Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

618. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2018, stran 2239.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 20. redni seji 22. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82 z dne 20. 12. 2016, Uradni list RS, št. 60 z dne 27. 10. 2017) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.164.105
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.348.691
70
DAVČNI PRIHODKI
6.486.631
700 Davki na dohodek in dobiček
5.657.396
703 Davki na premoženje
648.596
704 Domači davki na blago in storitve
180.639
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
862.060
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
371.784
711 Takse in pristojbine
7.500
712 Globe in druge denarne kazni
35.800
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
5.530
714 Drugi nedavčni prihodki
441.446
72
KAPITALSKI PRIHODKI
20.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
20.000
73
PREJETE DONACIJE
3.978
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.978
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.791.436
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
191.436
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
1.600.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.941.403
40
TEKOČI ODHODKI
2.859.205
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
657.061
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
97.805
402 Izdatki za blago in storitve
1.974.026
403 Plačila domačih obresti
50.313
409 Rezerve
80.000
41
TEKOČI TRANSFERI
3.540.474
410 Subvencije
310.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.423.747
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
170.299
413 Drugi tekoči domači transferi
636.428
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
6.352.980
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.352.980
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
188.744
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
154.424
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
34.320
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–3.777.298
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.500.000
50
ZADOLŽEVANJE
1.500.000
500 Domače zadolževanje
1.500.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
260.409
55
ODPLAČILA DOLGA
260.409
550 Odplačila domačega dolga
260.409
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–2.537.707
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.239.591
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.777.298
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.537.707
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.«
2. člen 
Spremeni se 4. člen tako, da se sedaj glasi:
»Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe, v nadaljevanju; ZJF) tudi prihodki: od požarne takse, prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova turistične takse, koncesijske dajatve od iger na srečo, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, najemnine od občinskega stvarnega premoženja, koncesijske dajatve od lova, koncesijske dajatve za posekan in prodan les, neporabljena sredstva iz namenskih prihodkov preteklih let, prejeta za sofinanciranje investicij in ostalih namenskih prejemkov ter morebitne unovčene garancije zaradi odprave napak pri investicijah ter morebitni prihodki iz tožb v zvezi z investicijami.«
3. člen 
Spremeni se 5. člen tako, da se sedaj glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru proračunskega uporabnika odloča župan na predlog skrbnika proračunske postavke. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi konti v okviru proračunskih postavk odloča župan lahko tudi na predlog finančno računovodske službe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar–junij 2018 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah.«
4. člen 
Spremeni se 13. člen tako, da se sedaj glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži:
1. do višine 1.400.000,00 EUR za projekt(a) »Energetska sanacija telovadnice« in
2. do višine 100.000,00 EUR za projekt »OŠ Lavrica«;
3. do višine 64.844,00 EUR. Občina lahko koristi povratna (kreditna) sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin in jih nameni za odplačilo dolga po kreditu, ki je bil najet v letu 2011 za izgradnjo vrtca na Lavrici.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2018 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-03/2018
Škofljica, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.