Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

607. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Dobrepolje, stran 2210.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–23, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 18. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 22. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Dobrepolje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina Odloka) 
Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Dobrepolje (v nadaljevanju: Odlok) določa javni interes v športu, mehanizme za njegovo uresničevanje ter organe, ki so v Občini Dobrepolje (v nadaljevanju: občina) pristojni za uresničevanje javnega interesa v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področjih športa.
3. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem Odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v Republiki Sloveniji,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa.
4. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:
– imajo sedež v občini,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR) najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov,
– izvajajo športne programe in/ali področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe in/ali področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov (vsi). 
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
5. člen 
(opredelitev področij športa) 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se, v skladu s proračunskimi zmožnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
2.1. Načrtovanje, izgradnja in posodabljanje športnih objektov in površin za šport v naravi
2.2. Upravljanje in vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov
3.3. Založništvo v športu
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev in zvez
4.2. Delovanje javnih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Velike mednarodne športne prireditve
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
6.1. Športno obnašanje
6.2. Preprečevanje dopinga v športu
6.3. Trajnostni vidik v športu
6. člen 
(letni program športa: LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe in področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, prepoznani kot javni interes občine.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva, kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu, se v LPŠ določi:
– športne programe in področja, ki se v letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij,
– obseg in vrsto sofinanciranih športnih programov in področij,
– pogoje in merila za sofinanciranje športnih programov in področij v okviru LPŠ.
(3) LPŠ na predlog Odbora za šport in po predhodnem mnenju Zveze športnih organizacij Dobrepolje (v nadaljevanju: ZŠO) sprejme občinski svet. Občinski svet lahko LPŠ sprejme tudi brez predhodnega mnenja ZŠO, če ga le-ta ne poda v roku enega meseca.
7. člen 
(Svet za šport) 
(1) Za zagotovitev avtentičnih interesov civilne športne družbe v občini župan s sklepom ustanovi Svet za šport (v nadaljevanju: svet), ki je sestavljen iz petih članov; od tega največ dva člana občinske uprave in najmanj trije člani iz vrst športnikov in/ali športnih delavcev, ki delujejo v športnih društvih s sedežem v občini in jih predlaga ZŠO.
(2) Naloge sveta so:
– v sodelovanju z občinsko upravo pripravi vsebinsko utemeljen predlog LPŠ,
– spremlja izvajanje LPŠ,
– pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembo oziroma dopolnitev Odloka in LPŠ,
– pripravi dodatne pogoje in merila za vrednotenje LPŠ, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo,
– svetuje županu v upravljanje športa pomembnih zadevah in predlaga kvalitetne rešitve glede razvoja športa.
(3) Svet se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Svet o svojem delu vodi zapisnike. Za sklepčnost je potrebna večina članov.
(4) Mandat sveta je vezan na mandat župana.
(5) Strokovno-administrativna dela za svet opravi za šport pristojen delavec občinske uprave.
8. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz treh članov.
(2) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,
– potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih programih/področjih in izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna večina članov.
(4) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravi za šport pristojen delavec občinske uprave.
9. člen 
(javni razpis: JR in razpisna dokumentacija) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, Odlokom in sprejetim LPŠ občina izvede JR.
(2) Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov in področij,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopu do Odloka in LPŠ,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi na svoji spletni strani. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši od štirinajst dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske oddaje vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, kot je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
(4) Komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost vsake vloge glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
11. člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku osmih dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji iz prejšnjega odstavka v roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni možna.
12. člen 
(odločba o izbiri) 
Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri izda pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
13. člen 
(ugovor) 
(1) Zoper odločbo o izbranih in zavrnjenih vlogah vlagatelji lahko podajo ugovor v roku osmih dni po prejemu odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ.
(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset dni od prejema. Odločitev župana je dokončna. O odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
14. člen 
(objava rezultatov JR) 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo v občinskem glasilu in/ali na spletni strani občine.
15. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad izvedbo športnih programov/področij, namensko porabo sredstev in predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbo, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se izbrani izvajalec v roku osem dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
16. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati priznane športne programe/področja najmanj v obsegu, ki je opredeljen v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrani športni program/področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb izvaja občinska uprava.
17. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi) 
Prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki imajo pod enakimi pogoji:
– zavodi, ki izvajajo obvezni in razširjeni program v okviru vzgojno izobraževalnega procesa,
– športna društva, ki izvajajo LPŠ.
III. PREHODNI DOLOČBI 
18. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 137/04).
19. člen 
(veljavnost Odloka) 
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2017
Dobrepolje, dne 20. februarja 2018
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.