Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

608. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Mežica, stran 2212.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – ZŠpo-1) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 22. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Mežica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, merila in kriterije za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Mežica. Sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
2. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Predmet sofinanciranja programov turistične dejavnosti po tem pravilniku so praviloma organizacija in izvedba prireditev, izobraževalnih tečajev in seminarjev; programi za ohranjanje čiste in človeku prijazne okolice; spodbujanje sodelovanja mladih; pospeševanje društvene dejavnosti povezane s promocijo turizma ter druge aktivnosti na področju turističnih dejavnosti.
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so programi, ki niso že sofinancirani iz drugih občinskih razpisov.
3. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma (društva, združenja in zveze), ki delujejo na področju turizma ali pa s projekti izkazujejo aktivnost na področju turizma in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež in delujejo na območju Občine Mežica,
– so registrirani skladno z veljavno zakonodajo in aktivno delujejo najmanj eno leto,
– imajo v skladu z veljavno zakonodajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo potrebno dokumentacijo,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih programov in projektov,
– opravljajo dejavnost na neprofitni ravni,
– občinski upravi redno do 15. februarja dostavljajo potrjeno vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji programov preteklega leta, potrjen vsebinski in finančni program dejavnosti za tekoče leto ter druge zahtevane podatke.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV 
4. člen 
(javni razpis) 
Sredstva za sofinanciranje se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na oglasni deski in spletni strani Občine Mežica.
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– višino sredstev, ki so na razpolago,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci,
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k vlogi,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko prosilci dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok za vložitev vlog,
– naslov na katerega prosilci vložijo vloge,
– druge podatke, določene v javnem razpisu.
Postopek javnega razpisa začne in vodi pooblaščena oseba občinske uprave. Prosilci morajo vlogo vložiti na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
5. člen 
(strokovna komisija) 
Prejete vloge v skladu z razpisnimi pogoji obravnava tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Naloge strokovne komisije so:
– pregled prispelih vlog,
– vrednotenje prijavljenih programov in projektov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava razdelitve razpoložljivih sredstev.
6. člen 
Strokovna komisija odpre vloge po vrstnem redu prispetja. O odpiranju se sestavi zapisnik.
Pooblaščena oseba občinske uprave v roku pet dni od odpiranja vlog pisno pozove prosilce, da v osmih dneh od prejema obvestila dopolnijo nepopolne vloge. Nepopolne vloge, ki v roku ne bodo dopolnjene, nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Z razdelitvijo razpoložljivih sredstev se seznani komisija Občine Mežica, pristojna za turizem.
7. člen 
(sklep o izbiri) 
Na podlagi izvedenega točkovanja programov in projektov strokovne komisije pooblaščena oseba občinske uprave izda posameznemu izvajalcu sklep o dodelitvi sredstev. Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Župan odloči o pritožbi v roku 15 dni od prejema. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
8. člen 
(pogodba) 
Z upravičenci se sklenejo pogodbe o sofinanciranju.
Pogodba vsebuje:
– pogodbene stranke,
– sofinancirane programe in projekte,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– terminski plan realizacije programov in projektov,
– način nadzora,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja.
Upravičenec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 15 dni od prejema pisnega predloga pogodbe, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV 
9. člen 
Pravilnik določa nabor meril in kriterijev za vrednotenje prijavljenih programov in projektov ter maksimalno število točk. Strokovna komisija vrednoti prijavljen program in projekte po merilih in kriterijih tega pravilnika.
Vrednost posameznih prijavljenih programov in projektov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej, ko so ovrednoteni programi in projekti posameznih prosilcev, v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za tekoče leto. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk, vrednosti točke in višine razpoložljivih sredstev.
10. člen 
Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektov:
A) Materialni stroški delovanja:
Merila
Število točk
število članov: 
– do 10 članov 
– od 11 do 29 članov 
– nad 30 članov
20 
40 
60
B) Čistilne akcije
B1 Čistilna akcija v organizaciji Občine Mežica:
Merila
Število točk
udeležba: 
– do 5 članov 
– od 6 do 9 članov 
– nad 10 članov
20 
40 
60
B2 Druge čistilne akcije:
Merila
Število točk
Pomen za ohranjanje čiste okolice in okolja 
(organizirana čistilna akcija društva)
10–40
C) Izvedba prireditve oziroma projekta:
Merila
Število točk / na prireditev oziroma projekt
1.1 Samostojna organizacija in izvedba prireditve/projekta v občini 
– občinski nivo 
– medobčinski in regionalni nivo 
– državni nivo 
– mednarodni nivo
100 
150 
200 
250
1.2 Nastop oziroma sodelovanje na prireditvi/projektu v občini 
– občinski nivo 
– medobčinski in regionalni nivo 
– državni nivo 
– mednarodni nivo
40 
60 
80 
100
1.3 Nastop oziroma sodelovanje na prireditvi/projektu izven občine 
– v regiji 
– izven regije 
– mednarodni
20 
40 
60
2. Vrsta prireditve/projekta 
– tradicionalen (več kot 3 leta zapored) 
– enkraten
 
60 
20
3. Pomembnost in kvaliteta prireditve/projekta 
– promocija občine, obiskanost, ohranjanje kulturne dediščine, regionalna prepoznavnost ipd.
0–300
D) Izobraževanje:
Merila
Število točk / na izobraževanje
Samostojna organizacija in izvedba izobraževanja (delavnice, predavanja, tečaji ipd.) 
– za člane 
– za občane in druge
 
20 
60
E) Mladi:
Merila
Število točk
Delo z mladimi: 
– sodelovanje v projektih z mladimi (vrtec, osnovna šola, srednja šola, mladinske organizacije)
 
40 / na projekt
F) Promocijska dejavnost:
Merila
Število točk
– spletna promocija (lastna spletna ali facebook stran, objave na občinski in drugih spletnih straneh) 
– novosti na področju turistične ponudbe (novi turistični produkti) 
– izdaja zgibank, brošur, biltenov ali drugega informacijskega in promocijskega materiala 
– sodelovanje na sejmih s področja turizma in pri drugih aktivnostih, ki promovirajo občino in spodbujajo turizem
0–50 
 
20–50 / na produkt 
20–50 / na produkt 
 
20 / na aktivnost
G) Urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture v občini:
Merila
Število točk
– urejanje sprehajalnih, kolesarskih, planinskih, učnih poti 
– urejanje in vzdrževanje turistične obvestilne signalizacije
0–50 
0–50
H) Jubileji:
Merila
Število točk
– 10 let 
– 20 let 
– 30 let in več 
20 
30 
60
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
11. člen 
(nadzor in sankcije) 
Namensko porabo proračunskih sredstev, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje turizma. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
V. KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 25/08) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 99/11).
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2018
Mežica, dne 20. februarja 2018
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti