Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

611. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5, stran 2230.

  
Na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – Odl. US) ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 27. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5 
1. Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek drugih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5 (v nadaljevanju SD OPPN Goričica), Uradni list RS, št. 105/12 in 37/15.
2. Razlogi za pripravo
Spremembe in dopolnitve se pripravljajo na pobudo investitorjev Miloševič Damijana, Pivška 1a in Kovač Roberta, Vilharjeva 4, ki sta jo občana 16. 2. 2018 naslovila na Občino Postojna.
3. Pravna podlaga za pripravo
Pravna podlaga za pripravo SD OPPN Goričica je 61.a člen Zakona o prostorskem načrtovanju, ki za posamične posege, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, predvideva skrajšan postopek. V primeru skrajšanega postopka sprememb in dopolnitev se rok za predložitev smernic in mnenj skrajša za 15 dni, prav tako pa se skrajša tudi trajanje javne razgrnitve.
4. Območje in vsebina
Predvidene SD OPPN Goričica se nanašajo na spremembo 9. člena SD OPPN Goričica, ki opredeljuje rešitve načrtovanih objektov in površin, kjer se spreminja opredelitev dimenzije garaž. V 11. členu, ki opredeljuje pogoje za oblikovanje objektov in zunanjih površin, se dopušča tudi gradnjo nadstreškov. V 12. členu, ki opredeljuje lokacijske pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo, se spremeni dimenzije garaž, poveča višino kapnega zidu ter dopusti umestitev enostavnih in nezahtevnih objektov do gradbene linije. V 14. členu, ki opredeljuje etapnost gradnje, se dopusti gradnjo stanovanjskih objektov pred predajo komunalne infrastrukture upravljalcu.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobijo skladno z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. V kolikor se bo v postopku priprave izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka.
6. Roki za pripravo
Pripravljavec smatra, da pri spremembah in dopolnitvah ne gre za posege, ki bi vplivali na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se za SD OPPN Goričica uporabi skrajšan postopek, predpisanem z ZPNačrt. Predvideni rok za pridobitev smernic in mnenj je 15 dni, enako pa se skrajša tudi trajanje javne razgrnitve.
Priprava osnutka 
15 dni 
Pridobitev smernic in mnenja glede izvedbe CPVO
15 dni
Priprava dopolnjenega osnutka
10 dni
Javna razgrnitev
15 dni 
Priprava stališč do pripomb
10 dni
Priprava predloga
10 dni
Pridobitev mnenj
15 dni
Priprava gradiva za obravnavo na OS
10 dni
Oddaja končnega gradiva
15 dni po objavi v Uradnem listu RS
Roki so okvirni in se v postopku lahko spreminjajo v odvisnosti od postopka usklajevanja ter potrebne dodatne izdelave in verifikacije strokovnih podlag.
7. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN:
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
V kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju katerega od lokalnih ali državnih nosilcev urejanja prostora, se ga lahko naknadno vključi v postopek.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo SD OPPN Goričica in morebitnih strokovnih podlag zagotovita pobudnika SD OPPN Goričica. Občina Postojna kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave SD OPPN Goričica.
9. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-4/2018-3
Postojna, dne 27. februarja 2018
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.