Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

595. Navodilo za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov, stran 2172.

  
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter šestega odstavka 14. člena in 15. člena Sklepa o plačilnih sistemih in upravljavcih plačilnih sistemov (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju Sklep) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O 
za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
To navodilo določa vsebino, obliko in roke poročanja upravljavcev plačilnih sistemov o delovanju plačilnih sistemov, ki jih upravljajo.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo enak pomen kot isti izrazi v Sklepu. Izrazi, ki niso uporabljeni v Sklepu in so uporabljeni v teh navodilih imajo enak pomen kot v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr., v nadaljevanju ZPlaSSIED).
3. člen 
Upravljavec plačilnega sistema posreduje Banki Slovenije redna in izredna poročila o delovanju plačilnega sistema, ki ga upravlja.
2. REDNA POROČILA 
2.1. Poročilo o delovanju plačilnega sistema
4. člen
(1) Upravljavec plačilnega sistema poroča naslednje podatke o delovanju plačilnega sistema:
1. o številu udeležencev;
2. o številu in vrednosti izvršenih plačilnih transakcij v plačilnem sistemu;
3. o izpadih v delovanju plačilnega sistema;
4. o vrednosti neto denarnih obveznosti in terjatev in
5. o vrednosti premoženja oziroma drugega jamstva, ki ga zagotavlja plačilni sistem z namenom obvladovanja kreditnih in likvidnostnih tveganj v plačilnem sistemu.
(2) Oblika in podrobnejša vsebina Poročila o delovanju plačilnega sistema sta določeni v Prilogi tega navodila.
(3) Upravljavec plačilnega sistema posreduje Poročilo o delovanju plačilnega sistema za obdobje treh mesecev (četrtletno), pri čemer se prvo četrtletje začne s 1. januarjem posameznega leta. Upravljavec plačilnega sistema mora poročilo poslati Banki Slovenije najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi zaključku posameznega četrtletja.
2.2. Poročilo o aktivnostih notranje revizije na področju upravljanja plačilnega sistema
5. člen
(1) Upravljavec plačilnega sistema poroča o aktivnostih notranje revizije na področju upravljanja plačilnega sistema, in sicer:
1. o izvedenih aktivnostih (opis izvedenih pregledov in ocenjevanj ustreznosti upravljanja plačilnega sistema) v preteklem letu in
2. o letnem načrtu aktivnosti (opis načrtovanih pregledov in ocenjevanj ustreznosti upravljanja plačilnega sistema) za tekoče leto.
(2) Upravljavec plačilnega sistema mora Poročilo o aktivnostih notranje revizije na področju upravljanja plačilnega sistema poslati Banki Slovenije enkrat letno, najkasneje zadnji delovni dan v mesecu marcu.
2.3. Poročilo o obvladovanju tveganj v plačilnem sistemu
6. člen
(1) Upravljavec plačilnega sistema poroča o ukrepih za obvladovanje tveganj, in sicer:
1. o izvedenih testiranjih rednih in nadomestnih rešitev in postopkov;
2. o rezultatih izvedenih ocen tveganj v plačilnem sistemu in
3. o letnem načrtu aktivnosti na področju opravljanja testiranj rednih in nadomestnih rešitev in postopkov ter ocenjevanja tveganj v plačilnem sistemu.
(2) V zvezi z izvedenimi testiranji rednih in nadomestnih rešitev in postopkov za preteklo leto iz 1. točke prejšnjega odstavka upravljavec plačilnega sistema poroča o:
1. predmetu in obsegu posameznega testiranja;
2. ciljih posameznega testiranja;
3. obdobju posameznega testiranja;
4. nosilcu in udeležencih posameznega testiranja;
5. scenariju posameznega testiranja;
6. rezultatih posameznega testiranja;
7. ukrepih, sprejetih na podlagi rezultatov posameznega testiranja, skupaj s časovnim načrtom njihovega uresničevanja, in
8. realizaciji ukrepov, opredeljenih v okviru predhodnih poročil o obvladovanju tveganj.
(3) V zvezi z rezultati izvedenih ocen tveganj v plačilnem sistemu iz 2. točke prvega odstavka tega člena za preteklo leto upravljavec plačilnega sistema poroča o:
1. predmetu in obsegu ocene tveganj;
2. ciljih ocene tveganj;
3. uporabljeni metodologiji za izvedbo ocene tveganj;
4. rezultatih ocene tveganj;
5. ukrepih za obvladovanje tveganj, sprejetih na podlagi ocene tveganj, skupaj s časovnim načrtom njihovega uresničevanja, in
6. realizaciji ukrepov, opredeljenih v okviru predhodnih poročil o obvladovanju tveganj.
(4) V zvezi z letnim načrtom aktivnosti na področju opravljanja testiranj rednih in nadomestnih rešitev in postopkov ter ocenjevanja tveganj v plačilnem sistemu iz 3. točke prvega odstavka tega člena za tekoče leto upravljavec plačilnega sistema poroča o:
1. načrtu testiranj rednih in nadomestnih rešitev in postopkov (predmet in obseg testiranja, cilji testiranja, okvirno obdobje testiranja, nosilec in udeleženci testiranja) in
2. načrtu izvedbe ocene tveganj (predmet in obseg ocene tveganj, cilji ocene tveganj, obdobje ocene tveganj, predvidena metodologija za izvedbo ocene tveganj).
(5) Upravljavec plačilnega sistema mora Poročilo o obvladovanju tveganj plačilnega sistema poslati Banki Slovenije enkrat letno, najkasneje zadnji delovni dan v mesecu marcu.
3. IZREDNA POROČILA 
3.1. Poročilo o statusnih in drugih spremembah v zvezi z udeleženci plačilnega sistema
7. člen
(1) Upravljavec plačilnega sistema mora najkasneje peti delovni dan po uveljavitvi statusnih sprememb v zvezi z udeleženci plačilnega sistema ter po pristopu novih udeležencev v plačilni sistem, izstopu ali izključitvi udeležencev iz plačilnega sistema, vključno s posrednimi udeleženci, poslati Banki Slovenije poročilo z vsebino, kot je določena v tretjem odstavku tega člena.
(2) Statusne spremembe iz prejšnjega odstavka so tiste spremembe, ki so posledica statusnega preoblikovanja (kot je spojitev, pripojitev, delitev, prenos premoženja, sprememba pravnoorganizacijske oblike in druge), spremembe v obsegu dovoljenih dejavnosti, uvedba postopka zaradi insolventnosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje pravnih oseb, postopke zaradi insolventnosti ter postopke prisilnega prenehanja, uvedba postopka reševanja ali prisilnega prenehanja v skladu z zakonom, ki ureja reševanje in prisilno prenehanje bank ter druge spremembe v zvezi z udeleženci plačilnega sistema, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za udeležbo udeležencev v plačilnem sistemu ali na delovanje plačilnega sistema.
(3) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora zajemati naslednje:
1. naziv udeleženca plačilnega sistema, na katerega se poročilo nanaša;
2. opis statusne spremembe oziroma spremembe v zvezi z udeležbo tega udeleženca (pristop, izstop, izključitev, sprememba posredne udeležbe v neposredno in obratno) in datum začetka učinkovanja statusne spremembe oziroma spremembe v zvezi z udeležbo tega udeleženca in
3. oceno morebitnega vpliva statusne spremembe ali spremembe v zvezi z udeležbo tega udeleženca iz druge točke tega odstavka na delovanje plačilnega sistema oziroma na tveganja v plačilnem sistemu.
3.2. Poročilo o izpadih v delovanju plačilnega sistema
8. člen 
(1) V primeru izpadov v delovanju plačilnega sistema mora upravljavec plačilnega sistema poslati Banki Slovenije poročilo o tem najkasneje tretji delovni dan po nastopu dogodka.
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena tega navodila mora zajemati naslednje:
1. opis dogodka (vrsta napake ali drugega dogodka, vzrok, navedba, v katerem delu obdelav je prišlo do napake);
2. datum in čas dogodka;
3. opis posledic dogodka in vpliv na posamezne udeležence (poimensko) ali na plačilni sistem kot celoto;
4. opis izvedenega ali načrtovanega prehoda na normalno delovanje;
5. opis obveščanja (prejemniki obvestila in način obveščanja udeležencev plačilnega sistema);
6. navedbo ukrepov za preprečevanje pojava tovrstnih dogodkov oziroma napak v prihodnosti in
7. časovni načrt za implementacijo ukrepov iz prejšnje točke.
3.3. Poročilo o načrtovanih spremembah v delovanju plačilnega sistema
9. člen
(1) Upravljavec plačilnega sistema najkasneje en mesec pred začetkom izvajanja aktivnosti za uvedbo kakršnihkoli sprememb v delovanju plačilnega sistema, ki bi lahko vplivale na obvladovanje tveganj po Sklepu, pošlje Banki Slovenije načrt teh aktivnosti.
(2) Načrt aktivnosti za izvedbo sprememb iz prvega odstavka tega člena mora zajemati naslednje:
1. podrobno vsebinsko opredelitev načrtovanih sprememb v delovanju plačilnega sistema;
2. časovni načrt implementacije sprememb in nosilce posameznih aktivnosti in
3. oceno vpliva na obvladovanje tveganj v plačilnem sistemu.
4. POŠILJANJE POROČIL BANKI SLOVENIJE 
10. člen
Upravljavec plačilnega sistema vsa redna in izredna poročila v skladu s tem navodilom pošlje Banki Slovenije po elektronski pošti na naslov: Upravljavci-PS@bsi.si.
11. člen 
Upravljavec plačilnega sistema pri pošiljanju poročila po elektronski pošti v polju Zadeva navede naslednje podatke (brez presledkov):
1. oznako aplikacije v Banki Slovenije (UPRPS);
2. vrsto poročila (RED oziroma IZR);
3. datum poročila (LLLLMMDD);
4. kratek naziv plačilnega sistema (največ 10 znakov);
5. kratek naziv upravljavca plačilnega sistema (največ 10 znakov) in
6. (PGP) ali (SMIME) – oznaka, da gre za uporabo PGP ali S/MIME (X.509) infrastrukture potrdil za elektronski podpis.
12. člen 
Vsa poročila, poslana po elektronski pošti, morajo biti elektronsko podpisana s programom PGP ali S/MIME (X.509). Za podpisovanje se uporablja javni ključ, ki ga je upravljavec plačilnega sistema v ta namen poslal Banki Slovenije. Sporočila morajo biti šifrirana. Za šifriranje se uporablja javni ključ Banke Slovenije, opisan v 13. členu tega navodila.
13. člen 
(1) Banka Slovenije potrdi sprejem sporočila upravljavca plačilnega sistema s posebnim sporočilom – odgovorom. Vsi odgovori so elektronsko podpisani z javnim PGP ključem »Banka Slovenije – Aplikacija UPRPS« ali S/MIME ključem, ki sta dostopna na spletnih straneh Banke Slovenije. Odgovori so tudi šifrirani.
(2) V primeru, da sporočilo ni bilo sprejeto, upravljavec plačilnega sistema ne prejme odgovora.
14. člen 
V primeru, da upravljavec plačilnega sistema istočasno pošlje več poročil, jih mora poslati ločeno, v več elektronskih sporočilih.
5. KONČNA DOLOČBA 
15. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Boštjan Jazbec l.r.
Guverner 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti