne in upravne stavbe
12301 
Trgovske stavbe (manjše, oskrbovalne dejavnosti)
12304 
Stavbe za storitvene dejavnosti (manjše, oskrbovalne dejavnosti)
126 
Stavbe splošnega družbenega pomena.
222 
Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski), elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna), komunikacijska omrežja.
8. člen 
(dopustne dejavnosti) 
Dopustne so dejavnosti skladno z namensko rabo – centralne dejavnosti, kjer gre za preplet trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje.
9. člen 
(vrste objektov glede na zahtevnost) 
V območju OPPN je poleg manj zahtevnih objektov dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s 13. členom tega odloka.
III. MERILA IN POGOJI NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 
10. člen 
(zasnova in ureditvene enote) 
(1) Ohranjata se obstoječa objekta in ploščad. Predvidi se pozidava kot zapolnitev obstoječe grajene strukture na severu ob obstoječih objektih. Pri objektu VTD na GP1 se zagotovi dostop do zgornjega platoja terena, pri tem pa se lahko ohranja obstoječ oporni zid ob cesti oziroma obstoječi oporni zid platoja.
(2) Določijo se robni pogoji za gradnjo.
(3) Zasnova je razvidna iz načrta 3 grafičnega dela OPPN »Situacija«.
11. člen 
(lokacijski pogoji in pogoji o velikosti objektov) 
(1) Novogradnja objektov se lahko izvaja po celotni površini gradbene parcele GP1 in GP2 do parcelne meje ali z odmikom in sicer na način, da zagotavlja stabilnost obstoječih objektov in terena oziroma z minimalnim odmikom, kot je prikazano v grafičnem delu.
(2) Max. tlorisno velikost objektov pogojuje razpoložljiv prostor. Vertikalen gabarit novo gradenj pogojuje oblikovanje silhuete naselja in ne sme bistveno izstopati v gabaritih.
12. člen 
(pogoji za oblikovanje objektov in površin) 
(1) Zunanja podoba novo zgrajenega objekta s svojo pojavno drugačnostjo opozori na funkcijo objekta. Objekt naj bo sodobno oblikovan objekt z elementi, ki nakazujejo program objekta, zato posebnim meril in pogojev za oblikovanje tovrstnega objekta ni.
(2) Objekti so lahko tudi tradicionalno oblikovani:
– streha: simetrična dvokapnica z naklonom 40°–45° in čopom brez frčad, kritina opečni zareznik,
– fasada: poleg klasičnega ometa lahko tudi tradicionalni materiali (les ali kamen), ki pa se lahko uporabijo na sodoben način. Fasada naj bo v odtenkih svetlih, toplih, zemeljskih barv ali v beli barvi. Prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone (npr. signalne barve, citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, modra, turkizno modra). Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah (kot so večkotni in polkrožni izzidki, stolpiči, fasadni pomoli in tipični arhitekturni elementi drugih arhitekturnih okolij (stebrišča, loki..) in na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi različnimi nakloni, slemeni in kritinami ipd.).
– Stavbno pohištvo – leseno stavbno pohištvo. Vrata morajo biti polna, lahko s tradicionalnimi dodatki. Večje steklene površine niso dopustne. Priporočljivo je, da imajo odprtine erte – okenske fasadne okvirje v kamnu, tolčenem betonu ali lesu. Zunanje žaluzije ali rolete niso dopustne.
(3) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na vizualno izpostavljene fasade objektov, razen če so te fasade izvedene tako, da deli fasad zakrivajo instalacije in zunanjo enoto naprave.
(4) Dopustna je gradnja podpornih zidov za premostitve nivelet terena.
13. člen 
(pogoji za nezahtevne in enostavne objekte) 
(1) Dopustna je gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
1. Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, kot enostaven objekt, površine do 20 m2 (od tega nadstrešek, vetrolov, senčnica – brajda).
2. Pomožni objekt v javni rabi od tega grajena urbana oprema, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt; pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, objekt javne razsvetljave.
3. Rezervoar za vodo (samo vkopani).
4. Vodnjak, vodomet.
5. Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture.
6. Objekt za oglaševanje.
7. Pomožni komunalni objekt.
(2) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna v odmiku 2,0 m od parcelne meje ali manj s soglasjem lastnika sosednjih zemljišč in pod pogoji upravljavca prometne in druge infrastrukture.
(3) Na ploščadi južno od obstoječih objektov na gradbeni parceli GPjd se dopusti postavitev začasnih objektov za turistične namene, postavitev urbane opreme in nezahtevnih ter enostavnih objektov. Začasni objekti za turistično ponudbo (kiosk, gostinski vrt, pokriti prostor, oder z nadstreškom, tribuna) morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo osnovnega toka peš prometa in funkcionalno oviranih ljudi, da ne ovirajo prometa interventnih vozil in vzdrževanja infrastrukturnega omrežja, ter da upoštevajo pogoje poseganja v varovalni pas regionalne ceste.
(4) Objekt za oglaševanje – Postavitev nad slemenom objektov ni dopustna. Izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti nameščeni najmanj 2,3 m nad javnimi površinami. V varovalnem pasu regionalne ceste je dopustno postavljanje objektov za reklamiranje, obveščanje in oglaševanje pod pogoji veljavnih predpisov in s soglasjem pristojne službe za upravljanje regionalnih cest.
14. člen 
(pogoji za obstoječe objekte) 
Obstoječa objekta se ohranjata. Oblikovna sanacija ni potrebna. Obstoječe stanje objektov je razvidno iz načrta 3 grafičnega dela OPPN »Situacija«.
IV. POGOJI ZA GOSPODARSKO JAVNO IN DRUGO INFRASTRUKTURO 
15. člen 
(infrastruktura splošno) 
(1) Območje je infrastrukturno opremljeno (indirekten dostop do javne ceste, elektrika, vodovod, kanalizacija, telekomunikacijsko in širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij). OPPN ne posega v obstoječe prometne in infrastrukturne ureditve.
(2) Pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času gradnje so predmet projektne dokumentacije PGD.
(3) Prometne ureditve, potek komunalnih in energetskih vodov so prikazani na načrtu 3 grafičnega dela OPPN »Situacija«.
16. člen 
(prometna infrastruktura) 
(1) Območje OPPN sega v varovalni pas regionalne državne ceste III. Reda, št. R3-652, na odseku 1457 Moravče–Čatež–Trebnje, od km 6,236 do km 6,282 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste. Posegi v varovalni pas regionalne ceste so dopustni s soglasjem Direkcije.
(2) Ohranjajo se obstoječe prometne ureditve, dovozi in dostopi na območje OPPN, kot je prikazano na načrtu 3 grafičnega dela OPPN »Situacija«.
(3) Za objekt VTD na GP1 se zagotovi dostop do zgornjega platoja terena, pri tem pa se lahko ohranja obstoječ oporni zid ob lokalni cesti oziroma obstoječi oporni zid platoja.
(4) Pogoje za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v varovalnem pasu cest določa 13. člen odloka.
(5) Parkirne površine se zagotavljajo na obstoječih parkirnih površinah na drugi strani ceste.
17. člen 
(vodovodno omrežje) 
Ohranjajo se obstoječi priključki na vodovodno omrežje in hidrant na ploščadi.
18. člen 
(odvajanje voda) 
(1) Odvajanje padavinske vode novih objektov se priključi k odvajanju padavinske vode z obstoječega objekta, saj gre za odvajanje vod zaradi umestitve manjših objektov.
(2) Ohranjajo se obstoječi priključki na javno kanalizacijsko omrežje. Nova objekta se priključita na obstoječ sistem.
19. člen 
(energetska infrastruktura) 
(1) Ohranjajo se obstoječi priključki na električno omrežje. Obstoječi kabel iz TP Elma Čatež S od območja OPPN do elektro omarice na SV območju ni ustrezno vgrajen. Ob gradnji se umakne in ustrezno izvede kot podzemni vod.
(2) Za ogrevanje in drugo uporabo je možno tudi izkoriščanje obnovljivih virov energije.
20. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
Ohranjajo se obstoječi priključki na telekomunikacijsko omrežje. Dopustna je izvedba priključkov in gradnja vodov za telekomunikacijsko in širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij ter brezžičnega javno dostopnega sistema
21. člen 
(zbiranje in odvoz odpadkov) 
Zagotovljen je individualen odvoz komunalnih odpadkov. Zbirno, ki je tudi odjemno mesto, se uredi na mestu, ki ni vizualno izpostavljeno iz regionalne ceste. Odjemno mesto mora biti opremljeno s posodo za odpad po navodilih upravljavca in se vizualno zakrije.
V. PARCELACIJA IN PROSTORSKI UKREPI 
22. člen 
(parcelacija in prostorski ukrepi) 
(1) Območje OPPN sestavljajo 4 gradbene parcele, kjer je predvidena gradnja objektov. Dopustno je združevanje parcel – GP1 z GP3 in GP2 z GP4. Del GP1 severno od GP2 se lahko združi z GP2.
(2) Posebni prostorski ukrepi niso predvideni.
VI. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, NARAVE IN OKOLJA 
23. člen 
(ohranjanje kulturne dediščine in narave) 
(1) OPPN sega na območja varstva narave (ekološko pomembna območja, območja Nature 2000) in ne posega na območja varstva kulturne dediščine.
(2) Skladno z smernicami pristojne službe za varstvo narave, posebnih pogojev za to področje ni, ker gre za posege znotraj obstoječe pozidave, ki nimajo vpliva na varovano naravo.
(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine obvezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda.
24. člen 
(varovanje voda) 
(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov oziroma njihovih varstvenih pasov. Na območju se poplave ne pojavljajo in ni površinskih voda.
(2) Predvideni so predhodni ukrepi za varstvo površinskih voda in podtalnice skladno z veljavno zakonodajo – ustrezen način odvajanja in čiščenja padavinskih in odpadnih vod.
25. člen 
(varovanje okolja) 
(1) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
(2) Območje centralnih dejavnosti sodi po veljavnih predpisih med območja III. stopnje varstva pred hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa in je dovoljena mejna raven hrupa 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi.
(3) Povzročitelji odpadkov med gradnjo in v času obratovanja objektov morajo upoštevati veljavne predpise, ki določajo ravnanje z odpadki.
(4) Mejne vrednosti obremenitev okolja zaradi elektromagnetnega sevanja ne smejo biti presežene, pri čemer je potrebno upoštevati veljavne predpise. Območje OPPN sodi v območje I. stopnje varstva pred sevanjem.
(5) Pri osvetljevanju objektov in pri objektih za svetlobno oglaševanje, ki svetijo, je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi in usmeritve s področja svetlobnega onesnaženja okolja in glede zmanjševanja porabe električne energije.
(6) Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v občini.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM IN VAROVANJEM ZDRAVJA 
26. člen 
(obramba in varstvo pred nesrečami) 
(1) Obramba: Na območju urejanja niso potrebni ukrepi s področja obrambe.
(2) Ukrepi ogroženih območij: Območje OPPN se ne nahaja na poplavnem območju, nahaja pa se na drugih ogroženih območjih, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi. Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati prepovedi in omejitve veljavne zakonodaje, ki se nanašajo na posege na erozijsko, plazljivo in plazovito območje. V fazi izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo stavbe je potrebno izdelati geološko – geotehnično poročilo s poudarkom na eroziji in plazljivosti terena, s katerim se ugotovi stopnja tveganja za načrtovan poseg – določitev območja nevarnosti pojava erozije in plazov. Odvod vseh odpadnih in padavinskih voda je potrebno načrtovati na tak način, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča in poslabšano stanje voda.
(3) Protipotresna varnost: Pri gradnji objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev je potrebno upoštevati določila predpisov o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za projektni potresni pospešek tal (g) je 0,175. Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani skladno z veljavnimi predpisi o odpornosti in stabilnosti objektov.
(4) Nevarnost razlitja nevarnih snovi: glede na namenskost stavb se ne predvideva pojavnost tovrstne nevarnosti.
27. člen 
(požarnovarstvene zahteve) 
(1) Požarno varstvo, širjenje požara na sosednje objekte, odmiki med objekti, lega objektov, nosilnost konstrukcije, preprečevanje širjenja požara po stavbah, evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje, ukrepi za varen umik ljudi, naprave za gašenje in dostop gasilcev, hidrantno omrežje in drugo, morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov in naprav ter njihovo rabo in se podrobneje določijo v projektni dokumentaciji.
(2) Intervencijske poti se zagotovijo na obstoječih prometnih in javnih površinah.
28. člen 
(varovanje zdravja) 
Vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem, kot določa veljavni predpis.
VIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 
29. člen 
(etapnost izvedbe prostorske ureditve) 
Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.
30. člen 
(dopustna odstopanja) 
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju varnostnih, energetskih, prometnih, tehnoloških in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z energetskega, tehnološkega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenih vidikov.
(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom.
31. člen 
(zagotavljanje izgradnje infrastrukture) 
Podlaga za odmero komunalnega prispevka je program opremljanja, kot velja za širše območje Čateža. Poseben program opremljanja za ta OPPN se ne izdela.
32. člen 
(obveznosti udeležencev graditve objektov) 
Pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času gradnje so predmet projektne dokumentacije PGD.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
(dopustni posegi pred izvedbo ureditev) 
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
34. člen 
(vpogled akta in nadzorstvo) 
(1) OPPN je v času uradnih ur na vpogled na pristojnem oddelku za prostor Občine Trebnje.
(2) Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
35. člen 
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN) 
Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitektonskega in urbanističnega urejanja, kot je opredeljeno v tem odloku. Prenesejo se v prostorsko izvedene pogoje (PIP) v OPN.
36. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2018
Trebnje, dne 21. februarja 2018
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti