Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

604. Odlok o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje - sever, stran 2207.

  
Na podlagi 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 24. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje - sever 
1. člen 
V drugem odstavku 9. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje - sever (Uradni list RS, št. 89/14) se besedilo »do višine 1,80 m« nadomesti z besedilom »do višine 2,10 m«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-12/2017
Celje, dne 20. februarja 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.