Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

605. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje, stran 2208.

  
Na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17) ter 10., 32. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila ter postopek sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljnjem besedilu: MKČN) v Mestni občini Celje.
2. člen 
Mestna občina Celje skladno z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Mestni občini Celje kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN-individualnih ali skupinskih s kapaciteto do 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljnjem besedilu: PE).
Namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN je:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami;
– pospeševanje izgradenj MKČN s kapaciteto do 50 PE v aglomeracijah, znotraj katerih se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije na območju Mestne občine Celje;
– urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Obseg sredstev za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav se določi v proračunu Mestne občine Celje za posamezno koledarsko leto.
UPRAVIČENCI 
3. člen 
Do dodelitve sredstev po tem pravilniku so upravičeni investitorji-fizične osebe, ki so lastniki objektov na območju Mestne občine Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Mestni občini Celje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije-vlagatelj tisti, ki ima v lasti zemljišče, na katerem bo čistilna naprava zgrajena.
POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV 
4. člen 
Sofinanciranje se izvede na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje MKČN po tem pravilniku, s katerim se določi podrobnejše pogoje in postopek za dodelitev proračunskih sredstev. Javni razpis se izvede enkrat letno, vlogo pa lahko upravičenci vložijo do konca razpisnega roka. Sredstva se dodelijo popolnim vlogam do porabe proračunskih sredstev.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne občine Celje.
Če vloga prosilca ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Če vloge ne dopolni oziroma je ne dopolni ustrezno, se vloga s sklepom zavrže.
V javnem pozivu se določi:
– namen za katerega se sredstva dodeljujejo,
– višina razpisanih sredstev,
– pogoji in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, katere morajo izpolnjevati vlagatelji,
– navedbo dokumentacije, ki jo morejo vlagatelji priložiti k vlogi,
– naslov za vložitev vlog,
– rok za vložitev vlog,
– postopek obravnave vlog.
5. člen 
Postopek za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo 3 predstavniki občinske uprave.
Naloge komisije so:
1. priprava razpisne dokumentacije,
2. odpiranje in pregled vlog,
3. ocena upravičenosti vlog,
4. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,
5. vodenje strokovnih in administrativno tehničnih nalog v zvezi s postopkom javnega razpisa.
VIŠINA SOFINANCIRANJA 
6. člen 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje znaša do 50 % upravičenih stroškov.
Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt ali večstanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov.
UPRAVIČENI STROŠKI 
7. člen 
Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so stroški nakupa MKČN velikosti do 50 PE z vključenimi stroški gradbenih del povezanih z MKČN, stroški montaže ter njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
POGOJI IN OMEJITVE 
8. člen 
Pogoji za sofinaciranje MKČN so:
– MKČN mora biti na delu območja Mestne občine Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za območje Mestne občine Celje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Mestni občini Celje, vendar mora biti na podlagi soglasja javnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o. razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
– vlagatelj mora biti lastnik zemljišča, ozirom mora imeti pridobljeno pravico graditi;
– objekt, zgrajen po letu 1967 ima veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjske stavbe;
– za objekt, zgrajen pred letom 1967 je potrebno priložiti potrdilo, da ima objekt uporabno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov;
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
– čistilna naprava mora biti vgrajena in delujoča;
– ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji javnega komunalnega podjetja Vodovod- kanalizacija d.o.o.;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN, morajo k vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in določeno osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastnikom zemljišča in investitorjem;
– lastnik lahko vgradi MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, ki je gradbeni proizvod z Izjavo o skladnosti in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov ali rastlinsko čistilno napravo;
– lastnik MKČN je dolžan pri izvedbi in obratovanju te naprave upoštevati določbe veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Če je upravičenec že prejel javna sredstva za isto naložbo, do sredstev po tem pravilniku ni upravičen.
NAKAZILO ODOBRENIH SREDSTEV 
9. člen 
Upravičenci na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev na Mestno občino Celje podajo zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami najkasneje do 15. 11. v tekočem koledarskem letu.
Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi, razen Poročila o prvih meritvah za MKČN in pozitivno opravljenih prvih meritev, ki se dostavijo v roku 3 do 9 mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave.
Po predložitvi vse potrebne dokumentacije se z upravičencem sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ureditvi medsebojnih obveznosti in pravic.
Prejemnik se po pogodbi iz prejšnjega odstavka zaveže, da:
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev s strani občine;
– bo omogočil Mestni občini Celje vpogled v dokumentacijo in nadzor koriščenja dodeljenih sredstev na terenu še vsaj 5 let od dneva izplačila sredstev,
– da bo ob kontroli namenske porabe sredstev sofinanciranja sodeloval in predložil zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na aktivnosti, ki so bile izvedene na podlagi razpisa za sofinanciranje MKČN, na podlagi katerega so mu bila dodeljena sredstva.
10. člen 
Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
NADZOR IN SANKCIJE 
11. člen 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Mestna občina Celje zahteva vračilo dodeljenih javnih sredstev v enkratnem denarnem znesku, če se ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v vlogi, morebitnih zlorab s strani prejemnika sredstev, če je prejemnik kršil določila pogodbe, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena, ali pa da upravičenec tudi po pozivu Mestne občine Celje ne dostavi Poročila o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo do 50 PE in pozitivnih prvih meritev MKČN.
Prejemnik mora na osnovi takšne zahteve, Mestni občini Celje vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi v roku 8 dni od prejetega poziva, in sicer za obdobje od dneva nakazila dalje do vračila.
V zavarovanje vračila sredstev je upravičenec dolžan ob podpisu pogodbe občini izročiti 3 kom menične izjave s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menic, 3 kom bianko podpisanih menic z oznako »brez protesta« in kopijo podpisnega kartona vseh bank, pri kateri ima upravičenec na dan sklenitve te pogodbe odprte svoje poslovne račune.
Nadzor nad namensko porabo sredstev, prejetih po tem pravilniku, lahko občina začne opravljati v roku 5 let po dnevu nakazila sredstev iz tega pravilnika. Za začetek nadzora se šteje odprava vabila oziroma obvestila o začetku nadzora oziroma vsako drugo dejanje občine, ki meri na kontrolo namenske porabe občine (npr. terenski ogled oziroma poskus terenskega ogleda ipd.).
V primerih iz prvega odstavka tega člena prejemnik sredstev ni upravičen kandidirati na javnih razpisih Mestne občine Celje v naslednjih 5 letih od oddaje vloge, v zvezi s katero so bile ugotovljene naštete nepravilnosti.
KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju MKČN na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 39/15).
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-1/2018
Celje, dne 23. februarja 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.